16
feb
'20
College beantwoordt vraag NZLokaal over: tijdelijke woningbouw spoedzoekers (terrein Zeestroom). in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vraag NZLokaal over: tijdelijke woningbouw spoedzoekers (terrein Zeestroom).

NZLokaal heeft op 21 januari een vraag gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over tijdelijke woningbouw spoedzoekers het terrein van de voormalige Zeestroom. Door de krapte op de woningmarkt voor (spoedzoekers) zoals onder de doelgroepen jongeren die op zichzelf gaan wonen, zzp-ers of werknemers met tijdelijk werk mensen in echtscheidingssituaties) behoefte is aan snelle beschikbaarheid van betaalbare woonruimte...

waar je tijdelijk of ter overbrugging kunt wonen jonge huishoudens en huishoudens met lage en middeninkomens en mensen met een tijdelijke huisvestingsbehoefte zijn nu aangewezen op minder goede en soms slechte woonoplossingen, zoals inwoning bij familie of vrienden, kamerhuur, vakantiewoningen, tijdelijke particuliere huur of antikraak-overeenkomsten. Er is Noordwijkerhout een locatie beschikbaar is waar tijdelijke woningbouw misschien wel mogelijk is; aldus NZLokaal.

Vraag NZLokaal.

Is het college bereid, vooruitlopend op een definitieve invulling de bouw van tijdelijke woningen op de leeggekomen locatie van de oude Zeestroom in Noordwijkerhout te stimuleren en zich in te spannen de benodigde procedures met gezwinde spoed te doorlopen?

Antwoord college.
Het recent uitgevoerde woningbehoefte onderzoek bevestigt de verwachting dat er behoefte is aan met name sociale- en middeldure huurwoningen. In de nog definitief op te stellen woonvisie van de nieuwe gemeente Noordwijk, zal dan ook worden ingezet op het realiseren van woningen in genoemde segmenten. De concept woonvisie wordt voor de zomer 2020 aan uw raad aangeboden om vrij te geven voor inspraak.

Vooruitlopend op de vaststelling van de woonvisie, spannen wij ons in om voor de binnenstedelijke locatie 'Zeestroom' in de kern Noordwijkerhout, samen met de lokale partner(s), de haalbaarheid van tijdelijke woningbouw te onderzoeken. Indien uit het onderzoek blijkt dat tijdelijke huisvesting op deze locatie (financieel) ook binnen de ruimtelijke randvoorwaarden tot de mogelijkheden behoort, kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan voor maximaal 10 jaar.

Dat is de mogelijkheid die art 4, lid 11 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bor) Jo. art 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt voor tijdelijke afwijkingen. De reguliere procedure is hierbij van toepassing, dus besluitvorming door de gemeente binnen 8 weken met maximaal 6 weken verdaging. Gelet op de binnenstedelijk gelegen locatie van de "Zeestroom" en indien dit qua exploitatie een haalbare locatie is voor de lokale partner(s), is deze locatie een geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting voor de genoemde doelgroepen.

Binnen deze kaders zal dan door de gemeente in samenwerking met de lokale partner(s) deze locatie met voortvarendheid opgepakt worden. Tot slot merken wij op dat ons college reeds onderzoekt of ook andere locaties geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen. Overigens is dit onderwerp tijdens de RTG (Rondetafelgesprek) van 4 februari, waarbij de raadsmemo voor tijdelijke woningen voor o.a spoedzoekers is behandeld, ook aan de orde geweest. 

Naar aanleiding van de RIG behandeling van 4 februari stellen wij aan uw raad voor om in een vertrouwelijke RIG behandeling voor april mogelijke locaties voor deze doelgroepen te bespreken. Waarbij wij aan uw raad een week voor deze RTG behandeling een bespreekmemo doen toekomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.