Datum: 07-04-2020 - 15:42
  
Update: 30-3-2020.
20
jan
'20
Vragen fractie DOEN! aan college over: woningnood (permanente bewoning Sollasi) en ICT beveiliging gemeente (Citrix) in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vragen fractie DOEN! aan college over: woningnood (permanente bewoning Sollasi) en ICT beveiliging gemeente (Citrix).

De fractie van Doen! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over twee verschillende onderwerpen, vragen over woningnood (permanente bewoning Sollasi) en de ICT beveiliging (probleem Citrix) in onze gemeente  Noordwijk. Vragen woningnood: Recent kwam in het nieuws dat er een Kamermeerderheid....

 is om het permanent wonen op recreatieparken te legaliseren. Dit beleid wordt in de tweede kamer onder meer door VVD en D66 gesteund. De verwachting is dat vooral starters en ouderen zo aan een woning geholpen kunnen worden. Met steun van D66 en VVD is er een voorstel bij minister Van Veldhoven gelegd om dit verder op te pakken. Nadere info hierover staat op: klik hier.

Binnen de gemeente Noordwijk zijn er nu reeds een aantal recreatieparken waar (gedoogd) permanent wordt gewoond. Binnenkort verloopt de termijn van 20 jaar voor de gedoogvergunningen op Sollasi. Dit maakt bovenstaand besluit in de tweede kamer ook voor onze gemeente een actueel onderwerp. Nu gaan handhaven en een groep (hoog-)bejaarde bewoners alsnog sommeren te vertrekken is wat Doen! betreft niet aan de orde. 

Daarnaast is er, zoals bekend, in Noordwijk een grote woningnood waar met name starters en bejaarden bovengemiddeld door worden geraakt. Door permanente bewoning op de recreatieparken toe te staan ontstaat er een mogelijkheid voor starters om sneller woonruimte te vinden. Ook ouderen die, als ze verhuizen, een bestaande woning achter laten in onze gemeente zijn interessante doelgroep.

Vragen
1.Is het college op de hoogte van de plannen zoals hierboven toegelicht?
2.Is dit college bereid het huidige beleid op dit dossier te herijken en mee te werken aan het faciliteren, onder voorwaarden, van permanente bewoning van de huizen op een of meerdere van de Noordwijkse recreatieparken?
3.Zijn er reeds concrete plannen gemaakt om de huidige bewoners van Sollasi met een gedoogvergunning tegemoet te komen? Zo ja, welke afspraken zijn hierover met de bewoners gemaakt?

Vragen ICT beveiliging gemeente Noordwijk
Recentelijk kwam uitgebreid in het nieuws dat er een ernstig lek zit in de Citrix software. Dit lek maakt organisaties die Citrix gebruiken, om extern in de eigen ICT omgeving te kunnen werken, bijzonder kwetsbaar voor hackers. Tot op heden is
hiervoor geen sluitende oplossing beschikbaar! Meerdere gemeenten en andere overheden hebben daarom inmiddels hun externe toegang moeten sluiten. Daarom stelt Doen! opnieuw de problematiek betreffende de ICT veiligheid in de
gemeente Noordwijk aan de orde. De afgelopen periode is door Doen! al meerdere malen gewezen op tekortkomingen bij de digitale beveiliging bij de gemeente Noordwijk.

Doen! roept het college op om hier alsnog een speerpunt van te maken. Hieronder ter info de relevante quote uit DOEN!’s bijdrage aan de Algemene Beschouwing 2019: Quote “Bij veiligheid hoort ook de digitale veiligheid van onze burgers. Zeer recentelijk heeft DOEN! er al op gewezen dat Noordwijk bij een aantal internetsites de beveiliging niet op orde heeft. Concrete vraag aan de wethouders vd Berg en ter Hark: Digitale veiligheid is en blijft een heel belangrijk onderwerp! Doen! stelt voor dat digitale veiligheid het tiende speerpunt van dit college wordt”

Vragen:
1. Het is gebleken dat de gemeente Noordwijk gebruikt maakt van Citrix, welke actie zijn genomen sinds 17 dec toen de eerste meldingen kwamen dat er een gevaarlijk lek in Citrix zat.
2. Welke maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat kwaadwillenden het bekende lek gebruiken om bij gemeente Noordwijk binnen te dringen?
3. Mede in dit verband heeft Doen! onlangs al de problemen met de ICT beveiliging van het leerlingenvervoer en met de beveiliging van het zaaksysteem aangekaart. Zijn deze problemen inmiddels opgelost? Zo ja, hoe is dit opgelost? Zo nee, waarom niet en welke actie wordt hier op ondernomen? DOEN! ziet de reactie van het college met bijzonder veel interesse tegemoet.

Namens de fractie Doen!
Astrid Warmerdam