Datum: 08-07-2020 - 10:59
18
feb
'20
Padua zelfstandig door met nieuw ondernemingsplan in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Padua zelfstandig door met nieuw ondernemingsplan.

In een aantal bijeenkomsten gaat Woningstichting Sint Antonius van Padua met stakeholders en huurders in gesprek over de opgaven waar Padua in de gemeente Noordwijk voor staat. De uitkomsten zullen onderdeel worden van het Ondernemingsplan van de woningstichting waar de medewerkers van Padua momenteel aan werken. Dit alles volgt na goedkeuring door de Raad van Commissarissen in september 2019 van het besluit...

van de bestuurder tot een zelfstandige koers. Padua heeft om de grote opgaven waar zij voor staat andere partijen nodig om die te kunnen realiseren. Om gezamenlijk op te kunnen trekken wordt door de woningstichting de dialoog gezocht. Met de stakeholders, waaronder de gemeente, collega corporaties en zorgorganisaties zal in twee themabijeenkomsten, die Padua organiseert, gesproken worden over verschillende volkshuisvestelijke thema’s.

Op 20 februari is het thema ‘Vastgoed en doelgroepen’ aan bod. Op 10 maart wordt gesproken over ‘Langer zelfstandig thuis’. Bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “We bespreken wat wij als Padua met het bouwen van woningen al hebben gerealiseerd en welke opgaven er nog voor ons liggen. Maar dat is niet alles. Ook belangrijke zaken als duurzaamheid, renovatie, de positie van starters, doorstroming, wonen met zorg en gebiedsontwikkeling komen aan de orde.”

Naast gesprekken met stakeholders gaat Padua ook in gesprek met huurders. Ook daar worden twee gesprekken voor georganiseerd. Het eerste gesprek vindt op 10 maart plaats en gaat over ‘Identiteit en dienstverlening’. Tijdens deze bijeenkomst in Puyckendam wordt gesproken over in hoeverre de woningstichting meer digitaal of juist persoonlijk moet communiceren. Ook wordt gekeken of bewoners meer dingen zelf willen regelen via bijvoorbeeld een huurdersportaal.

In een tweede bijeenkomst met huurders op 19 maart wordt op het kantoor van Padua gesproken over de thema’s ‘Vastgoed en doelgroepen’ en ‘Langer zelfstandig thuis’. Alle uitkomsten worden meegenomen in het Ondernemingsplan. Ook de input van een lopende huurdersenquête, die 31 januari is gestart, wordt hiervoor gebruikt. Het ophalen van informatie is niet nieuw voor Padua.

Medio 2018 bijvoorbeeld is er met stakeholders gesproken over de uitkomst van een eerder uitgevoerde visitatie. Onderdeel van dat overleg was een aanscherping van de opgaven waar Padua voor staat. Bestuurder van Padua, Merlien Welzijn: “In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij al een aantal uitkomsten kunnen oppakken, zoals de intensivering van onze duurzaamheidsaanpak en het opvoeren van onze communicatie.

Momenteel buigen wij ons ook over het realiseren van tijdelijke woningbouw waar een grote vraag naar is. Met de gemeente hebben wij de toekomstige vastgoedopgave in kaart gebracht.” Dat alles krijgt een plaats in het Ondernemingsplan dat in juni af moet zijn.