Datum: 30-03-2023 - 12:29
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

13
feb
'20
PvdA-fractie stelt vervolgvragen aan het college van de gemeente Noordwijk over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

PvdA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over: Grand Prix Formule 1 Zandvoort.

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld (zie lees meer... over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben wij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand, vonden wij nogal vaag. Het nieuwsbericht wat gelijktijdig op de gemeentelijke website werd gepubliceerd gaf meer duidelijkheid (zie lees meer...)....

Opdat wij onze controlerende taak op de juiste wijze kunnen uitvoeren hebben wij nog een viertal aanvullende vragen aan het college van de gemeente Noordwijk:

Vragen

Vraag 1.
Wilt u, op korte termijn, aan de raad de voorwaarden toezenden op basis waarvan de vergunningaanvraag voor vervoer over het strand zal worden getoetst?

Vraag 2.
Het college zegt overleg te voeren met alle partijen waaronder NoordVoort en de politie. Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen waarmee dat overleg is of wordt gevoerd. Kunt u de verslagen van dat overleg met de raad delen?

Vraag 3.
In de beantwoording van vraag 4 meldt het college dat nog niet met alle omwonenden van de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout is gesproken. Dit wilt u doen zodra het plan definitief rond is. Wij vinden dit een gemiste kans. Wat is de reden dat u niet alle omwonenden vooraf betrokken heeft bij de uitwerking van dit plan maar daarbij klaarblijkelijk selectief te werk bent gegaan?

Vraag 4.
Uit de beantwoording van vraag 5 wordt niet duidelijk of de ambtelijke begeleidingsuren in rekening worden gebracht bij de organisatie van de Grand Prix. Kunt u hier alsnog duidelijkheid over geven? Als u van mening bent dat deze uren niet in rekening hoeven te worden gebracht, vernemen we graag de argumentatie om dit niet te doen. Gezien de actualiteit en de korte termijn waarbinnen zal worden besloten over de vergunningsaanvraag verzoeken wij u deze vragen op zo’n kort mogelijke termijn te beantwoorden en niet de wettelijke termijn van 28 dagen af te wachten.

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Eerste vragen van de PvdA aan het college en het persbericht.
De fractie van de PvdA heeft aan het college van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de Grand Prix Formule 1 Zandvoort voor onze gemeente. PvdA: Over ruim drie maanden wordt in onze buurgemeente Zandvoort de Dutch Grand Prix Formule 1 verreden. De organisatie hiervan vraagt ook van de gemeente Noordwijk de nodige medewerking. Niet eenmalig, maar voor de komende jaren. De fractie van de PvdA en wij nemen aan ook de gehele gemeenteraad, wil graag op de hoogte blijven van de afspraken die hierover worden gemaakt.

De PvdA heeft de volgende vragen gesteld en deze zijn nu beantwoordt door het college. Na de vragen en beantwoording kunt u nog een persbericht van het college lezen over de Formule 1.

1. Is het juist dat er vergunning voor konvooien met personenvervoer over het strand is aangevraagd? Zo ja, gaat het college hieraan meewerken en welke voorwaarden worden daar dan aangesteld? Daarbij denken wij aan de veiligheid van de wandelaars op het strand en de kwetsbare natuur van Noordvoort.

Antwoord:
Er is een vergunning aangevraagd voor vervoer over strand tussen Noordwijk en Zandvoort. De gemeente heeft deze vergunningaanvraag in behandeling. Uw college is bereid het vervoer over het strand op voorwaarde mogelijk te maken.

Het college vindt het belangrijk dat het vervoer op zo'n manier mogelijk gemaakt wordt dat de impact op het natuurgebied Noordvoort klein is. De veiligheid van strandbezoekers moet voor 100% gewaarborgd zijn. Het college voert overleg hiertoe met alle partijen waaronder Noordvoort en de politie.

2. Worden de extra kosten die dit soort faciliteiten met zich meebrengen in rekening gebracht bij diegene die daar gebruik van maken?

Antwoord:
De kosten van het konvooi met personen van de formule 1 teams komen voor rekening van de aanvragers. De gemeente heeft hier dus zelf geen kosten aan.

3. Voorzien wordt dat het fietspad tussen Noordwijk en Zandvoort zeer intensief gebruikt zal gaan worden. Daarbij is dit fietspad slecht bereikbaar voor hulpdiensten. Is er een veiligheidsplan gemaakt waarin geanticipeerd wordt op eventuele calamiteiten op dit fietspad?

Antwoord:
Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk In het mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix is opgenomen dat hulpdiensten te allen tijde Vrije doorgang moeten hebben. Dat gedt ook voor de fietspaden tussen Noordwijk en Zandvoort. Hier is in het plan rekening mee gehouden. Daarnaast zijn alle betrokken hulpdiensten betrokken bij dit evenement om te adviseren over de bereikbaarheid tijdens het evenement.

4. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld het parkeerterrein aan de Langevelderslag en de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout zullen een grote impact hebben op de omliggende bedrijven en omwonenden. Op welke wijze zijn
deze bedrijven en omwonenden bij deze plannen betrokken? Welke maatregelen heeft u getroffen om de overlast voor hen zoveel mogelijk te voorkomen?

Antwoord:
Met de ondernemers van Langevelderslag is overleg gevoerd en zijn de plannen toegelicht. Door 500 parkeerplaatsen specifiek voor de Grand Prix beschikbaar te stellen blijven circa 500 parkeerplaatsen op Langeveldersiag beschikbaar voor strand- en horecabezoek. Door middel van verkeersregelaars bij Langevelderslag en de fietspaden naar Zandvoort, worden op 1, 2 en 3 mei deze bezoekersstromen geregeld. 

Met een deel van de omliggende bewoners van de tijdelijke camping in Noordwijkerhout is reeds gesproken en is het plan toegelicht. Nog niet met iedereen is gesproken omdat het plan nog niet definitief rond is. Zodra dit het geval is zal met de overige omliggende bewoners gesproken gaan worden. In de vergunning wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om van de tijdelijke Fl camping een groot succes te maken.

5. Diverse maatregelen zullen ongetwijfeld kosten met zich meebrengen. Ziet het college mogelijkheden deze kosten te verhalen op de gebruikers van de diverse geboden faciliteiten? Is het bijvoorbeeld mogelijk voor het parkeren op Langevelderslag voor de formule 1 bezoekers een hoger tarief te hanteren?

Antwoord:
Zoals hierboven beschreven worden nog geen kosten gemaakt. Met de Dutch Grand Prix zijn afspraken gemaakt over de parkeertarieven. Deze liggen wat hoger dan de bestaande tarieven (ad. 3,00 per dag) bij Langevelderslag. Zover wordt overzien worden er tot op heden, naast ambtelijke begeleidingsuren, geen kosten voorzien voor de Dutch Grand Prix.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Persbericht college 11-2-2020:

De Kortste route – De Veiligste
Begin mei 2020 vindt in Zandvoort de Dutch Grand Prix plaats. In Noordwijk strijken 3 F1 teams en hun gevolg neer. Hun verzoek: is het mogelijk om over het strand te pendelen tussen Noordwijk en Zandvoort? De ontheffing van de Algemeen Plaatselijke Verordening ligt in het verschiet.

Brede discussie over alle kanten
Tijdens de collegevergadering zijn alle kanten van de zaak aan bod gekomen: natuur, veiligheid strandbezoekers, politie-inzet, veiligheid van de GP-teams en ook onze reputatie als gastheer van internationale evenementen. Het is niet voor niets dat 3 teams in Noordwijk neerstrijken. Het college staat positief tegenover het verzoek maar stelt wel de nodige voorwaarden.

Druk van het verkeer halen
Het wordt een druk weekeinde. Dagelijks zullen er ongeveer 300.000 personen het Grand Prix-terrein bezoeken. Het is verstandig hiermee rekening te houden. Zeker als het evenement gepaard gaat met mooi weer. Een alternatieve route over het strand haalt de verkeersdruk weg.

Deze route loopt dan wel door het strandreservaat Noordvoort. Precies op de grens tussen beide kustgemeenten. Dat natuurbelang weegt zwaar. Er is dan ook overleg gevoerd met de natuurorganisaties om te bepalen hoe daarmee om te gaan.

Politieperspectief
Maar er is nog een kant die aan bod kwam tijdens de collegevergadering. De veiligheids- en verkeersaspecten die de politie in heeft gebracht. De strandroute voorkomt speciale politiebegeleiding op het wegennet. Met veel agenten zal het zeker lukken om de weg vrij te spelen voor de colonne.

Maar dat is arbeidsintensief en heeft effect op de verkeersstromen. Daarnaast is pendelen over het strand veiliger. De supersterren van de Grand Prix komen nergens in een file vast te staan. Ze lopen geen risico om door fans ‘belaagd’ te worden. Of erger.

Met de helikopter
Met de helikopter heen en weer tussen Zandvoort – Noordwijk kan maar beperkt. Op donderdag en vrijdag zal er wel gevlogen worden. Op zaterdag en zondag zijn alle landingsrechten in Zandvoort voorbehouden voor de organisatie van de Grand Prix en kunnen de teams uit Noordwijk daar niet landen.

Samen op om impact klein te houden
Er is dan ook een aanvraag ingediend om het vervoer over het strand door middel van een ontheffing toe te staan. Het college heeft deze week over de aanvraag gesproken.

Wethouder Roberto ter Hark, Economie en Toerisme, “We sturen de 3 F1 Teams niet de weg op. Als je alle belangen weegt blijkt de kortste route de veiligste. We willen de impact op de natuur, de veiligheid van wandelaars en strandbezoekers minimaliseren. Met de aanvrager overleggen we dan ook over de voorwaarden voor de ontheffing.”