Datum: 07-07-2020 - 07:57
11
mrt
'20
Werkzaamheden renovatie dak van het Pesthuis gestart in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie BON

Gemeenteberichten: Voortgang herstelwerkzaamheden Pesthuis. (foto's)

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk: In uw vergadering van 24 september 2019 heeft u budget beschikbaar gesteld om conserverende maatregelen te nemen aan 't Pesthuis om verder verval op korte termijn tegen te gaan. Via deze brief informeren wij u over de voortgang van deze werkzaamheden. In 2011 is 't Pesthuis in verband met de hoge cultuurhistorische waarde aangewezen als gemeentelijk monument....

In december 2015 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout besloten 't Pesthuis aan te kopen. Het doel hiervan was om voor het pand een passende sociaal maatschappelijke bestemming te realiseren.

Voorbereiding herstelwerkzaamheden
Wij hebben een extern bureau ingeschakeld die een herstelplan voor 't Pesthuis heeft uitgewerkt. Dit plan is enerzijds gebruikt voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning wat gelet op de status van het pand als gemeentelijk monument verplicht is. De Omgevingsvergunning voor herstelwerkzaamheden is in november 2019 verleend en sinds begin januari 2020 definitief. 

Daarnaast is dit herstelplan nader uitgewerkt in een bestek op basis waarvan een meervoudig onderhandse aanbesteding is gevolgd door een drietal offertes op te vragen bij gerenommeerde partijen die (ruimschoots) ervaring hebben met de renovatie van monumenten. Hiervoor hebben wij begin januari opdracht gegeven aan Hulshof Bouw & Restauratie.

Uitvoering herstelwerkzaamheden
Eind januari is Hulshof Bouw & Restauratie gestart met voorbereidende werkzaamheden door het inrichten van de bouwplaats. Bij de allereerste (sloop)werkzaamheden in het pand zelf stuitte de aannemer echter direct op asbest. Wij hebben naar aanleiding daarvan de werkzaamheden direct stilgelegd en een bureau ingeschakeld om een asbestinventarisatie te verrichten. Op basis van deze inventarisatie hebben wij een tweetal offertes opgevraagd voor de saneringswerkzaamheden.

Inmiddels hebben wij ook opdracht verstrekt voor het laten uitvoeren van de saneringswerkzaamheden. Gelet op bovenstaande ontwikkeling hebben wij een overschrijding op het geraamde budget voor de herstelwerkzaamheden. Deze overschrijding kan overigens nog wel worden opgevangen binnen de gebudgetteerde risicoreservering.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto's BON.