Datum: 23-09-2023 - 03:10
26
feb
'20
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Huisvesting basisschool de Prinsenhof.

Momenteel is er sprake van zeer krappe huisvesting voor basisschool de Prinsenhof te Noordwijkerhout. Met een leerlingenaantal van 480 en 19 lokalen is de school letterlijk en figuurlijk “tot de nok” gevuld met leerlingen. Deze overbezetting komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede; aldus de fractie Bruisend Noordwijk. De fractie heeft over het onderwerp een aantal vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk....

en deze zijn op 25 februari beantwoordt door het college van B&W.

Achtereenvolgend zijn de volgende punten nog van belang volgens de fractie van Bruisend Noordwijk:

- In het jaarverslag 2018 van de Sophiastichting Bollenstreek wordt gememoreerd, dat in verband met de grote aanwas van leerlingen op zowel de Victorschool als de Prinsenhof er een nieuwe leerlingenprognose is opgevraagd. En ook, dat dat er naar alle waarschijnlijkheid toe zal leiden, dat er in 2019 een verzoek tot uitbreiding van de Prinsenhof zal worden ingediend bij de gemeente Noordwijk.

- Er binnen het verzorgingsgebied van de Prinsenhof nu reeds volop gebouwd wordt in de wijk Sancta Maria.

- In een recent presentatie in het RTG (ronde tafel gesprek) van 4 februari over Landgoed in den Houte werd aangekondigd, dat in het tweede kwartaal van 2020 een daadwerkelijk aanvang zal worden gemaakt met de woningbouw. En dat de totale wijk binnen een periode van 5 jaar zal worden voltooid op voorwaarde van gelijkblijvende economische omstandigheden. Exclusief 36 wooneenheden in het hoofdgebouw met mogelijk een zorgfunctie, zou het gaan om een resterend aantal van 664 woningen.

Vragen:
Vraag 1.
Is er inmiddels een recente leerlingenprognose beschikbaar voor de basisscholen in Noordwijkerhout?

Antwoord:
Er is opdracht gegeven om een nieuwe prognose op te stellen. De resultaten hiervan worden in april 2020 bekend.

Vraag 2.
Is er inmiddels een recent spreidingsplan beschikbaar voor de basisscholen in Noordwijkerhout?

Antwoord:
Nee, dit is niet beschikbaar. Zie ook vraag 3.

Vraag 3.
Zo nee, kunnen deze gegevens alsnog zo spoedig mogelijk worden opgevraagd en/of vervaardigd?

Antwoord:
In de kern van Noordwijkerhout staan een drietal basisscholen. Dit (lage) aantal scholen geeft ons geen aanleiding tot het opstellen van een spreidingsplan. Het aantal scholen, het aantal leerlingen en ook het voedingsgebied is daartoe te beperkt. De nieuwe prognose biedt ons derhalve voldoende inzicht.

Vraag 4.
Wordt daarbij ook rekening gehouden met de recente berichtgeving over het versnelde bouwtempo op Landgoed in den Houte?

Antwoord:
Aan de hand van de leerlingenprognoses wordt gekeken naar de capaciteitsbehoefte van de basisscholen, per kern. Het is bekend dat er een capaciteitsbehoefte bestaat voor De Prinsenhof. Het schoolbestuur heeft begin 2019 een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van De Prinsenhof. Er zijn inmiddels meerdere oplossing scenario's onderzocht. Dit heeft echter nog niet geleid tot een definitieve oplossing.

Vraag 5.
Kan de nieuwe extra aanwas van leerlingen nog worden gehuisvest binnen de huidige schoolgebouwen?

Antwoord:
Naar verwachting kunnen de leerlingen in de Kern Noordwijkerhout tot en met schooljaar 2020-2021 terecht in de bestaande gebouwen, daarna niet meer.

Vraag 6.
Zo nee, wordt er beleid ontwikkeld om te komen tot bijvoorbeeld een dependance op Landgoed in den Houte?

Antwoord:
Er wordt een passende oplossing gezocht voor de uitbreiding van de school, op het Landgoed in den Houte, dan wel op een andere locatie.

Vraag 7.
Is het college bereid om (met respect voor elkaars bevoegdheden) zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Sophiastichting om te komen tot vlot en duidelijk voortgangsproces en een aansluitend ordelijk verloop bij het creëren van extra huisvestingsmogelijkheden?

Antwoord:
Waar het gaat over de huisvesting van scholen voeren wij altijd overleg met de schoolbesturen. Inzake de benodigde uitbreiding voor De Prinsenhof zijn wij sinds januari 2019 in gesprek. Wij verwachten voor de zomer in beeld te hebben hoe de uitbreiding gerealiseerd kan worden. Daarna zal een raadsvoorstel worden opgesteld en voorgelegd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.