Datum: 27-09-2023 - 23:33
10
mrt
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Huisvesting statushouders in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Huisvesting statushouders.

In steeds meer gemeenten in Nederland krijgen asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, geen voorrang meer bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit is steeds minder goed uit te leggen aan de woningzoekenden, ook in de gemeente Noordwijk die al langer op de wachtlijst staan. In het coalitieakkoord staat dat het College voor o.a. statushouders kijkt naar andere, creatieve oplossingen...

om deze groep te huisvesten, eventueel collectief. Alhoewel wij beseffen dat het maar om een relatief kleine groep gaat willen wij als de fractie van het CDA toch de volgende schriftelijke vragen stellen. Deze vragen zijn op 10 maart beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vragen CDA-fractie en antwoorden college:

Vraag 1.
Is het College op de hoogte van het feit dat statushouders niet automatisch meer voorrang hoeven krijgen bij het verdelen van sociale huurwoningen?

Antwoord:
Deze informatie is bekend bij het college.

Vraag 2.
Kan het College aangeven hoeveel sociale huurwoningen op dit moment in de gemeente worden bewoond door statushouders?

Antwoord:
De status van huurders wordt niet door de corporaties bijgehouden zodra statushouders zijn geplaatst. Wel zijn in de periode van 2015 tot en met 2019 309 statushouders in de gemeente Noordwijk (hierbij zijn ook de aantallen van Noordwijkerhout en De Zilk gevoegd) geplaatst. Dit aantal is exclusief mogelijke verhuisbewegingen naar andere gemeenten.

Vraag 3.
Is het College, net als het CDA, van mening dat er gekeken moet worden naar alternatieven om statushouders te huisvesten in plaats van in sociale huurwoningen? Zo zouden bijvoorbeeld alleenstaande vergunninghouders woningen kunnen delen die buiten de huurgrens vallen.

Antwoord:
In eerste instantie hanteert het college het uitgangspunt dat statushouders geplaatst worden in sociale huurwoningen. Op dit moment bewoont een aantal alleenstaande statushouders reeds gezamenlijk woningen die buiten de sociale huurgrens vallen. Deze kamergewijze bewoning vraagt, afhankelijk van de samenstelling van de groep bewoners, wel om meer begeleiding, toezicht en monitoring.

Vraag 4.
Wil het College onderzoek doen naar alternatieve locaties om statushouders op te vangen? Zo nee, waarom niet, zo ja, zijn er al locaties in beeld?

Antwoord:
Zoeken naar alternatieve locaties is mogelijk, maar dan in samenhang met andere te huisvesten doelgroepen, zoals starters, spoedzoekers, maatschappelijke opvang, etc. Locaties worden op dit moment onderzocht.

Vraag 5.
Is het College bereid om net als in veel andere Nederlandse gemeenten de voorrangsregeling voor statushouders ook in de gemeente Noordwijk onder de loep te nemen en eventueel af te schaffen. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente zal hoe dan ook aan de door het Rijk opgelegde taakstelling moeten voldoen. Na koppeling van het COA van de statushouder aan de gemeente heeft de gemeente 10 weken de tijd om de statushouder te plaatsen. Deze termijn wordt vaak al niet gehaald.

Het loslaten van de voorrangsregeling leidt ertoe dat de wachttijden voor plaatsing van statushouders oplopen, de gemeente niet aan de taakstelling voldoet en de Provincie uiteindelijk in de plaats treedt en op kosten van de gemeente (dure) huisvesting aanwijst. Dit is een ongewenste ontwikkeling.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk