Datum: 09-08-2020 - 15:48
19
dec
'19
College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: Strijdig gebruik Leidsevaart 123 in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: Strijdig gebruik Leidsevaart 123. (reactie PvdA op beantwoording)

Op 2 oktober 2019 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over het 'Strijdig gebruik van Leidsevaart 123'. Op 20 november plaatsten we een boze brief van de PvdA-fractie waarin men aangaf dat de fractie, ondanks het vastgelegde termijn van 30 dagen voor beantwoording, na het verstrijken van het termijn nog steeds geen antwoord had gekregen. In dezelfde brief stelde de PvdA vervolgvragen aan het college...

omdat de fractie tot hun verbazing in de gemeenteberichten had gelezen dat er intussen een tijdelijke vergunning was afgeven voor Leidsevaart 123. De PvdA-fractie was daar op zijn zachtst gezegd helemaal niet blij mee. Een dag later 21 november kwam de beantwoording dan toch binnen, klik hier. Deze reactie roept bij de PvdA-fractie wederom een aantal vragen op en het college heeft ze nu beantwoordt.

Vraag 1.
De PvdA neemt graag kennis van de inhoud van de eerste tijdelijke omgevingsvergunning voor de periode 31 mei 2015 t/m 31 mei 2020. Wilt u een kopie van deze vergunning aan ons toezenden?

Antwoord:
Een afschrift van de omgevingsvergunning d.d. 14 juni 2017 is gevoegd bij de beantwoording. (klik hier)

Vraag 2.
De PvdA neemt graag kennis van de inhoud van de nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning die op 13 november jl. is afgegeven. Wilt u een kopie van deze vergunning aan ons toezenden?

Antwoord:
Een afschrift van de omgevingsvergunning d.d.12 november 2019 is gevoegd bij de beantwoording. (klik hier)

Vraag 3.
Is het juist dat in de eerste tijdelijke vergunning afspraken zijn gemaakt over het actief zoeken naar een alternatieve locatie zodat het met het bestemmingsplan strijdige gebruik kan worden beëindigd?

Antwoord:
Nee, in de eerste tijdelijke vergunning zijn geen afspraken gemaakt over het actief zoeken naar een alternatieve locatie voor de activiteiten van het bedrijf Rebo Producties BV. In een omgevingsvergunning worden geen afspraken vastgelegd, omdat deze gekwalificeerd moet worden als een beschikking.

Vraag 4.
Is het juist dat zowel bij de bezwarencommissie als de bestuursrechter is beloofd te zullen gaan handhaven indien aan deze afspraak niet binnen vijf jaar is voldaan?

Antwoord:
Handhaving is zowel bij de lokale bezwarencommissie als ook bij de rechtbank aan de orde geweest. In het onderhavige geval, maar ook in zijn algemeenheid, hoeft dit niet bij de bezwarencommissie dan wel bij de rechtbank beloofd te worden. Indien een vergunde situatie ophoudt te bestaan, dan heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaving.

Vraag 5.
Indien u vragen 3 en/of 4 kunt bevestigen; waarom is de aanvrager niet gehouden aan bovengenoemde afspraak?

Antwoord:
Op basis van de eerst verleende vergunning is er nu geen reden aanwezig om handhavend op te treden. De grondslag hiervoor ontbreekt, omdat de eerste vergunning een looptijd heeft tot 20 mei 2020. Het bedrijf Ruigrok heeft daarom tijdig deze tweede vergunning aangevraagd.

Vraag 6.
De aanvraag voor deze vergunning is niet langs het college gegaan ondanks de afspraak hierover. Gaat het college nu zonder meer akkoord met deze gang van zaken of gaat u, indien mogelijk, de vergunning heroverwegen?

Antwoord:
De aanvraag en het concept-besluit is inderdaad niet langs het college gegaan. Aanvragen om omgevingsvergunning worden direct via het OLO (omgevingsloket) bij de Omgevingsdienst West Holland ingediend en in behandeling genomen. Bij de overgang van de vergunningverlenende taken is aan het afdelingshoofd Dienstverlening van de omgevingsdienst, mandaat gegeven om zonder tussenkomst van het college vergunningaanvragen af te doen.

Bij de onderhavige aanvraag had het college graag gezien dat deze via het college zou zijn gegaan gezien de politieke gevoeligheid. De behandeling van de vergunningaanvraag en de vergunningverlening is verder conform het reguliere proces hiervoor verlopen.

Reactie PvdA-fractie op de beantwoording van het college.
De fractie van de PvdA geeft in een reactie aan dat men niet tevreden is met deze beantwoording. De PvdA verwacht van het college publiekelijk een nadere uitleg over de gevolgde procedure en de reden waarom dit besluit niet in het college is besproken. 

Daarnaast wil men graag weten of er van dit besluit precedentwerking uitgaat en of er dit moment vergelijkbare gevallen van strijdig gebruik bekend zijn. De fractie van de PvdA gaat de agendacommissie vragen dit onderwerp te agenderen voor de debatraad van 21 januari.