Datum: 27-01-2022 - 11:47

17
okt
'19
Afvalstoffenheffing in 2020 flink omhoog voor inwoners gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk .
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Afvalstoffenheffing in 2020 flink omhoog voor inwoners gemeente Noordwijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft op 16 oktober de begroting 2020 toegestuurd aan de gemeenteraad en ook een persbericht uitgegeven voor de media. Hierin kunt u lezen dat de begroting voor 2020 sluit met een positief resultaat van € 435.000,- en ook de meerjarenbegroting voor de gemeente Noordwijk is sluitend. Als laatste alinea stond dat het college ervoor heeft gekozen om de burgers niet extra te belasten....

Daarom is er voor 2020 door het college alleen een inflatiecorrectie van 1,8% toegepast. Alleen bij de posten die kostendekkend moeten zijn, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing, is een hoger percentage toegepast.....aldus het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Maar 'niet extra belasten' betekent helaas toch niet dat de inwoners van de gemeente Noordwijk in 2020 niet meer belasting gaan betalen, want de afvalstoffenheffing gaat wel flink omhoog. De kosten voor éénpersoonshuishoudens stijgen van € 193,32 naar € 226,20 en een uit meerdere personen bestaand huishouden gaat volgend jaar € 351,60 betalen tegenover € 300,48 in 2019.

Deze flinke verhoging heeft alles te maken met het feit dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat de uitgaven en inkomsten bij de afvalstoffenheffing in evenwicht moeten zijn. In het landelijke Belastingplan 2019 stond een pakket aan fiscale vergroeningsmaatregelen.

Een van die maatregelen is een verhoging van het tarief voor de verwerking van huisvuil van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kg. Dit betreft een forse verhoging waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze extra kostenverhoging was niet meegenomen bij de berekening van de tarieven 2019. Dit betekent dat het tarief in 2020 eenmalig met 17% moet stijgen om kostendekkend te blijven. En in 2021 met 5%, in 2022 2,5% en 2023 2%.

De rioolheffing, die ook kostendekkend moet zijn, gaat beperkt omhoog, van € 182,40 naar € 185,68. Voor de overige belastingen, waaronder de ozb, kiest het college ervoor om bij de opbrengst voor de gemeente alleen rekening te houden met een inflatiecorrectie van 1,8 procent.

Voor 2022 voorziet het college wel een stijging van de OZB met 22 procent. Dit omdat de gemeenten vanaf dat jaar geen precariobelasting op kabels en leidingen mogen heffen. Nu ontvangt Noordwijk nog van Dunea € 58,- per aansluiting. De verwachting is wel dat de rekening van Dunea voor de inwoners met eenzelfde bedrag omlaag gaat.

Hieronder kunt u alle belastingtarieven voor 2020 bekijken.