Datum: 31-03-2020 - 15:34
  
Update: 30-3-2020.
08
mrt
'20
College doet raadsvoorstel gebruik woningen: 'Wonen waar gewoond moet worden' in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door BON / College van B&W

College doet raadsvoorstel gebruik woningen: 'Wonen waar gewoond moet worden'.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft na onder andere verschillende bijeenkomsten met inwoners, nu een raadsvoorstel gedaan waarbij men aan de gemeenteraad vraagt om op de raadsvergadering van 21 april 2020 in te stemmen met de concept beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen Noordwijk’. De kern van het voorstel is: De ontwikkeling dat in toenemende mate woningen worden onttrokken...

aan de woningvoorraad ten behoeve van toeristische verhuur doet zich ook in Noordwijk voor en dit heeft gevolgen voor de Noordwijkse woningmarkt. Behalve toeristische verhuur (veelal via Airbnb) gaat het hierbij ook om (overlast)situaties waarbij meerdere huishoudens in een woning woonachtig zijn en situaties waarin woningen onrechtmatig worden gesplitst/verkamerd. Deze beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ inventariseert enerzijds het juridisch instrumentarium en formuleert beleidsuitgangspunten om het oneigenlijk gebruik van woningen en onrechtmatige woningonttrekking tegen te gaan.

Anderzijds wordt een aantal verruimingen voorgesteld zoals Bed & Breakfast in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk, kamerverhuur (inwoning) tot twee personen, vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een tweede woning in een hiertoe aangewezen zone in de kern Noordwijk Zee. Het uitgangspunt is en blijft echter: woningen zijn bedoeld om in te wonen. De raad wordt verzocht in te stemmen met de conceptbeleidsnotitie en deze vrij te geven voor inspraak.

Aanleiding
Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek. Met name in toeristische gebieden zoals in grote steden en in kustplaatsen is deze vorm van recreatieve verhuur aanzienlijk toegenomen. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de woningmarkt. Woningen die langdurig toeristisch worden verhuurd of recreatief worden gebruikt zijn niet beschikbaar voor woningzoekenden, starters worden uit de markt gedrukt en de doorstroming op de woningmarkt wordt beperkt.

Ook is er sprake van een ‘ongelijk speelveld’ met de hotelsector. Daarbij heeft het gevolgen voor de leefbaarheid in woonwijken en complexen. Door toeristische verhuur van woningen vindt ongewenste versnippering plaats en komt de leefbaarheid in de woonwijken of het complex onder druk te staan. Ook is er sprake van een ‘ongelijk speelveld’ met de hotelsector. Daarom zijn eenduidige regels nodig waarbij het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en toeristische verhuur of gebruik van woningen is niet toegestaan.

De door het college vastgestelde denkrichtingen zijn in april 2019 tijdens de RTG aan de raad gepresenteerd. Na afloop van de presentatie heeft de raad de wens uitgesproken participatiebijeenkomsten te organiseren en zijn aan de hand van de door het college vastgestelde beleidsrichtingen ideeën uit de samenleving opgehaald. De bijeenkomsten hebben geleid tot kleine aanpassingen in de vastgestelde denkrichtingen ten aanzien van bed & breakfast, gezien de wens om dit voor alle kernen gelijk te trekken, dit ook voor het landelijk gebied (van voormalig Noordwijkerhout) te harmoniseren.

Het begrip shortstay is scherper gedefinieerd en komt onder de vergunningplicht te vallen. Een recente uitspraak van de Raad van State ten aanzien van vakantieverhuur heeft er toe geleid dat het invoeren van een meldplicht voor vakantieplicht juridisch toch niet mogelijk is en dit vooralsnog met een vergunningplicht moet worden geregeld. De overige voorgestelde beleidsrichtingen worden in stand gehouden. Het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en onrechtmatige onttrekking voor andere doeleinden dan wonen is niet toegestaan. Daarbij is het ook van belang om overlast tegen te gaan en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving in stand te houden.

Wat wil het college bereiken?
Het oneigenlijk gebruik en onrechtmatige onttrekkingen van woningen moet worden tegengegaan. Woningen zijn bedoeld om in te wonen en moeten behouden worden voor de woningvoorraad.

