21
okt
'19
College doet raadsvoorstel voor de harmonisering mantelzorgondersteuning voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk

College doet raadsvoorstel voor de harmonisering mantelzorgondersteuning.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk vraagt in een voorstel van 15 oktober aan de gemeenteraad of men een aanvullend budget van € 50.000 ter beschikking wil stellen, voor de regeling Zorgpauze voor het jaar 2020. Het bedrag moet uit de reserve sociaal domein komen en het college wil dit aanvullende budget in de begroting van 2021 structureel op gaan nemen. Dit raadsvoorstel komt voort uit de harmonisering mantelzorgondersteuning, dit om de regeling...

van Zorgpauze voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk na de fusie eensluidend voor alle kernen te laten zijn. Het raadsvoorstel staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 17 december.

Kern van het raadsvoorstel.
Noordwijk kent een regeling om de druk op mantelzorgers te verlichten door de zorg tijdelijk van hen over te nemen, namelijk de Zorgpauze. Deze regeling is door het college geharmoniseerd. Ter uitvoering van de geharmoniseerde regeling is aanvullend budget nodig, namelijk een bedrag van € 50.000,-. Dit bedrag is structureel nodig om het gebruik te dekken.

Aanleiding.
Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een naaste. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met een blijk van waardering, het tijdelijk overnemen van de zorg en met informatie en advies. Vanwege de fusie is deze ondersteuning geëvalueerd. Zie hiervoor de brief en het rapport dat op 18 juli 2019 naar uw raad is verzonden. Met het harmoniseren van de regelingen voor de waardering van mantelzorgers, de Zorgpauze en de uitvoering wordt door het college invulling gegeven aan de
uitkomsten van deze evaluatie. 

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
De regeling Zorgpauze beoogt de druk op mantelzorgers te verlichten. Als iemand de zorg voor de naaste niet meer aankan, ontstaat het risico op ontspoorde mantelzorg. Dat is de situatie waarbij de grenzen van de mantelzorger structureel worden overschreden. Dit kan ertoe leiden dat deze zichzelf verwaarloost, de zorg voor de mantelzorger achteruit gaat of dat de mantelzorger stopt. De regeling biedt tijdelijke ondersteuning aan de mantelzorger, een adempauze.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
De waardering en de ondersteuning van mantelzorgers is een taak die gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgedragen. Om hier invulling aan te geven heeft het college twee geharmoniseerde regelingen vastgesteld. Om de kosten hiervoor te dekken is aanvullend budget nodig.

De reden daarvoor is tweeledig:
1. De tijdelijke middelen waarmee de pilots van de Zorgpauze regelingen grotendeels zijn gefinancierd lopen af per 2020. Het betreft hier een uitkering vanuit het Rijk voor de Huishoudelijke Hulp Toelage 2.

2. Het gebruik van de regelingen heeft in 2019 een vlucht genomen. Uit de cijfers blijkt dat met name de producten Samen-eruit, Bezoek, Bezoek met aandacht voor dementie en Huishoudelijke ondersteuning goed worden afgenomen. 

Om de kosten voor de Zorgpauze te beheersen, heeft het college besloten om de regelingen om op aantal punten wijzigingen aan te brengen. Deze punten zijn:
* Maximaal 2 mantelzorgers per zorgvrager komen in aanmerking voor de waarderingsregeling.
* Een mantelzorger kan nog maximaal 2 Zorgpauze producten per jaar aanvragen.
* Kleine aanpassing van het aantal uren per product in de Zorgpauze
* Vaststellen van een budgetplafond voor de Zorgpauze op € 200.000.

Deze maatregelen zijn erop gericht om de regeling zo effectief en aantrekkelijk mogelijk te houden, maar tegelijkertijd meer ruimte te creëren voor een verdere groei van het aantal gebruikers. Met andere woorden: de aangeboden ondersteuning per mantelzorger teruggebracht zodat meer mantelzorgers gebruik kunnen maken van de regeling.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen?
Het risico bestaat dat het gebruik van de regeling het vastgestelde budgetplafond dreigt te overschrijden. In dat geval zal bij de begroting van 2021 de hoogte van het budgetplafond opnieuw worden beoordeeld en eventueel bijgesteld als daar binnen de begroting ruimte voor is.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
Met de hierboven genoemde maatregelen wordt naar verwachting een reductie van de kosten gerealiseerd van € 71.000. Samen met het aanvullend budget van € 50.000 zijn de kosten en inkomsten in de prognose voor 2020 met elkaar in balans.

In onderstaande overzicht is de prognose en de begroting opgenomen.


Het verschil tussen de prognose en de begroting bedraagt € 108.835. Door bovengenoemde kostenreductie en aanvullend budget wordt een positieve marge van € 12.165 gecreëerd.

Betrokken partijen/participatie
Het voorstel en de regelingen zijn afgestemd met de betrokken partners – Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum. De Adviesraad Sociaal Domein heeft onderstaand advies gegeven:

A. Maximeer het aantal mantelzorgers per zorgvrager op 2.
Daarmee wordt de middenweg bewandeld tussen de huidige regelingen. Ook past dit binnen het idee dat mantelzorg over meerdere personen gespreid kan worden en daardoor de belasting per persoon verminderd.

B. Pas de naamgeving van enkele zorgpauze producten aan zodat deze beter aansluiten op de belevingswereld van mantelzorgers.
Suggesties: aanwezigheid in de nacht (met lichte zorg) en Uit logeren.

C. Verbeter de communicatie door – naast de huidige communicatie die vooral gericht is op de mantelzorger – de zorgvrager en zorgaanbieders actiever te betrekken.
Zorgvragers willen hun dankbaarheid vaak aan mantelzorgers kenbaar maken. Door hen gericht te benaderen, kan de schroom die mantelzorgers kunnen ervaren bij het aanvragen van de waardering worden overkomen. Daarnaast kunnen zorgaanbieders en andere doorverwijzers hun cliënten actiever wijzen op de mogelijkheden van de ondersteuning van mantelzorgers. Gedacht wordt aan wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulpen, ouderenbonden en huisartsen.

Communicatie
De geharmoniseerde regelingen zullen bij de bestaande gebruikers specifiek onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zullen de communicatiecampagnes worden aangepast.

Bijlage(n)
Bijlage 1. Geharmoniseerde regeling Waardering mantelzorgers
Bijlage 2. Geharmoniseerde regeling Zorgpauze

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk.