Datum: 02-07-2020 - 12:14
11
mrt
'20
College beantwoordt schriftelijke vragen PUUR over: Zorgen om 'Het Zilt' in De Zilk.
Geschreven door Fractie PUUR

College beantwoordt vraag PUUR over: verstrekken aan de raad van door inwoners ingezonden brieven laat te wensen over.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk geeft toe, in haar antwoorden op vragen van de PUUR fractie, dat het verstrekken van afschriften van collegebrieven aan de gemeenteraad te wensen overlaat. Het betreft hier brieven van de inwoners of belanghebbenden die aan de gemeenteraad gericht zijn en op verzoek van de raad door het college worden afgehandeld...

Het nieuwe werkproces zal inhouden dat de raad op een duidelijk wijze geïnformeerd wordt over de beantwoording van brieven aan de inwoners. Hierdoor kan zij vanaf nu een vinger aan de pols houden waar het gaat om de wijze waarop en termijn waarbinnen brieven van inwoners beantwoord worden. Heldere en snelle beantwoording van brieven van inwoners is voor PUUR van groot belang.

Zie hieronder de vragen van PUUR en de beantwoording van het college.

Aanleiding:
In de raad van 15 oktober 2019 heeft de PUUR fractie het college gevraagd een afschrift te mogen ontvangen van de antwoorden van het college op de volgende brieven van inwoners:
¯ ID no 30 - 29 mei 2019 - zienswijzen reconstructie Parallelboulevard aanleg drainering
¯ ID no 61 - 24 september 2019 - Reactie op eerdere brief over Offem-Zuid
¯ ID no 64 - I oktober 2019 - Preventief verzoek om handhaving bouwvoorschriften Hotel en Residence Oranje

De voorzitter van de raad gaf aan dit verzoek door te geleiden naar het college. Gezien het feit dat op 17 december (raadsvergadering) nog niet één afschrift van een antwoord met de fractie was gedeeld heeft PUUR haar verzoek herhaald.

Daarnaast heeft de fractie de volgende brieven van inwoners waarvan zij graag het antwoord van het college op zou ontvangen toegevoegd:
¯ ID 660 - 13 november 2019 - bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk (Tiny house)
¯ ID 658 - 8 november 2019 - betaling huur voor tussenpad bij Zonnekant.

Wederom gaf de voorzitter van de raad de toezegging het verzoek door te geleiden naar het college. Door tussenkomst van de griffie hebben wij u nogmaals per mail verzocht om ons een afschrift van uw antwoordbrieven toe te zenden. Helaas zonder resultaat.

Vraag van PUUR:

1. Wat is de reden dat u niet in staat bent afschriften van uw antwoorden op bovenstaande brieven met ons te delen?

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vraag hebben wij het verstrekken van afschriften van collegebrieven aan uw gemeenteraad nader onderzocht. Het betreft brieven van inwoners of belanghebbenden die aan de gemeenteraad gericht zijn en op verzoek van uw raad door het college worden afgedaan.

Het verzenden van afschriften kan inderdaad beter. Om die reden is een nieuw werkproces opgesteld, die het verstrekken van afschriften moet waarborgen. Met betrekking tot de afschriften van brieven die tot op heden niet aan u zijn toegezonden, wordt op dit moment een inhaalsiag gemaakt en alsnog aan u verstrekt.

Procedure afdoening van raadsbrieven

Als een brief is binnengekomen bij het college ter afdoening wordt deze op een ambtelijke overzichtslijst geplaatst. De brief wordt beantwoord door een ambtenaar, waarbij deze na ondertekening (door college of in mandaat een ambtenaar) de brief mailt aan het secretariaat.

Het secretariaat mailt een kopie van de ondertekende brief aan de griffie, de behandelend ambtenaar en het college. Het secretariaat past het overzicht hierna aan. De afgedane brieven worden niet van de lijst afgehaald, maar van een andere kleur voorzien om de stand van zaken te kunnen blijven zien.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.