Wat gaat men daarvoor doen?
Transparante regelgeving opstellen voor het gebruik van woningen en handhavingscapaciteit beschikbaar stellen om onrechtmatig gebruik te handhaven. De regelgeving ten aanzien van het gebruik van woningen is als volgt:
Hoofdverblijf (woning wordt permanent bewoond en bewoner staat ingeschreven in GBA):
* Permanente bewoning van een woning door maximaal één huishouden.
* Bed & breakfast tot vier personen in alle kernen, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
* Bed & breakfast tot acht personen en maximaal vier kamers in het agrarisch/landelijk gebied, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
* Kamerverhuur (inwoning) aan maximaal twee personen, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
* Vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Geen hoofdverblijf (woning wordt niet permanent bewoond, er is geen inschrijving in GBA, dan wel de ingeschrevene verblijft niet in de woning):
* Tweede woning voor eigen gebruik binnen een hiertoe aangewezen zone in Noordwijk aan Zee. Aanvullend geldt dat de vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, is toegestaan.

Argumenten
- Woningen zijn bedoeld om in te wonen. Op grond van de bestemmingsplannen is het niet toegestaan woningen te gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning. Daarbij geldt voor de voormalige gemeente Noordwijk dat op grond van de verordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016 het niet is toegestaan woningen te onttrekken aan de schaarse woningvoorraad. Met het vaststellen van het beleid Gebruik Woningen wordt ook deze verordening geharmoniseerd voor de nieuwe fusiegemeente. De categorieën waar sprake is van schaarste blijven ook in de nieuwe Woonvisie voor de gehele gemeente Noordwijk van toepassing.
- Gezien de krapte op de woningmarkt is bescherming en regulering van de woningvoorraad noodzakelijk.
- In het coalitieakkoord is het tegengaan van wildgroei aan Airbnb activiteiten als speerpunt opgenomen.
- Recreatieve verhuur van woningen gaat ten koste van de leefbaarheid en sociale cohesie in de woonwijken.
- Met het stellen van duidelijke regels en het organiseren van toezicht en handhaving kan onrechtmatig (recreatief) gebruik worden teruggedrongen.
- Diversiteit in verblijfsaanbod is nodig. Door verruiming zoals bed & breakfast in alle kernen en vakantieverhuur tot dertig dagen wordt toeristen ook een moderne vorm van verblijf geboden.

Risico’s en kanttekeningen
- Er zijn belangentegenstellingen en mogelijk weerstand tegen het voorgestelde beleid.
- In het verleden heeft de gemeente tegen illegale bewoning zeer beperkt (op basis van het piepsysteem) gehandhaafd. Het is mogelijk dat in de toekomst door aangescherpte handhaving meer juridische procedures gevoerd zullen worden.
- Een goede, legale huisvesting van arbeidsmigranten vraagt meer zorgvuldigheid. De moeite die moet worden genomen om aan voorwaarden te voldoen, leidt naar verwachting echter ook tot betere huisvestingsomstandigheden.
- Ondanks de risicofactoren is het van belang om duidelijke regels te stellen en hierop te handhaven; gezien de krapte op de woningmarkt, de beperking van de doorstroming en de nadelige effecten op de leefomgeving moet onrechtmatig gebruik van woningen worden tegengegaan.
- Voor de voormalige onttrekkingsvrije zone zal een persoonsgebonden overgangsregeling worden opgesteld. Het is mogelijk dat hiertegen juridische procedures worden gestart.

Wat mag het kosten?
Een consequent handhavingsbeleid en voldoende middelen om dit uit te voeren is noodzakelijk. Bij de vaststelling van de definitieve beleidsnotitie zal via een separaat voorstel voor het college en raad een financieel voorstel toegevoegd worden. De verwachting is dat er jaarlijks (voor een periode van 4 jaar) € 250.000,- benodigd is. Dit zal nader uitgewerkt en onderbouwd worden bij de vaststelling van het beleid.

Betrokken partijen/participatie
In april 2019 zijn de door het college vastgestelde denkrichtingen gepresenteerd aan de raad. Hierbij heeft de raad gevraagd de denkrichtingen ook te presenteren aan inwoners en andere belanghebbenden. In dat kader hebben in oktober 2019 participatiebijeenkomsten plaatsgevonden.

Communicatie
Ja, persbericht met daarin opgenomen de inspraakperiode en procedure voor het indienen van een zienswijze. Ook wordt de projectpagina geactualiseerd en wordt het via social media en lokale media onder de aandacht gebracht.

Verdere procedure en planning
Gedurende de inspraakperiode kunnen zienswijzen worden ingediend ten aanzien van het conceptbeleid ‘Gebruik Woningen’.

Bestuurlijk kader
De voorgestelde beleidslijnen zijn gepresenteerd in de RTG van 2 april 2019.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk.