Datum: 07-06-2020 - 12:05
    
18
feb
'20
College beantwoordt vragen PvdA over: GP Formule 1. (berichten > college +  Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA over: GP Formule 1. (berichten > college + Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen)

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben wij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand, vonden wij nogal vaag. Het nieuwsbericht wat gelijktijdig...

op de gemeentelijke website werd gepubliceerd gaf meer duidelijkheid. Opdat wij onze controlerende taak op de juiste wijze kunnen uitvoeren heeft de PvdA nog een viertal aanvullende vragen gesteld aan het college van de gemeente Noordwijk en deze zijn beantwoordt op 18-2-2020 door het college.

Daaronder staat een brief van het college voor de gemeenteraad, met daarin de laatst informatie over de Dutch GP Formule 1. Als laatste een brief, t.a.v. het college en de gemeenteraad, van de Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen.

(Luchtfoto BON boven en onder aan de pagina, genomen op 18-2-2020 van het Circuit van Zandvoort)

Vragen PvdA en antwoorden college:

Vraag 1.
Wilt u, op korte termijn, aan de raad de voorwaarden toezenden op basis waarvan de vergunningaanvraag voor vervoer over het strand zal worden getoetst?

Antwoord:
De aanvraag is nog in behandeling. Op donderdag 20 februari is er een gesprek met de aanvrager over de voorwaarden. Zodra de ontheffing wordt verstuurd aan de aanvrager, doen wij u een afschrift (geanonimiseerd) toekomen.

Vraag 2.
Het college zegt overleg te voeren met alle partijen waaronder Noordvoort en de politie. Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen waarmee dat overleg is of wordt gevoerd. Kunt u de verslagen van dat overleg met de raad delen?

Antwoord:
Ambtelijk is er in december overleg gevoerd met projectgroep Noordvoort over het beperkt toestaan van vervoer over het strand. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van Waternet, Omgevingsdienst West-Holland, gemeente Zandvoort en gemeente Noordwijk. In januari is nogmaals overleg gevoerd met de projectgroep Noordvoort samen met de politie.

Hierbij waren naast de politie vertegenwoordigers aanwezig van Waternet, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Omgevingsdienst West-Holland, gemeente Zandvoort en gemeente Noordwijk. Van beide overleggen zijn geen vastgestelde verslagen beschikbaar. 

Wij hebben vertegenwoordigers van de projectgroep Noordvoort, Stichting Duinbehoud en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Ter Hark en wethouder Van den Berg. Dit gesprek zal op woensdag 19 februari plaatsvinden. Hierbij zullen ook ambtenaren aanwezig zijn als ook een medewerker van de Omgevingsdienst West-Holland.

Vraag 3.
In de beantwoording van vraag 4 meldt het college dat nog niet met alle omwonenden van de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout is gesproken. Dit wilt u doen zodra het plan definitief rond is. Wij vinden dit een gemiste kans. Wat is de reden dat u niet alle omwonenden vooraf betrokken heeft bij de uitwerking van dit plan maar daarbij klaarblijkelijk selectief te werk bent gegaan?

Antwoord:
De aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke ontheffing voor de camping is nog niet verleend. Zo zijn de stikstof berekening en het veiligheidspian inhoudelijk nog niet goedgekeurd. Zodra deze zijn goedgekeurd en er is gesproken met de omwonenden zou de omgevingsvergunning tijdelijk ontheffing verleend kunnen worden. 

De bewoners van De Ruigenhoek, het Abeelenpark, de omliggende woningen aan de Herenweg en Dover (Delfwegse Ondernemers VEReniging) hebben eind januari van de initiatiefnemers een informatiebrief ontvangen. Hierin staat aangegeven wat er in de weekenden van 23-26 april (Bloemencorso) en 30 april-4 mei (Dutch Grand Prix) staat te gebeuren.

In de informatiebrief zijn links opgenomen naar de diverse websites over de tijdelijke camping waarop meer informatie staat. Daarnaast organiseren wij in samenwerking met de initiatiefnemer op donderdag 5 maart een informatie avond voor geïnteresseerde omwonenden. Zij ontvangen huis-aan-huis een uitnodiging.

Vraag 4.
Uit de beantwoording van vraag 5 wordt niet duidelijk of de ambtelijke begeleidingsuren in rekening worden gebracht bij de organisatie van de Grand Prix. Kunt u hier alsnog duidelijkheid over geven? Als u van mening bent dat deze uren niet in rekening hoeven te worden gebracht, vernemen we graag de argumentatie om dit niet te doen. Gezien de actualiteit en de korte termijn waarbinnen zal worden besloten over de vergunningsaanvraag verzoeken wij u deze vragen op zo’n kort mogelijke termijn te beantwoorden en niet de wettelijke termijn van 28 dagen af te wachten. 

Antwoord:
Voor de behandeling van de diverse vergunnings- en ontheffingsaanvragen krijgen de diverse aanvragers leges in rekening gebracht conform de legesverordening. Leges worden geheven als dekking van de kosten die gemeente maakt voor de behandeling van de aanvraag. De legesverordening voorziet niet in het extra in rekening brengen van ambtelijke begeleidingsuren. Kosten van specifieke maatregelen die met de Dutch Grand Prix verband houden, worden wel in rekening gebracht bij de Organisatie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Bericht 18-2-2020 van het college aan de gemeenteraad met daarin de laatste info over de Dutch GP Formule 1.

Op 5 november 2019 heeft u als gemeenteraad een motie aangenomen waarbij ons college werd opgeroepen om mee te werken aan de Dutch Grand Prix en alle creatieve mogelijkheden te bekijken die door initiatiefnemers of de gemeente Zandvoort worden voorgelegd. In deze brief willen wij tussentijds informeren over de stand van zaken. 

Verblijf en vervoer GP-teams Drie van de GP-teams verblijven in Noordwijk. Er is ontheffing aangevraagd om beperkt vervoer over het strand van Noordwijk naar Zandvoort toe te staan. Het college staat positief tegenover het verzoek. Vervoer over het strand is de kortste en veiligste route. We stellen voorwaarden om de impact op het natuurreservaat Noordvoort te beperken.

Caravan- en campercamping
Het college heeft een positieve grondhouding ingenomen voor een tijdelijke caravan- en campercamping aan de Herenweg 430 te Noordwijkerhout. De initiatiefnemer wil een tijdelijke camping realiseren voor circa 400 campers/caravans. Er is een veiligheidspian opgesteld. Samen met politie en brandweer zijn we met de initiatiefnemer in gesprek. Ondanks dat er nog geen tijdelijke omgevingsvergunning is verleend bereiken ons reacties van omwonenden. Wij gaan met hen in gesprek.

Parkeerterrein Langevelderslag
De organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) heeft gevraagd om het parkeerterrein van de Langevelderslag te gebruiken als zogenaamde Park&Bike locatie, circa 500 parkeerplaatsen worden hiervoor gereserveerd. Samen met het parkeren in de berm tussen de Kapelleboslaan en het parkeerterrein blijven dan nog circa 500 parkeerplaatsen over voor een bezoek aan strand, duinen en de horeca bij de Langevelderslag. Door de inzet van verwijsborden en verkeersregelaars wordt
het verkeer van en naar Langeveldersiag en parkeren bij de Langevelderslag in goede banen geleid.

En verder
Noordwijk Marketing heeft diverse ideeën voor activiteiten tijdens het DGP weekend in Noordwijk en hierover in overleg met de GP-teams en lokale horeca. Activiteiten zijn bedoeld voor gasten die hier verblijven omdat Noordwijk in de buurt van Zandvoort is. We tonen wat Noordwijk te bieden heeft opdat gasten graag terugkomen. Wij gaan er van uit u met deze informatie op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris, De burgemeester,

Brief 16-2-2020 betreft: advies verplaatsing Formule 1 teams over het strand > Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen.

Geacht college,

Recent heeft de adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen uit de lokale en landelijke media kennis moeten nemen van het voornemen van het college van B&W in te stemmen met een aanvraag van drie Formule 1 teams om zich naar de race in Zandvoort te verplaatsen over het strand. De adviesraad is door u ingesteld om advies uit te brengen in kwesties die de belangen van natuur en milieu raken, en in kwesties waarin natuur- en milieuaspecten meegewogen dienen te worden.

Momenteel werft de gemeente, als uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling, leden voor de adviesraad; de zittende adviesraad is echter terecht nog geen decharge verleend. Het spreekt voor zich dat het voornemen tot een verplaatsing over het strand door het rustgebied van Noordvoort dus voor advisering had moeten worden voorgelegd. De adviesraad betreurt dat dit niet is gebeurd. Hierbij brengen we u dus ongevraagd een advies ter zake uit.

De gemeente Noordwijk heeft in samenwerking met andere partners, waaronder de gemeente Zandvoort en de provincie, het rustgebied Noordvoort gerealiseerd, als uitvloeisel van haar eigen natuurbeleidsplan. Het rustgebied beoogt kwetsbare soorten betere bescherming te bieden. In het broedseizoen zijn zo betere condities voor broedvogels gecreëerd. Goedkeuring van de aanvraag van drie Formule 1 teams om zich te mogen verplaatsen over het strand, door het rustgebied, is in strijd met de doelstellingen van het natuurbeleidsplan en Noordvoort, en is schadelijk voor de natuurfuncties in het gebied, temeer daar de verplaatsing midden in het broedseizoen plaatsvindt.

Om dezelfde redenen achten we toestemming voor de aanvraag juridisch in strijd met nationale en internationale regelgeving met betrekking tot natuur. Deze activiteit schept een gevaarlijk precedent en zendt een verkeerde boodschap aan andere strandgebruikers, die dringend worden verzocht de bepalingen van het rustgebied wél te respecteren. De ongebruikelijke verplaatsing zal bovendien veel publieke belangstelling trekken, die extra schade zal veroorzaken aan het duingebied, het rustgebied en de daar te beschermen natuurwaarden.

Naar de mening van de adviesraad zijn er voldoende alternatieven voor de verplaatsing van de teams naar Zandvoort via de gebruikelijke infrastructuur; het gegeven dat daarvoor speciale voorzieningen zoals politiebegeleiding moeten worden getroffen is geen valide argument. Dergelijke voorzieningen zijn bij grote evenementen allerminst ongebruikelijk. Bovendien zullen ook voor de strandverplaatsing soortgelijke voorzieningen moeten worden getroffen, ook al gelet op de te verwachten grote publieke belangstelling. 

Alles overziend adviseert de raad het college van B&W van de gemeente Noordwijk met klem om geen toestemming te verlenen voor de verplaatsing via het strand en bestaande alternatieve opties te benutten.

Hoogachtend,
Dorine Putman-Devilee,
Voorzitter adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen.