Datum: 25-02-2020 - 18:56
  
04
feb
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt 11 vragen aan het college over: Uitvoeringsovereenkomst park en landgoed Sint Bavo in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College geeft antwoord op 11 vragen van Bruisend Noordwijk over: Engelse en Franse Tuin, begraafplaats en hoofdgebouw Bavo-terrein.

De nieuwe fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 22 januari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over de brief van het college met als onderwerp 'Uitvoeringsovereenkomst park en landgoed Sint Bavo', zie nieuwsitem op BON. Fractie Bruisend Noordwijk >  Per brief van 14 januari informeerde u per brief de raad over het herstellen...

van de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats op het terrein “Landgoed in den Houte”. Naast de te ontvangen subsidie van € 500.000,- wordt gesteld, dat er nog een bedrag van € 500.000,- zou worden ontvangen op basis van 'particuliere ontwikkeling'. Het college van B&W heeft op 4 februari antwoord gegeven op de vragen van Bruisend Noordwijk.

Vragen van Bruisend Noordwijk en de antwoorden van het college:

Vraag 1.
Komt de te ontvangen bijdrage “particuliere ontwikkeling” voort uit de anterieure overeenkomst?
 
Antwoord:
Ja

Vraag 2.
Zo ja, staan er verder nog financiële verplichtingen open?

Antwoord:
De anterieure overeenkomst dateert van 17-12-2015. Gedurende 10 jaar vinden er jaarlijks betalingen plaats. Er staan dus nog verplichtingen open.

Vraag 3.
Zijn de financiële verplichting van Rivierduinen één op één overgegaan op de huidige ontwikkelcombinatie Novaform Trebbe?

Antwoord:
Dat is inderdaad het geval. Alleen is in plaats van een concerngarantie nu een aflopende bankgarantie gesteld.

Vraag 4.

Bestaat of bestond er ook een anterieure overeenkomst met betrekking tot de Franse tuin?

Antwoord:
Er is nog geen anterieure overeenkomst over het Bavo-hoofdgebouw met aangrenzende gronden, waaronder de Franse tuin. Zodra duidelijk is welke functie of functies het gebouw krijgt, zal de gemeente met de ontwikkelingscombinatie komen tot een anterieure overeenkomst. Het opknappen van de Franse tuin is wel onderdeel van de subsidie en de ontwikkelingscombinatie heeft opgenomen dat deze wordt gerenoveerd.

Vraag 5.
Bestaat er reeds een verplichting voor de eigenaren tot restauratie van respectievelijk de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats, ook zonder dat sprake zou zijn van (aanvullende) subsidiebedragen?

Antwoord:
In de anterieure overeenkomst is voor de Engelse tuin een renovatieverplichting opgenomen. Wel is hier een maximaal bedrag aan gekoppeld. Ook voor de begraafplaats zijn er afspraken gemaakt. Met de subsidie kan de uitvoering van de renovatie op een hoger niveau plaatsvinden.

Vraag 6.
Wat is de tijdsplanning voor de renovatiewerkzaamheden?

Antwoord:
De opdracht voor het opstellen van een bestek is nog voor de jaarwisseling gegeven. Zowel de renovatie van de begraafplaats als die van de Engelse tuin zijn voorgelegd aan het kwaliteitsteam en de monumentencommissie. De planning is erop gericht dat in het najaar van 2020 feitelijk gestart wordt met de uitvoering.

Vraag 7.
Zijn deze werkzaamheden afhankelijk van de bouwprogrammering op het terrein?

Antwoord:
Aanvankelijk was dit wel de opzet. In de anterieure overeenkomst is afgesproken dat de Engelse tuin gerenoveerd moet zijn voor de oplevering van de 200 woning in het plangebied. In het kader van de toegekende subsidie moet de uitvoering in elk geval voor 1 januari 2023 administratief zijn afgewikkeld.

Vraag 8.
Waarom is er nog geen aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan het hoofdgebouw Sint Bavo?

Antwoord:
Na aankoop van het pand heeft de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v. een historische analyse opgesteld en de verschillende ruimten in het gebouw zijn gewaardeerd. In een integraal overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de monumentencommissie, de welstand en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Noordwijk zijn de bevindingen gedeeld.

Op basis van deze bevindingen wordt nader bekeken welke functies exploitabel en passend zijn in het rijksmonument. Dit is een lastige opgave. Vooruitlopend op de uitvoerende werkzaamheden heeft de ontwikkelingscombinatie een plan van aanpak ingediend voor het in bewaring stellen van de klokkentoren om verdere aftakeling te voorkomen. De monumentencommissie heeft hier goedkeuring aan verleend in de vergadering van 29 januari 2020. 

Ook wil de ontwikkelingscombinatie voorbereidende uitvoerende werkzaamheden gaan treffen om delen van het gebouw met een lage waardering inwendig te strippen en het aanwezige asbest te saneren. Daartoe is met de monumentenzorg een afspraak gemaakt om met hen de voorgenomen werkzaamheden af te stemmen.

Vraag 9.
Behoort ook de Franse tuin tot het monument Sint Bavo?

Antwoord:
De Franse tuin behoort niet tot het rijksmonument. Deze tuin kent wel degelijk een historische waarde. Om die reden heeft de gemeenteraad aan de Franse tuin de functieaanduiding cultuurhistorie toegekend. Op deze wijze worden bestaande cultuurhistorische waarden beschermd voor functiewijzigingen.

Vraag 10.
Bestaat er reeds een verplichting voor eigenaren van Rijksmonumenten tot behoud en herstel?

Antwoord:
Dat is het geval. De verplichting is bij wet geregeld (artikel 9.1.1, onder a, Erfgoedwet juncto artikel 11, eerste lid Monumentenwet).

11. Is er sprake geweest van toezicht, controle en handhaving met betrekking tot het hoofdgebouw en de Franse tuin? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

Antwoord:
De voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft een aanschrijving verzonden, maar daarna wisselde het pand van eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven het pand te gaan opknappen. Daartoe is in eerste instantie een analyse opgesteld met bijbehorende waardestelling. 

Het bovengenoemde voornemen besluit om een last onder dwangsom op te leggen is half juni 2018 verzonden. De eigenaar heeft hierop gevraagd of zij uitstel konden krijgen voor het indienen van een zienswijze tegen het voorgenomen besluit. Dit is hem gegeven tot 23 juli.

Er is daarna verzocht om een overleg met de Monumentencommissie om te kijken welke werkzaamheden er uitgevoerd diende te worden, maar voordat dit gesprek plaats kon vinden hebben ze het pand in september 2018 verkocht aan de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v.. Deze zijn in 2019 voortvarend aan de slag gegaan met inspectie en diverse onderzoeken aan het pand. Zeer binnenkort start de uitvoering (zie ook vraag 8).

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto's BON.