Datum: 25-06-2021 - 15:17

22
jan
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt 11 vragen aan het college over: Uitvoeringsovereenkomst park en landgoed Sint Bavo in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bruisend Noordwijk stelt 11 vragen aan college over: Uitvoeringsovereenkomst park en landgoed Sint Bavo.

De nieuwe fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 22 januari schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over de brief van het college met als onderwerp 'Uitvoeringsovereenkomst park en landgoed Sint Bavo', zie nieuwsitem op BON. Fractie Bruisend Noordwijk >  Per brief van 14 januari informeerde u per brief de raad over het herstellen van de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats op het terrein “Landgoed in den Houte”...

Naast de te ontvangen subsidie van € 500.000,- wordt gesteld, dat er nog een bedrag van € 500.000,- zou worden ontvangen op basis van 'particuliere ontwikkeling'.

Vragen Bruisen Noordwijk:
1. Komt de te ontvangen bijdrage “particuliere ontwikkeling” voort uit de anterieure overeenkomst?
2. Zo ja, staan er verder nog financiële verplichtingen open?
3. Zijn de financiële verplichting van Rivierduinen één op één overgegaan op de huidige ontwikkelcombinatie Novaform Trebbe?
4. Bestaat of bestond er ook een anterieure overeenkomst met betrekking tot de Franse tuin?
5. Bestaat er reeds een verplichting voor de eigenaren tot restauratie van respectievelijk de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats, ook zonder dat sprake zou zijn van (aanvullende) subsidiebedragen?
6. Wat is de tijdsplanning voor de renovatiewerkzaamheden?
7. Zijn deze werkzaamheden afhankelijk van de bouwprogrammering op het terrein?
8. Waarom is er nog geen aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan het hoofdgebouw Sint Bavo?
9. Behoort ook de Franse tuin tot het monument Sint Bavo?
10. Bestaat er reeds een verplichting voor eigenaren van Rijksmonumenten tot behoud en herstel?
11. Is er sprake geweest van toezicht, controle en handhaving met betrekking tot het hoofdgebouw en de Franse tuin? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk

Foto's BON.