Datum: 05-07-2020 - 22:54
06
dec
'19
College beantwoordt vragen Fractie D66 over: Reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie D66 / College van B&W

College beantwoordt vragen Fractie D66 over: Reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw.

De fractie van D66 heeft op 13 september schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk. Bij de brief van 13 augustus reageert de Woningstichting Sint Antonius van Padua op de brief van het college van 12 augustus jl. inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest. Met deze brief uit de Woningstichting van Noordwijkerhout haar teleurstelling over uw wijze van handelen....

De fractie van D66 had daar in september de volgende vragen over en deze zijn op 5 december beantwoordt door het college: 

Vraag 1:
Kunt u ons bevestigen dat u in het kader van de voorbereiding van de brief van 12 augustus jl. geen gestructureerd overleg met de woningstichting(en) heeft gevoerd over het Deltaplan, de gewenste bouwstroom en de daarvoor (op termijn) benodigde locaties?

Antwoord:
Allereerst merkten wij op dat de brief van ons college, verzonden op 12 augustus 2019, niet het Deltaplan zelf betreft, maar de aankondiging van een Deltaplan met daarbij een aantal richtinggevende uitgangspunten om te komen tot een Deltaplan. Dit blijkt onder meer uit het in deze brief genoemde woonbehoefteonderzoek waar de woningstichtingen bij zijn betrokken.

De resultaten hiervan vormen een bouwsteen voor de nog vast te stellen woonvisie alsmede, en in vervolg daarop, het Deltaplan. Bij al deze volg tijdelijke stappen zijn of worden partijen, zoals de woningstichtingen, betrokken.

Vraag 2:
Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, kunt u ons deze teleurstellende en onbevredigende gang van zaken toelichten?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u naar de beantwoording van vraag 1.

Vraag 3:
Kunt u ons toelichten wat de redenen zijn om voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk geen zoektocht naar aanvullende nieuwbouwlocaties voor (sociale) woningbouw in het vooruitzicht te stellen?

Antwoord:
Die redenen zijn er niet. Immers, in de brief van ons college, verzonden op 12 augustus 2019, staat letterlijk het volgende: De huidige coalitie staat voor een continue bouwstroom voor de kernen van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Een bouwstroom met een evenwichtige mix die voldoet aan de resultaten van het woonbehoefteonderzoek wat betreft de aspecten: doe/groepen, aantallen, woningbouwsegmenten en de verhouding tussen huur en koop.

Om de bouwstroom op gang te brengen en op gang te houden zal ons college ook voor de kernen De Zilk en Noordwijkerhout aanvullende nieuwe woningbouwlocaties inventariseren.' En even verderop in deze brief: 'Met het tot ontwikkeling brengen van Het Zilt en Bavo-terrein zal in de woonkernen De Zilk en Noordwijkerhout snel een aanzienlijke bouwstroom op gang komen.

Toch zal ook daar in deze collegeperiode naar aanvullende woningbouwlocaties (liefst binnen de contouren) worden gezocht.' Hieruit blijkt dat ook de kernen Noordwijk en Noordwijkerhout nadrukkelijk in beeld zijn van ons college als het gaat om woningbouwlocaties.

Vraag 4:
Deelt u de opvatting van de woningstichting dat de (sociale) woningbouwproductie in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk na 2023 gaat stagneren en als gevolg daarvan problemen op de woningmarkt ontstaan?

Antwoord:
De actualiteit over bijvoorbeeld de stikstofproblematiek maakt duidelijk dat het lastig is om garanties te geven: er is landelijk inmiddels al sprake van stagnatie in de realisatie van woningen gepland voor nu én op de langere termijn. Ons college zal, binnen de mogelijkheden die zijn gegeven, er in ieder geval alles aan doen om te zorgen dat de bouwstroom ook na 2023 niet stagneert.

Vraag 5:
Deelt u ons wensbeeld om in de toekomst ook de woningstichting(en) te vragen om mee te denken in nieuwe woningbouwlocaties voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk?

Antwoord:
Jazeker, zoals blijkt uit onze beantwoording van de vragen 1 en 3, betrekt ons college de woningstichting bij de vraagstukken met betrekking tot (sociale) woningbouw en de daarvoor benodigde locaties. Dit geldt zowel voor de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout als De Zilk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.