Datum: 25-09-2020 - 18:49
14
feb
'20
College beantwoordt vragen NZLokaal over: 500 extra bomen in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen NZLokaal over: 500 extra bomen.

Eind 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout op initiatief van NZLokaal een motie aangenomen om 500 extra bomen te planten in Noordwijkerhout en De Zilk. Voor zover de fractie van NZLokaal is nagegaan, zijn nog niet alle extra bomen daadwerkelijk geplant. Daarentegen wordt er wel regelmatig op grote schaal bomen gekapt, zoals op het terrein van Sancta Maria en op Nieuw Leeuwenhorst. Ook zijn er eind vorig jaar vergunningen aangevraagd...

voor de kap van bijna 1300 (783 + 511) bomen op het Bavo-terrein vanwege de woningbouwplannen daar. Er geldt weliswaar een herplantplicht, maar de hoeveelheid groen en hout neemt bij dergelijke aantallen in eerste instantie fors af, en daarmee de natuur- en belevingswaarde van onze woonomgeving. De aanplant van extra bomen op andere plekken in de gemeente is dan geen overbodige luxe. 

Deze aanplant kan onder andere plaatsvinden in kleine bossen. Een klein bos stimuleert de biodiversiteit en brengt de natuurbeleving dichter bij inwoners en kinderen. Een voorbeeld hiervan zijn Tiny Forests (https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr), bosjes van maar 200m2 met maar liefst 600 bomen. Deze minibossen groeien heel snel en hebben een vele malen grotere biodiversiteit dan gewone bossen.

Inmiddels zijn er 64 in Nederland aangelegd en staan er nog vele op de planning. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat kleine bossen voor relatief veel CO2-opslag zorgen (https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html).

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft de fractie van NZLokaal de volgende vragen en deze zijn 12 februari beantwoordt door het college van de gemeente Noordwijk:

Vraag 1.
Waar en wanneer zijn en worden de extra 500 bomen, waartoe de gemeenteraad in 2018 besloten heeft, geplant?

Antwoord:
In de periode voor en ten tijde van de fusie (2018-2019) zijn 290 stuks bomen aangeplant op verschillende locaties (zie bijlage onder aan de pagina). Voor dit plantseizoen (2020) en eventueel het volgende plantseizoen (2020-2021) staat de afronding van het 500 bomenproject in de planning.

Voor de verschillende locaties worden komende periode (2020-2021) in totaal 200 stuks bomen aangeplant. Dit brengt het totale aantal op 490 stuks (zie bijlage). Voor de resterende 10 bomen zijn een aantal potentiële locaties gevonden, welke komende tijd nader onderzocht worden.

Vraag 2.
Is het college bekend met de gunstige eigenschappen van kleine bossen?

Antwoord:
Het college is bekend met de gunstige eigenschappen van kleine bossen en het concept 'Tiny Forest', maar merk daarbij op dat het 'Tiny Forest' concept niet zaligmakend is. Een 'Tiny Forest' is qua kwantiteit wellicht interessant en is een positief communicatiemiddel. Een 'Tiny Forest' heeft nog het meeste weg van een productie bos. Een dergelijk type bos is niet toekomstbestendig en ook, op de langere termijn, niet perse ecologisch waardevol.

De bomen worden dermate dicht op elkaar aangeplant dat zij na enige groei elkaar in de weg zitten. Daarnaast hebben alle bomen dezelfde leeftijd. Van de in eerste instantie aangeplante bomen zullen er weinig tot geen de gewenste kwaliteit halen en ook niet uitgroeien tot waardevolle toekomstbestendige bomen. Een klein bos met variatie in soorten, leeftijden en gelaagdheid is een beter uitgangspunt voor een hoge biodiversiteit ter plaatse.

Vraag 3.
Is het college bereid om de extra bomen te planten in een klein bos, bijvoorbeeld volgens het concept Tiny Forest van het Instituut voor Natuureducatie (IVN)?

Antwoord:
Een 'Tiny Forest', volgens het IVN concept, is voornamelijk bedoeld om kinderen te onderwijzen over groen en natuur. Mits de juiste locaties gevonden kunnen worden en voldoende middelen ter beschikking worden gesteld, is het mogelijk om dergelijke 'Tiny Forests' aan te leggen. 

Een 'Tiny Forest' was opgenomen als maatregel binnen het uitvoeringsprogramma Natuur en Groen maar bij de begrotingsafwegingen zijn hier geen financiële middelen (Euro 10.000,- per 'Tiny Forest') aan toegekend. Dit geschreven hebbende kan er beter gezocht worden naar locaties en middelen om kleine bossen volgens een eigen uitgedacht concept aan te planten.

Uitgangspunten moeten dan kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn in plaats van kwantiteit en een snel resultaat. Voorgaande is echter nog beleid in ontwikkeling.

Vraag 4.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie voorgaande antwoord.

Vraag 5.
Is het college bereid om meerdere kleine bossen aan te leggen in de gemeente?

Antwoord:
Het college staat hier zeker voor open indien geschikte locaties voorhanden zijn, mits dit in de reeds ingezette lijn is van kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van groen en bomen. Dit is afwijkend van het lVN concept. Een dergelijke 'Tiny Forest' was opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur en Groen.

We zullen dit onderwerp inbrengen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Voor de komende periode zijn echter onvoldoende middelen beschikbaar om deze ambitie tot uitvoer te brengen.

Vraag 6.
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie voorgaande antwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.