Datum: 27-05-2020 - 23:39
29
nov
'19
College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: bladkorven en bezorging huis-aan-huis bladen in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: bladkorven en bezorging huis-aan-huis bladen.

De fractie van Doen! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over twee verschillende onderwerpen. Eén vraag is gesteld naar aanleiding van het plaatsen van bladkorven in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. De fractie stelt ook twee vragen naar aanleiding van de steeds weer terugkerende klachten over de bezorging van de twee huis-aan-huis bladen voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk....

waarin de gemeenteberichten worden gepubliceerd. Er is afgesproken dat minimaal 95% van de huizen één van deze kranten moet krijgen; aldus de fractie van Doen!. Het college heeft de vragen beantwoordt, waarbij de fractie van DOEN! bij het onderwerp bladkorven gelijk vervolgvragen heeft gesteld aan het college. Die beantwoording volgt dan weer later.

Vraag over de bladkorven:
Vraag 1.
Waarom is er alleen gekozen voor deze twee kernen, terwijl in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk ook behoefte is aan opvangplaatsen voor herfstbladeren.

Antwoord:
In de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. artikel 39 RvO, welke zijn gesteld door de fractie DOEN!, te verwoorden dat bladkorven worden geplaatst in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk, als daarom wordt verzocht.

Vervolg vragen Fractie DOEN!:
Vraag 1.
Waarom plaatst de Gemeente/groen voorziening niet zelf, pro-actief, bladkorven op centrale plaatsen in de woonkernen van Noordwijkerhout en De Zilk i.p.v. af te wachten of er een verzoek hiertoe door de bewoners wordt gedaan? Als we te lang wachten is het blad alweer van de bomen verdwenen en weggewaaid.

Vraag 2.
Worden de korven in 2020 sowieso ook in deze kernen geplaatst?

Namens de fractie Doen!
Astrid Warmerdam

Vragen over klachten bezorging huis-aan-huis bladen:
Vraag 1.
Hoe wordt gecontroleerd vanuit de gemeente of dit percentage (95%) wordt gehaald en hoe gaat de gemeente er mee om wanneer dit percentage niet wordt gehaald?

Antwoord:
Sinds 1 september 2019 heeft de nieuwe gemeente Noordwijk een nieuwe overeenkomst met Uitgeverij Verhagen voor de plaatsing van de Gemeenteberichten in de Noordwijker' en het Noordwijkerhouts Weekblad'. Dit is het resultaat van een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding met onze buurgemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen). Uitgeverij Verhagen heeft als enige ingeschreven op deze aanbesteding. De overeenkomst loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021 en kan twee keer met een jaar verlengd worden.

Evaluatiegesprek:
De gemeenten ontvangen ieder kwartaal een klachtenoverzicht dat in het evaluatiegesprek wordt toegelicht en besproken. De bezorgcijfers worden besproken tijdens een jaarlijks evaluatiegesprek of eerder als één van de gemeenten dit nodig vindt. In de overeenkomst staan geen sancties beschreven aan het niet halen van het percentage. Beide partijen blijven in goed overleg om de bezorging op dit percentage te houden.

In het uiterste geval kan de gemeente na 2 jaar besluiten om
de overeenkomst niet meer te verlengen. Dit heeft echter als resultaat dat we een nieuwe aanbesteding moeten uitschrijven, met de kans dat er wederom slechts 1 inschrijver is. Effect hiervan kan ook zijn dat de gemeente meer kosten kwijt is aan de publicatie van de Gemeenteberichten in de weekbladen.

Aandacht voor bezorging:
Tijdens de aanbesteding is uitgebreid aandacht besteed aan de bezorging van de weekbladen. De gemeente vindt het net als de Gemeenteraad van Noordwijk belangrijk dat alle inwoners de krant ontvangen. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt in de overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten. Deze afspraken concentreren zich op het voorkomen van klachten, de procedure voor de afhandeling na het binnenkomen van een klacht en het bieden van alternatieven. Het 1e
evaluatiegesprek tussen de gemeenten en Uitgeverij Verhagen is gepland in december 2019. Onderdeel van dit gesprek is dat de bezorgcijfers van het voorgaande kwartaal worden besproken. 

Inspanningen en alternatieven: 
De uitgeverij is vooruitstrevend en gaat de komende tijd verschillende acties aan de slag. Zij spannen zich optimaal in om ervoor te zorgen dat de inwoners van alle kernen van de nieuwe gemeente Noordwijk de weekbladen in hun fysieke of digitale brievenbus ontvangen.

Een greep uit de acties:
Met de op dit moment lopende campagne richt de uitgever zich op nieuwe bezorgers. Vacante wijken worden via een advertentie in de weekbladen gecommuniceerd. Zo zien eventuele nieuwe bezorgers direct op welke wijk ze kunnen reageren. Overigens hebben door heel Nederland verspreiders van huis-aan-huis bladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen. Er komt een verdubbeling van de fysieke afhaalpunten voor de weekbladen in de verschillende kernen. De krant wordt per e-mail toegezonden als een inwoner meldt dat deze de krant niet heeft ontvangen.

Vraag 2.
Hoeveel geld geeft de gemeente hieraan uit en is er gekeken naar een eventueel alternatief, bv een huis-aan-huis bezorgde nieuwsbrief uitgevoerd door de Maregroep.

Antwoord:
In de begroting voor 2020 van de gemeente Noordwijk is onder product P015 een bedrag van € 58.000,- opgenomen voor 'Advertentiekosten en voorlichting'. Hiervan worden onder andere de Gemeenteberichten betaald. Dit budget is ontstaan uit het samenvoegen van de budgetten van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Door het sluiten van de nieuwe overeenkomst met Uitgeverij Verhagen is voor de nieuwe gemeente afgesproken dat de Gemeenteberichten voor een prijs in zowel 'de Noordwijker' als in het 'Noordwijkerhouts Weekblad' worden geplaatst.

Hierdoor verwachten we, op basis van ervaringen uit de voormalige gemeente Noordwijk, dat we ruim binnen het eerdergenoemde budget zullen blijven. Het gestelde budget wordt zeer zeker niet helemaal uitgegeven aan de plaatsing van de Gemeenteberichten in de lokale huis -aan -huiskranten. Gezien alle veranderingen rondom de fusie van de beide gemeenten is het uitgangspunt geweest om in de communicatiemiddelenmix zo min mogelijk aan te passen. Daarom is er voor deze aanbesteding niet gekeken naar alternatieven. 

De komende periode wordt binnen de Organisatie van de gemeente Noordwijk bekeken of het haalbaar en wenselijk is om onze Gemeenteberichten zelf uit te geven en te verspreiden. Hierover wordt u geïnformeerd door de wethouder Sjaak van den Berg, verantwoordelijk voor de portefeuillehouder Communicatie.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders Gemeente Noordwijk.