10
mrt
'20
College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: huisvestingsproblematiek. in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: huisvestingsproblematiek.

Op dinsdagavond 4 februari is er tijdens het Ronde Tafel Gesprek gesproken over en met spoedzoekers in de gemeente Noordwijk. Dit gaf weer aan dat er in Noordwijk een tekort is aan diverse type woningen. De fractie van DOEN! heeft in dit verband al tijdens de Algemene Beschouwingen het college opgeroepen om ook voor Noordwijkerhout en De Zilk te komen met een Deltaplan Wonen. Vragen van de fractie van DOEN!...

naar aanleiding bovengenoemde aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk en deze vragen zijn op 10 maart door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Wanneer denkt het College te komen met een uitbreiding op het Deltaplan wonen, waarin ook de plannen voor Noordwijkerhout en De Zilk zijn opgenomen?

Antwoord:
In de brief van 4 februari 2020, kenmerk 14246, gericht aan uw raad, heeft ons college gereageerd op een vraag die grote gelijkenis vertoont met bovenstaande vraag. Met de aanvulling dat het Deltaplan alle kernen in de gemeente Noordwijk betreft, verwijzen wij naar het eerdere antwoord waar concluderend het volgende wordt opgemerkt:

'In afwachting van de resultaten van de besluitvorming (door Provinciale Staten) kan op dit moment geen zekerheid worden gegeven over het moment waarop uw raad het Deltaplan kan worden aangeboden'. Hier kan als actualiteit aan worden toegevoegd dat de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie op 12 februari jl. heeft besloten de door de gemeente gevraagde besluitvorming te agenderen voor de eerstvolgende vergadering gepland op 11 maart 2020.

Vraag 2.
Is het College al in gesprek met woningbouwvereniging Antonius van Padua over nieuwe of te vernieuwen bouwlocaties? DOEN! denkt dan bijvoorbeeld aan de locatie tussen de voormalige Ireneschool, Verlengde Hoogstraat en het oude Zeestroomterrein.

Antwoord:
De verantwoordelijk portefeuillehouders, wethouders Salman en de Jong overleggen periodiek met de woningbouwvereniging Antonius van Padua (AvP). Daarbij komen ook de potentiële ontwikkelingslocaties waarop sociale woningbouw mogelijk is aan bod. De woningen in de Hoogstraat zijn in 2002 gerenoveerd en worden in principe door AvP geëxploiteerd tot 2035.

Voor het gebied van de locatie van de voormalige school de Zeestroom zal een integrale gebiedsvisie worden ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met de corporatie (Prestatieafspraak 1d uit de Prestatieafspraken met AvP voor 2020). Op de locatie van de voormalige Ireneschool aan de Van lersellaan/Viaductweg is vooralsnog vrije sector woningbouw gepland op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Vraag 3.
Wat is de voortgang van de plannen op locatie Oud Munnekeweij?

Antwoord:
Tegen het bestemmingsplan is door omwonenden beroep aangetekend. Wij zijn nog in afwachting van een zitting bij de Raad van State. Woningstichting Antonius van Padua bereidt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor om ter plaatse 45 sociale huurwoningen te kunnen realiseren.

Vraag 4.
Wat is de voortgang van de plannen rondom de GOM locatie Pilarenlaan/Maandagse/Dinsdagsewetering/Leidsevaart?

Antwoord:
In samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van de locatie Pilarenlaan als mogelijke clusterlocatie voor Greenportwoningen. Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout de stedenbouwkundige verkenning Pilarenlaan vastgesteld. Deze verkenning gaat uit van circa 140 woningen in drie deelgebieden. Voor het eerste deelgebied wordt gewerkt aan een principe-opzet voor de inpassing van de 41 Greenportwoningen.

Vraag 5.
Nu er geen 700 woningen meer worden gerealiseerd op het BAVO terrein betekent dat dan ook dat het aantal te realiseren sociale woningen daalt? Zo ja, wat betekent dit in aantallen.

Antwoord:
Voor het omgevingsplan Bavo geldt een percentage sociale woningen van 30%. Op grond van 700 woningen zou dit 210 sociale woningen betekenen. In het plangebied worden door Novaform-Trebbe 664 woningen ontwikkeld. Dit betekent 200 woningen in het sociale segment.

Vraag 6.
Betreffende de problematiek rondom het tekort aan woningen voor onze woningzoekenden, verwijzen wij ook naar de vragen die DOEN! in dat kader al eerder gesteld heeft op 19 januari 2020. DOEN! heeft toen de suggestie aangedragen om te onderzoeken in hoeverre woningen op bijvoorbeeld Sollasi, onder strikte voorwaarden, zouden kunnen worden aangewend als onderdeel van de oplossing van de woning problematiek.

Deze suggestie werd tijdens het laatste Ronde Tafel Gesprek door de portefeuillehouder niet opgepakt. Echter DOEN! is nog steeds van mening dat op korte en middellange dit kan bijdragen aan het oplossen van de geschetste problematiek. Immers, waar een wil is, is een weg. 

Antwoord:
De schriftelijke vragen zoals gesteld op 19 januari 2020 zullen separaat zo spoedig mogelijk schriftelijk worden beantwoord. In de beantwoording van die schriftelijke vraag zal bovenstaande vraag dan dus worden meegenomen en beantwoord. Het onderwerp heeft de aandacht van het college. In de nog op te stellen Woonvisie zal het worden opgenomen. Er wordt reeds onderzocht of ook andere locaties geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen.

Het onderwerp tijdelijke locaties ten behoeve van 'spoedzoekers' is aan de orde geweest tijdens de RTG van 4 februari jI. Naar aanleiding hiervan stellen wij aan uw raad voor om tijdens een besloten RTG in april mogelijke locaties voor diverse doelgroepen te bespreken. Dit is ook aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen van NZLokaal over tijdelijke woningbouw spoedzoekers van 13 februari jl.

Ter info hieronder de vragen zoals deze eerder al door DOEN! zijn gesteld met betrekking tot dit onderwerp gedurende de Algemene Beschouwingen: Het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel.

Doen! is blij met het Deltaplan wonen! Maar we vragen ons wel af wanneer de paragrafen voor Noordwijkerhout en de Zilk worden toegevoegd. Besturen is vooruitzien, er zijn een aantal locaties in deze kernen die in de toekomst opnieuw ontwikkeld kunnen worden.

Doen! daagt dit college uit om ook voor de andere kernen op korte termijn plannen te presenteren. Concrete Vraag aan wethouder de Jong: kunt u ons een tijdspad geven wanneer deze kernen ook zijn opgenomen in het Deltaplan?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 1.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk