Datum: 08-07-2020 - 06:54
12
mrt
'20
College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: OV-concessie Zuid-Holland Noord.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: Openbaar Vervoer-concessie Zuid-Holland Noord.

Dit najaar wordt de nieuwe OV-concessie voor Zuid-Holland Noord aanbesteed. In de aanloop hiernaartoe heeft Holland Rijnland de wensen in onze regio geïnventariseerd en een zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is op 8 november 2019 verzonden aan de Stuurgroep aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. Op 4 februari heeft deze stuurgroep daarop gereageerd (zie bijlage 1 en bijlage 2). De zienswijze beschrijft slechts hoofdlijnen...

en de reactie van de stuurgroep daarop maakt dat de fractie van de PvdA er niet gerust op is dat de door de gemeente Noordwijk gewenste verbeteringen van het OV voldoende worden onderkend en gehonoreerd. Deze ongerustheid wordt nog eens versterkt doordat dat de stuurgroep ervan uitgaat de huidige minimumeisen en dekkingseisen te behouden.

De vervoerder krijgt een grote mate van vrijheid bij de invulling hiervan. Daarbij zal de vraag naar OV tot 2040 naar verwachting met 30-40% stijgen. De stuurgroep voorziet echter slechts indexering en een beperkt extra budget om deze stijging op te vangen. De komende maand is Provinciale Staten aan zet en in september zal het programma van eisen en het bestek door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Wellicht geeft dit gelegenheid aan het college om onze wensen en belangen nogmaals onder de aandacht te brengen. Immers, de komende 10 jaar zullen wij gebonden zijn aan deze nieuwe OV-concessie.

De fractie van de PvdA heeft hierom de volgende vragen gesteld en deze zijn door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt op 12-03-2020.

Vraag 1.
Na 22:00 uur ‘s avonds kun je vanuit Noordwijkerhout of De Zilk slechts via een grote omweg Noordwijk bereiken en de frequentie is laag. Deelt het college onze mening dat de OV-verbindingen tussen onze dorpskernen onder de maat zijn?

Antwoord:
Wij delen de mening niet dat de OV-verbindingen tussen onze dorpskernen onder de maat zijn maar begrijpen wel de opvatting dat het openbaar vervoer een impuls kan gebruiken. Dat het beter kan onderschrijven wij dus wel alleen zijn wij hierin afhankelijk van de provincie Zuid-Holland. Zoals wellicht bekend is de gemeente geen opdrachtgever van het openbaar vervoer. De provincie is opdrachtgever en de vervoerder (Arriva) is opdrachtnemer.

De provincie stelt (financiële) randvoorwaarden waarbinnen de vervoerder haar diensten biedt. Uiteraard zijn gemeenten gesprekspartner en kunnen zij daar waar nodig wensen bij de provincie en vervoerder kenbaar maken. De afgelopen jaren heeft zowel voormalige gemeente Noordwijkerhout als de gemeente Noordwijk input geleverd tijdens nieuwe dienstregelingen. Sommige wensen zijn wel, andere zijn niet gehonoreerd.

Deze wensen hadden onder andere betrekking op frequenties, aansluitingen bus/trein stations Hillegom, Voorhout en Sassenheim en de aanvraag van nieuwe busverbindingen. De vervoerder optimaliseert vervolgens de dienstregeling in opdracht van de provincie binnen de vastgestelde beleidskaders.

Door de jaren heen zijn er veel wijzigingen aangebracht in het lijnennet en de dienstregelingen van het concessiegebied Zuid-Holland Noord. Nieuwe lijnen zijn ontwikkeld, enkele lijnen zijn opgeheven en vele bestaande lijnen zijn doorontwikkeld. Gebleken is dat er door de jaren heen een positieve groei heeft plaatsgevonden in zowel de check-in's als in het aantal reizigerskilometers.

In 2019 is het aantal reizigers gegroeid met 6% t.o.v. het voorgaande jaar, en t.o.v. de start van de concessie 2013 zelfs met 31%. Het aantal reizigerskilometers is in 2019 eveneens gegroeid met 6%, de totale groei vanaf 2013 is 19%. Nadeel is dat door de jaren heen ook lange lijnen zijn geknipt in meerdere kortere lijnen. Hierdoor moet vaker worden overgestapt. In het coalitieakkoord hebben wij onze wensen ten aanzien van het openbaar vervoer verwoord.

Wij zullen voor onze openbaar vervoerwensen blijven pleiten in het proces van de aanbesteding van de concessie. Daarbij zetten we in op betere aansluiting en voldoende capaciteit tussen onze kernen, onze winkelcentra en naar de stations van Voorhout, Sassenheim, Hillegom en Leiden. Samen met de omliggende gemeenten maken wij onze wensen en eisen hard bij de provincie. 

