Datum: 14-07-2020 - 13:06
10
jan
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over de gevolgen van PFAS in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA-fractie over de gevolgen van PFAS.

Op 13 december 2019 ontvingen het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de CDA-fractie de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van de op dat moment op handen zijnde wijziging van het Besluit bodemkwaliteit. De wijziging waarop wordt gedoeld is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad (17 december 2019). Het college heeft de vragen onlangs beantwoordt, de vragen van de CDA-fractie luiden als volgt...

Om het vaststellen van de bodemkwaiteitskaarten te bespoedigen heeft de minister een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in gang gezet. Met dit ontwerpbesluit kunnen gemeenten en waterbeheerders ervoor kiezen om gebruik te maken van een kortere procedure van de Algemene wet bestuursrecht om hun nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart vast te stellen en aldus PFAS hierin mee te nemen. Verwacht wordt dat deze wijziging begin volgende week van kracht wordt.

Vraag 1:

Zijn er projecten in Noordwijk getroffen door PFAS? Zo ja, welke?

Antwoord:
Voor zover bekend zijn er in Noordwijk geen bouwprojecten die stil liggen als gevolg van PFAS. Diffuse, lichte verontreiniging met PFAS vormt geen belemmering voor het verkrijgen van (bouw-)vergunningen. Er moet wel rekening worden gehouden met extra onderzoekskosten en eventueel extra kosten voor grondverzet. 

Vraag 2:
Hoe gaat de gemeente Noordwijk ervoor zorgen dat deze projecten weer op gang kunnen komen?

Antwoord:
Zie beantwoording eerste vraag.

Vraag 3:
Wanneer verwacht de gemeente Noordwijk de bodemkwaliteitskaarten te kunnen vaststellen?

Antwoord:

Noordwijk beschikt niet over een bodemkwaliteitskaart, met uitzondering van het plangebied Offem-Zuid. Onderzoek naar PFAS ter plaatse van Offem-Zuid heeft uitgewezen dat de gehalten aan PFAS onder de landelijke achtergrondwaarden liggen. Grondverzet kan derhalve conform de regels uit het tijdelijk handelingskader worden voortgezet en een aanpassing van de Nota Bodembeheer is niet noodzakelijk. 

Voor het overige deel van Noordwijk geldt het generieke beleid uit het Besluit bodemkwaliteit, waarbij de kwaliteit van toe te passen grond moet aansluiten bij de kwaliteit van de ontvangende bodem. Voor PFAS gelden de regels uit het tijdelijk handelingskader, aanpassing van de Nota Bodembeheer is vooralsnog niet noodzakelijk.

De gemeente laat, via de Omgevingsdienst West-Holland, nog wel onderzoek verrichten naar de regionale achtergrondwaarden in het gebied. Mocht hieruit blijken dat voor PFAS alsnog sprake is van hogere waarden dan de landelijke achtergrondwaarden, dan kan alsnog worden overwogen lokaal beleid te ontwikkelen. De resultaten van het hier bedoelde onderzoek worden in het voorjaar van 2020 verwacht.

Vraag 4:
Is het college bereid om gebruikt te maken van de kortere procedure die de min/ster onlangs heeft aangekondigd?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5:
Zijn er in de gemeente Noordwijk ook 'diepe plassen' waar normaal gesproken grond wordt gestort? Zo ja, welke?

Antwoord:
Deze zijn in deze gemeente niet aanwezig.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk