Datum: 20-02-2020 - 09:21
  
10
feb
'20
Vragen fractie DOEN! aan college over: woningnood (permanente bewoning Sollasi) en ICT beveiliging gemeente (Citrix) in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vragen fractie DOEN! aan het college over: huisvestingsproblematiek.

Afgelopen dinsdagavond 4 februari is er tijdens het Ronde Tafel Gesprek gesproken over en met spoedzoekers in de gemeente Noordwijk. Dit gaf weer aan dat er in Noordwijk een tekort is aan diverse type woningen. De fractie van DOEN! heeft in dit verband al tijdens de Algemene Beschouwingen het college opgeroepen om ook voor Noordwijkerhout en De Zilk te komen met een Deltaplan Wonen....

Vragen naar aanleiding bovengenoemde aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk

Vraag 1.
Wanneer denkt het College te komen met een uitbreiding op het Deltaplan wonen, waarin ook de plannen voor Noordwijkerhout en De Zilk zijn opgenomen?

Vraag 2.
Is het College al in gesprek met woningbouwvereniging Antonius van Padua over nieuwe of te vernieuwen bouwlocaties? DOEN! denkt dan bijvoorbeeld aan de locatie tussen de voormalige Ireneschool, Verlengde Hoogstraat en het oude Zeestroomterrein.

Vraag 3.
Wat is de voortgang van de plannen op locatie Oud Munnekeweij?

Vraag 4.
Wat is de voortgang van de plannen rondom de GOM locatie Pilarenlaan/Maandagse/Dinsdagsewetering/Leidsevaart?

Vraag 5.
Nu er geen 700 woningen meer worden gerealiseerd op het BAVO terrein betekent dat dan ook dat het aantal te realiseren sociale woningen daalt? Zo ja, wat betekent dit in aantallen.

Vraag 6.
Betreffende de problematiek rondom het tekort aan woningen voor onze woningzoekenden, verwijzen wij ook naar de vragen die DOEN! in dat kader al eerder gesteld heeft op 19 januari 2020. DOEN! heeft toen de suggestie aangedragen om te onderzoeken in hoeverre woningen op bijvoorbeeld Sollasi, onder strikte voorwaarden, zouden kunnen worden aangewend als onderdeel van de oplossing van de woning problematiek.

Deze suggestie werd tijdens het laatste Ronde Tafel Gesprek door de portefeuillehouder niet opgepakt. Echter DOEN! is nog steeds van mening dat op korte en middellange dit kan bijdragen aan het oplossen van de geschetste problematiek. Immers, waar een wil is, is een weg. Ter info hieronder de vragen zoals deze eerder al door DOEN! zijn gesteld met betrekking tot dit onderwerp gedurende de Algemene Beschouwingen: Het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel.

Doen! is blij met het Deltaplan wonen! Maar we vragen ons wel af wanneer de paragrafen voor Noordwijkerhout en de Zilk worden toegevoegd. Besturen is vooruitzien, er zijn een aantal locaties in deze kernen die in de toekomst opnieuw ontwikkeld kunnen worden.

Doen! daagt dit college uit om ook voor de andere kernen op korte termijn plannen te presenteren. Concrete Vraag aan wethouder de Jong: kunt u ons een tijdspad geven wanneer deze kernen ook zijn opgenomen in het Deltaplan?

Namens de fractie Doen!
Astrid Warmerdam