Datum: 05-07-2020 - 08:11
09
feb
'20
College beantwoordt vervolgvragen fractie D66 over: reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vervolgvragen fractie D66 over: reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.

De fractie van D66 heeft op 13 september schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Bij de brief van 13 augustus reageert de Woningstichting Sint Antonius van Padua op de brief van het college van 12 augustus jl. inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest. Met deze brief uit de Woningstichting van Noordwijkerhout haar teleurstelling over uw wijze van handelen....

De fractie van D66 had daar in september de volgende vragen over en deze zijn op 5 december beantwoordt door het college, klik hier voor dat nieuwsitem. De fractie van D66 heeft na deze beantwoording op 24 december vervolgvragen gesteld aan het college  inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest. Het college beantwoordt hieronder de vervolgvragen op 7 februari 2020.

Vervolgvragen fractie D66 en antwoorden college:

Vraag 1.
De beantwoording van onze vragen heeft ca. 12 weken gevergd. Kunt u ons toelichten welke complexiteit u heeft ontmoet bij de beantwoording van deze vragen welke een dergelijke lange voorbereidingsperiode rechtvaardigt?

Antwoord:
Om verwarring te voorkomen, merken wij allereerst op dat wij aannemen dat u doelt op de brief van ons college aan uw raad van 20 november 2019, verzonden op 5 december 2019. Het dossier Bronsgeest met de vraag of er dan niet, dan wel gedeeltelijk, woningbouw zal plaatsvinden is een gecompliceerd vraagstuk met invalshoeken op ruimtelijk, volkshuisvestelijk en financieel terrein. Dit vergt een aanzienlijke ambtelijke en bestuurlijke aandacht en capaciteit.

Concreet zijn in de periode direct na de besluitvorming over Bronsgeest door ons college en uw raad, in augustus en september 2019, meerdere activiteiten uitgevoerd dan wel in voorbereiding genomen, waardoor beantwoording van de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn haalbaar bleek. Hierbij valt onder meer te denken aan: informeren van stakeholders, het beëindigen van het bestemmingsplan, opdrachtformulering nieuw bestemmingplan, het schriftelijk informeren van belanghebbenden betrokken bij het bestemmingsplanproces, inclusief besluitvorming hierover.

Hierbij kan ook worden genoemd de vestiging van het voorkeursrecht gemeenten op 3 locaties. Daarnaast is er na de besluitvorming op diverse momenten overleg geweest en correspondentie gevoerd met de provincie over de alternatieven voor Bronsgeest hetgeen ook de nodige capaciteit heeft gevergd.

Vraag 2.
In het antwoord op onze eerste vraag of het klopt dat de woningstichting Antonius van Padua niet is geraadpleegd bij de voorbereiding van uw brief d.d. 12 augustus jl. geeft u een ontwijkend antwoord. Kunt u deze vraag voor ons alsnog met “ja” of “nee” beantwoorden?

Antwoord:
De thans gestelde vraag in uw brief van 23 december 2019 wijkt af van de vraag in uw brief van 13 september 2019 waarop wij bij brief van 20 november 2019, verzonden op 5 december 2019, een reactie hebben gegeven. Immers, in uw brief van 13 september 2019 is de vraag gesteld of met de woningstichting overleg is gevoerd over het Deltaplan, de gewenste bouwstroom en de daarvoor (op termijn) benodigde locaties.

De huidige vraag is evenwel gericht op betrokkenheid van de woningstichting bij het opstellen van onze brief verzonden op 12 augustus 2019, gericht aan uw raad. Bedoelde brief schetst echter de bestuurlijke besluitvorming van ons college ten aanzien van met name Bronsgeest, gebaseerd op de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Hierbij is de woningstichting niet betrokken. Het concrete antwoord op uw vraag luidt dus: neen. 

Overigens, en dat is ook verwoord met onze reactie in de brief van 20 november 2019 (vraag 1), zijn de woningstichtingen en andere partijen uiteraard betrokken bij het uitwerken van deze bestuurlijke keuze.

Vraag 3.
In het antwoord op onze eerste vraag stelt u dat de brief van 12 augustus jl. slechts een aankondiging van een Deltaplan woningbouw is. Kunt u voor ons inzichtelijk maken wanneer naar huidige inzichten het Deltaplan woningbouw gereed is voor behandeling in de gemeenteraad?

Antwoord:
Uw constatering in de eerste zin van uw vraag is correct. In onze brief verzonden op 12 augustus is een route geschetst om te komen tot een Deltaplan. In deze brief is ook aangegeven dat één van de belangrijke onderdelen tar voorbereiding van het Deltaplan is de noodzakelijke instemming van de provincie met betrekking tot alternatieve locaties.

Immers, de in onze brief genoemde alternatieve locaties zijn allen gesitueerd buiten het zogenaamde Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) in het provinciaal ruimtelijk beleid, waar geen woningbouw is toegestaan. Zoals bekend is de vraag van ons college aan de provincie om medewerking te verlenen aan een alternatief voor Bronsgeest onderwerp van het besluitvormingsproces van Provinciale Staten.

In afwachting van de resultaten van de besluitvorming kan op dit moment geen zekerheid worden gegeven over het moment waarop uw raad het Deltaplan kan worden aangeboden.

Vraag 4.
Kunt u voor ons inzichtelijk maken welke concrete vorderingen u sinds medio augustus jl. heeft gemaakt in de voorbereiding van het Deltaplan woningbouw?

Antwoord:
Om tot een Deltaplan te komen zijn de volgende stappen ondernomen:
* Zoals bij de beantwoording van vraag 3 al is aangegeven, is medewerking verzocht aan Provinciale Staten om (alternatieve) woningbouwlocaties mogelijk te maken inclusief de ambtelijke en bestuurlijke overleggen daarbij.
* Het woningbehoefteonderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn gedeeld met uw raad.
* Momenteel wordt gewerkt aan een Woonvisie waarvoor het woningbehoefteonderzoek als basis dient.
* Het vestigen van het voorkeursrecht op de drie in beeld zijnde alternatieve locaties, heeft inmiddels plaatsgevonden.
* Er worden gesprekken gevoerd met ontwikkelende partijen van Bronsgeest, respectievelijk de locatie van het Zilveren Kruis inclusief de parkeergelegenheid hoek Van Berckelweg-Gooweg om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling.
* Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Bronsgeest.
* Ambtelijk is er een gemeentedekkende verkenning uitgevoerd naar mogelijke woningbouwlocaties voor diverse doelgroepen. (Noot: Om speculatie te voorkomen is deze verkenning vooralsnog vertrouwelijk.)
* Met de woningstichting NWS wordt gezocht naar een vervangende locatie(s) voor de tijdelijke woningen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.