Datum: 23-01-2022 - 18:40

26
feb
'20
College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt' in De Zilk. (start bouw huurappartementen kwartaal later)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt'. (start bouw huurappartementen kwartaal later)

Brief college aan de gemeenteraad: Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van Het Zilt. In deze brief (datum 12 november 2019) hebben wij u gemeld dat volgens de planning de bouw van de sociale huurappartementen in het 2e kwartaal 2020 zou starten. In deze brief informeren we u over de benodigde aanpassing in deze planning....

Voor de bouw van de sociale huurappartementen is medio december 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend met een ruimtelijke onderbouwing voor het uitvoeren van de appartementen zonder dove gevel. Wat is namelijk het geval. In het uitwerkingsplan Het Zilt staat dat enkele gevels van de appartementengebouwen moeten worden uitgevoerd met een zogenaamde 'dove gevel'. Een dove gevel is een geluidswerende gevel zonder te openen ramen.

Het bouwbesluit schrijft echter voor dat in leefruimten, zoals de woon en slaapkamer er geventileerd moet kunnen worden, het zogenaamde spuien. Samen met de woningcorporatie heeft de ontwikkelaar de appartementengebouwen uitgewerkt. Hieruit bleek dat een dove gevel niet wenselijk is. Dit betekent namelijk dat alle leefruimten aan één zijde van het gebouw komen te liggen. De indeling van de appartementen is daardoor niet praktisch.

Ook kunnen in dat geval minder appartementen worden gebouwd. Bij de uitwerking is gebleken dat een dove gevel niet nodig is. Door aanpassingen aan de geluidswering tussen de appartementen onderling en aanpassingen aan de geluidswering van de gevel is een beter woonklimaat gemaakt dan bij een dove gevel het geval is.

Ook worden de appartementen voorzien van een gebalanceerde ventilatie. Hierbij wordt de lucht afgevoerd. De warmte van de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de toegevoerde koude verse lucht op te warmen. Hierdoor is er minder energieverlies.

Afwijken van het uitwerkingsplan
Omdat het uitwerkingsplan de verplichting oplegt om een dove gevel te realiseren, wordt met bovengenoemde uitwerking niet aan het bestemmingsplan voldaan. Er zal met een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo) worden verzocht af te wijken van het uitwerkingsplan op dit punt. Als dit traject vlot wordt doorlopen zal de bouw na het zomerreces 2020 (3 kwartaal) starten. 

Burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.

Foto PR