Datum: 26-03-2023 - 14:48
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

11
mrt
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Centrumvisie Noordwijkerhout (leegstand Dorpsstraat).
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Centrumvisie Noordwijkerhout (leegstand Dorpsstraat).

De leegstand in het winkelgebied van Noordwijkerhout is ernstig te noemen. Wanneer men vanaf de Viaductweg de Dorpsstraat in gaat staan er tot aan Kapper Jos Willemse vele panden leeg. Dit is niet goed voor de aantrekkelijkheid van het centrum van Noordwijkerhout. Met de veranderende manier van winkelen (o.a. steeds meer onlineaankopen) ...

in het achterhoofd heeft het CDA de volgende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk en deze zijn op 11 maart door het college beantwoordt.

Vragen CDA-fractie en antwoorden van het college:

Vraag 1.
Is het College op de hoogte van de aanpak die men in Beverwijk heeft toegepast? 
https://beverwijk.nieuws.nl/lokaal/20181222/bijna-70-procent-minderwinkelleegstand-in-centrum-beverwijk/ 

Antwoord:
Het college is niet op de hoogte van de aanpak die men in Beverwijk heeft toegepast om de leegstand in het centrum tegen te gaan. Wij waarderen het dat u ons attendeert op deze succesvolle aanpak.

Vraag 2.
Wil het College navraag doen in Beverwijk naar de succesformule voor het centrum daar en onderzoeken of dit beleid ook toepasbaar is op het centrum van Noordwijkerhout?

Antwoord:
Het college heeft recent BRO-adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu opdracht gegeven om een Retailvisie voor Noordwijk op te stellen. De Centrumvisie Noordwijkerhout is één van de onderliggende documenten voor het opstellen van de Retailvisie. Aan BRO zal worden meegegeven om bij Beverwijk navraag te doen en te kijken of het beleid ook toepasbaar is voor Noordwijk.

Vraag 3.
Kan het College een update geven van de lopende plannen ten aanzien van o.a. de leegstand aan de Dorpsstraat in Noordwijkerhout?

Antwoord:
* Met de stedenbouwkundige wordt gekeken naar het aantrekkelijker maken van de entrees naar het winkelgebied.
* Er worden gesprekken gevoerd met een eigenaar in het zuidelijke gedeelte van de Dorpsstraat over het transformeren van detailhandel naar woningbouw. Verbouw moet voldoen aan de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan Centrum Noordwijkerhout.
* De komende tijd zullen eigenaren van leegstaande panden in het zuidelijke deel van de Dorpsstraat uitgenodigd worden om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden van transformatie naar wonen en/of het behoud van de detailhandel.

Vraag 4.
Zijn er mogelijkheden om panden met een winkelbestemming buiten een bepaalde cirkel de bestemming wonen te geven, zonder splitsingsvergunning? Zo ja, tegen welke bezwaren loopt men dan aan en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In de op 15 december 2016 vastgestelde Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 staat het volgende opgenomen:

Zuidelijk deel Dorpsstraat aanloopstraat

Het zuidelijk deel van de Dorpsstraat wordt als aanloopstraat aangemerkt. Het gaat om het gedeelte tussen de Viaductweg en de twee loopstegen tussen het Landbouwplein en de Coremolen. Dit gebied is met een A op onderstaande kaart aangegeven. Het betreft 14 a 16 panden. Het kenmerk van een aanloopstraat is dat deze in verbinding staat met (of de entree vormt naar) het kernwinkelgebied, maar daar geen onderdeel van uit hoeft te maken.

In een aanloopstraat wordt gemengd gebruik toegestaan. Naast centrumfuncties als detailhandel, maatschappelijke functies, dienstverlening, ambachten en werken, kunnen de desbetreffende panden ook via een op te nemen wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan omgezet worden in woningen. Omzetting in een woning is definitief.

Aanwijzen als aanloopstraat wil niet zeggen dat de huidige winkels geen perspectief meer zouden hebben. Wel kan met eigenaren en ondernemers verkend worden onder welke voorwaarden hun winkelfunctie is te verplaatsen naar lege panden in het kernwinkelgebied. 

De verordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016 gaat uitsluitend over het splitsen van woningen; de voormalige gemeente Noordwijkerhout kende geen verordening. Het college heeft nog geen standpunt bepaald over hoe om te gaan met het splitsen van panden met een gedeeltelijke winkelbestemming die omgezet kunnen worden naar wonen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,