Wat betreft het reizen met het openbaar vervoer tijdens de avonduren zijn we met omliggende gemeenten en Holland Rijnland aan het pleiten voor ruimere rijtijdenvensters. Wij zien naast goede verbindingen dat het (hoogwaardig) openbaar vervoer ook tijdsynchronisatie op de treinverbindingen, en op overstappunten nodig heeft.

Bij synchronisatie van de aankomst en vertrektijden van het treinverkeer op de verschillende stations, vinden wij het ook van belang dat reizigers die met de eerste of laatste trein willen reizen eveneens op aansluitend busvervoer kunnen rekenen. Wij pleiten dan ook voor uitbreiding van de dienstregeling tot en met tenminste de laatste trein van het nationale treinverkeer.

Daarnaast is de regionale inzet om al het reguliere busvervoer, niet zijnde R-net (Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Randstad), het rijtijdenvenster op te hogen, op weekdagen van 06.00 uur tot en met 24.00 uur en in het weekeinde van 08.00 uur tot 23.00 uur. Daarnaast wordt momenteel uitgezocht welke vervoersvormen, die gebruik maken van vrijwilligers als chauffeurs, kunnen worden toegepast om de mobiliteit in de dorpskernen te verbeteren.

Daarbij wordt specifiek naar de TukTuk's en het concept Automaatje gekeken. Ten slotte is het de planning dat ook dit jaar in de zomermaanden de Hop on Hop off bus gaat rijden langs de campings, winkelcentra en andere bezienswaardigheden in onze gemeente. Naast het gebruik van deze dienst door toeristen is deze gratis dienst ook te gebruiken door onze inwoners.

Vraag 2.
Al bij de vorige concessie is ons beloofd dat er een bushalte direct bij het station van Voorhout zou worden gerealiseerd. Deelt het college onze mening dat deze belofte nu eindelijk gestand moet worden gedaan?

Antwoord:
Het aanleggen van een bushalte is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Vanuit voormalig gemeente Noordwijkerhout is enkele jaren geleden aangedrongen op het aanleggen van een bushalte op kortere afstand van station Voorhout. Tijdens de procedure van het verkeersbesluit is deze bushalte nabij de rotonde Jacoba van Beierenweg / Schoutenlaan uiteindelijk door verzet van bewoners niet gerealiseerd.

In verband met de ontwikkeling van woningbouw aan de westzijde van Voorhout wordt op dit moment de noordelijke randweg Voorhout aangelegd. Wij blijven bij de vervoerder en de gemeente Teylingen aandringen dat als de Noordelijke Randweg Voorhout is gerealiseerd, het busvervoer vanuit Noordwijkerhout dichter bij het station Voorhout gaat halteren.

Vraag 3.
Bij de vorige concessie is de busverbinding met Haarlem geschrapt. Deelt het college onze mening dat deze busverbinding nog altijd wordt gemist omdat het alternatief, via het station van Hillegom, een aanmerkelijk grotere reistijd betekent en dus geen goed alternatief is gebleken?

Antwoord:
Vanwege het ontbreken van voldoende reizigers is deze directe busverbinding tussen Noordwijkerhout en Haarlem destijds geschrapt. Zoals in de eerste vraag is geantwoord heeft dat tot vervoerstoename elders in het concessiegebied geleid. Destijds is er vanuit de voormalige gemeente Noordwijkerhout begrip geweest voor het schrappen van de rechtstreekse busverbinding tussen Haarlem en Noordwijkerhout.

Wij realiseren ons dat het gemak van een directe verbinding voor een aantal reizigers van Noordwijk(erhout) naar Haarlem is afgenomen. Daarentegen heeft het de verbinding vanuit Noordwijkerhout met een overstap bij station Hillegom naar station Haarlem reistijdwinst opgeleverd voor bepaalde groepen reizigers. Veel hangt af waar in Haarlem hun eindbestemming ligt. Wij blijven van mening dat destijds een goede afweging is gemaakt om reizigers via station Hillegom naar Haarlem te laten reizen.

Vraag 4.
Ondanks de aanwezigheid van een groot congrescentrum is Noordwijkerhout nu verstoken van een snelle OV-verbinding met Schiphol en/of Leiden. De stuurgroep schrijft dat er een R-net onderzoek gaande is waarvan de uitkomsten worden betrokken bij het programma van eisen. Deelt het college onze mening dat het R-net dat voorzien is tot aan het Picképlein in Noordwijk moet worden doorgetrokken tot aan congrescentrum Leeuwenhorst?

Antwoord:
Het is bekend dat de provincie Zuid-Holland een studie is gestart naar het doorontwikkelen van Rnet in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Noordwijk heeft in de geest van het coalitieakkoord in november 2019 bij de provincie verzocht om de R-net verbinding Leiden - Katwijk - ESA/Estec door te trekken naar het Picképlein in Noordwijk aan Zee. Bij de studie zijn alle gemeenten in het concessiegebied betrokken.

