Datum: 06-12-2022 - 14:26
07
mrt
'20
Eindelijk weer schot in bouw van 7 villa’s in de Zeestraat in Noordwijkerhout. (foto's+bouwplattegrond)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Eindelijk weer schot in bouw van 7 woningen in de Zeestraat. (foto's+bouwplattegrond)

Op vrijdag 29 september 2017 werd al door wethouder Henri de Jong van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, de anterieure overeenkomst getekend van de ontwikkeling van 7 woningen (villa’s) ter hoogte van de Zeestraat 50 in Noordwijkerhout. Met het tekenen van de anterieure overeenkomst kwamen er afspraken op papier te staan tussen de gemeente en Timpaan over de realisatie...

van 6 Greenportwoningen en 1 ruimte-voor-ruimtewoning in het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek. Timpaan verwachtte toen nog dat men in het derde kwartaal van 2018 zou kunnen starten met de verkoop van de woningen.

Nu bijna twee en half jaar later is, na het doorlopen van de ontwerpfase, nu de vaststellingsfase van de bestemmingsplanprocedure pas aangebroken. Dat betekent dat het plan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 21 april 2020.

Na de voorontwerpfase waarbij een voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd werd er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dat plan heeft gedurende zes weken ter visie gelegd waarbij een ieder de mogelijkheid werd geboden om zienswijzen in te dienen op het plan. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De procedure heeft wel enige tijd stil gelegen vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019. Vanaf die datum was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van het instrument PAS. Bijkomend probleem was dat de rekentool waarmee de stikstofdepositie van activiteiten kan worden bepaald, AERIUS, niet meer bruikbaar was.

Zodoende kon niet worden aangetoond of het project voldoen aan de geldende normen. Vanaf 16 september 2019 kwam de aangepaste rekentool beschikbaar en kan sindsdien de mate van stikstofdepositie (weer) worden bepaald. Initiatiefnemer heeft op basis van de meest recente rekentool voor het project aan de Zeestraat een stikstofberekening laten uitvoeren.

De uitkomst van de berekening toont aan dat wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent stikstof. De ODWH heeft de berekening getoetst en stemt in met de conclusie van de berekening. Stikstof vormt geen belemmering om het bestemmingsplan vast te stellen. 

Na de vaststelling van het plan op 21 april 2020 wordt, na bekendmaking van het raadsbesluit, opnieuw voor de duur van zes weken ter visie gelegd in het kader van de beroepsprocedure.

Foto's PR en met logo's BON.