Wij gaan bij het verdere proces van de studie de optie om de verbinding naar het congrescentrum Leeuwenhorst aan de Langelaan inbrengen. Daarbij opgemerkt dat bij het tot stand komen van het huidige stelsel van R-netlijnen, deze vraag ook is ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Destijds heeft de provincie besloten om de R-net verbinding te laten eindigen in de kern van Noordwijk vanwege het ontbreken van voldoende vervoerscapaciteit richting Noordwijkerhout.

Tussentijdse resultaten van de huidige R-netstudie geven aan dat de verbinding Leiden - Noordwijk voldoende potentie biedt om verder te studeren op deze verbinding. Wij zullen onze belangen in de studie met kracht inbrengen.

Vraag 5.
De aantrekkelijkheid van het strand, de boulevards en de duinen van Noordwijk zullen ook de komende jaren forse verkeersstromen met zich meebrengen. Deelt het college onze mening dat een of meer OV-hub’s aan de grenzen van onze
dorpskernen een prima oplossing zijn om deze verkeersstromen te ondervangen?

Antwoord:
In de Openbaar Vervoer Visie Holland Rijnland is het beleid van het openbaar vervoer in gemeenten vastgelegd. Wij delen de mening dat nabijgelegen stations Voorhout en Hillegom, en Sassenheim voor de gemeente Noordwijk goede overstappunten zijn. Wij zien vooralsnog geen potentie in OV hubs aan de gemeentegrenzen met onze buurgemeenten.

Wel is het de intentie van de gemeente Noordwijk om aan de rand van Noordwijk een overstappunt te creëren voor toeristisch (strand)verkeer. Daarnaast kunnen we meedelen dat in de gemeente Lisse een onderzoek is gestart om tijdens het Keukenhofseizoen station Lisse te openen voor treinreizigers. Een eerste overleg tussen ProRail, NS en de gemeente Lisse heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vraag 6.
De stuurgroep is van mening dat een dergelijke OV-hub, evenals het door de gemeente gewenste Nachtnet, alleen kan worden gerealiseerd als de gemeente daar zelf een financiële bijdrage aan levert. Deelt het college onze mening dat financiering van dergelijke voorzieningen toch vooral een provinciale verantwoordelijkheid is?

Antwoord:
De uitvoering (en financiering) van het openbaar vervoer is een taak van de provincie en vervoerder. De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag en bepaald de inzet van middelen in het openbaar vervoer. Maar ook de provincie heeft te maken met beschikbare budgetten. Die zetten zij zo efficiënt mogelijk in om een zo'n groot mogelijk vervoersresultaat te behalen. Daartoe is ruimte aan vervoerders geboden in de 0V-concessies.

Als gemeenten extra inzet en capaciteit op verbinding wenst, kunnen zij dit mogelijk maken door dit zelf te financieren. De vervoerder kan dan met deze bijdrage de wensen van gemeenten uitvoeren. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het instellen van nachtnet. Zowel de provincie als Arriva heeft daarbij te kennen gegeven niet te zullen bijdragen in de kosten. Samen met de andere bollenstreekgemeenten wordt onderzocht of een buslijn kan worden opgezet in het weekend tussen Leiden en Noordwijk.

Vraag 7.
Is het college bereid de wensen cq. meningen uit voorgaande vragen nogmaals onder de aandacht te brengen van de bestuurders van de provincie Zuid-Holland en kunt u hiervan verslag uitbrengen aan de raad?

Het college is uiteraard bereid om wensen vanuit de raad mee te nemen en onder de aandacht te brengen bij bestuurders van de provincie. Dit betreft dan o.a. de resultaten van de aanbesteding OV concessie en het onderzoek naar het ontwikkelen van R -Net. De aansluiting van buslijn 57 nabij station Voorhout en de daaraan gekoppelde bushalten gaan we neerleggen bij de gemeente TeyIingen.

Tot slot delen wij u mede dat in Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Strategie Mobiliteit. De Regionale Strategie Mobiliteit vormt de basis voor lobby, subsidieverwerving en fondsvorming, en de integrale ruimtelijke afweging. Naast verdere investeringen in het wegennet en fietsnetwerk, is verbetering van het openbaar vervoer nodig. Dit betreft zowel spoor, als (snel) bus en aansluiting op de metrolijnen (lightrail) vanuit de Metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam-Den
Haag.

Het gaat hierbij om ketenmobiliteit. We willen dat meer reizigers de auto laten staan. Voor het opstellen van de Regionale Strategie Mobiliteit worden gemeenteraden betrokken. Uw raad kan input (blijven) leveren en invloed (blijven) uitoefenen in het verbeteren van het openbaar vervoer in de gemeente Noordwijk en de regio.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.