Datum: 30-09-2023 - 04:27
16
okt
'19

College beantwoordt schriftelijke vragen fractie PUUR over: Zorgen om 'Het Zilt'.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft de schriftelijke vragen van de fractie van PUUR met betrekking tot de ontwikkelingen van Het Zilt van 3 juli. In de debatraad van 19 februari stelde PUUR 2 mondelinge vragen aan uw college over de stand van zaken met betrekking tot het bouwproject Het Zilt. Wethouder De Jong deed de toezegging met een notitie te zullen komen. Nadat we in de afgelopen tijd diverse keren navraag hebben gedaan waar de beloofde notitie...

toch bleef, ontvingen we uiteindelijk na bijna 6 maanden op 76 juli een raadsbrief. Dat de beantwoording zolang op zich heeft laten wachten verbaast ons ten zeerste, zeker ook gezien de inhoud. 

Uit uw brief blijkt volgens PUUR, dat de door gemeente en/of projectontwikkelaar publiekelijk gedeelde, immer optimistische, informatievoorziening met betrekking tot voortgang en realisatie van het project, op zijn minst niet helder en zeker niet volledig is geweest.

Hierdoor hebben de inwoners van De Zilk een onjuist beeld over voortgang en realisatie van het project gekregen, dit was gezien de inhoud van uw brief niet nodig geweest.

Vragen PUUR en antwoorden college:

Vraag 1:
Wij vragen u het volledige addendum op de overeenkomst zoals vastgesteld op 22 maart 2018 te doen toekomen aan de raad.

Antwoord 1:
Deze bijlage is geheim en ligt ter inzage voor de raad bij de griffie.

Vraag 2: 
Waarom heeft u naar aanleiding van de vastgestelde faseringswijziging in het addendum, niet besloten om daarover direct duidelijke informatie naar de inwoners van De Zilk te doen uitgaan? Zoals de gemeente wist en weet betreft het hier namelijk onderdelen van het plan (voorzieningen) die bij heel veel inwoners al jarenlang een grote rol spelen. 

Antwoord 2:
Op 20 januari 2018 heeft de projectleider via een huis-aan-huisbrief de bewoners hierover geïnformeerd. In maart en april 2018 is de raad op verschillende momenten geïnformeerd waarna, zoals toegezegd, op 23 april een bewonersbijeenkomst is georganiseerd in De Duinpan in De Zilk. Wethouder de Jong heeft toen een toelichting gegeven op het in tweeën splitsen van Het Zilt in een bestemmingsplan en uitwerkingsplan. Daarbij is aangegeven dat de fasering hierop is aangepast en
dat als eerste fase de bouw van eengezinswoningen en twee-onder-een kap huizen worden gebouwd.

Vraag 3:
Waarom is pas na indienen van zienswijzen en inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) ingesteld? Is dit het eerste DPO of is er in het verleden bij het opstellen van het totale project ook al eens zo’n onderzoek uitgevoerd? Indien nee, waarom toen niet?

Antwoord 3:
Er is niet eerder een DPO uitgevoerd. De bestaande supermarkt in de Zilk zou namelijk worden verplaatst. Hierbij was het idee om een iets grotere supermarkt te realiseren maar nog steeds kleinschalig.

Vraag 4:
In de brief lezen we dat het ontbreken van een waterparagraaf met betrekking tot de hydrologische bufferzone een belangrijke reden is waarom het ontwerp bestemmingsplan voor 32 woningen, detailhandel en gezondheidszorg (GOED) pas in de tweede helft van 2019 aan de raad kan worden voorgelegd. Waarom heeft u de vereiste watercompensatie en de te nemen maatregelen in de aanloop van meer dan 10 jaar niet eerder opgemerkt, en waarom heeft u er niet daadkrachtig op geanticipeerd?

Antwoord 4:
Wij waren op de hoogte van de hydrologische zone en hebben al sinds 2010 contact gehad met Waternet. Echter bij deze contractvorm van Het Zilt is een rolverdeling tussen de ontwikkelaar en de gemeente van toepassing. De gemeente begeleidt de planologische procedures en de ontwikkelaar bouwt de woningen en maakt het gebied bouw- en woonrijp volgens het programma van eisen van de gemeente. Zodra de ontwikkelaar onderzoek heeft afgerond en zicht heeft op de benodigde maatregelen kunnen deze in het bestemmingsplan worden opgenomen.

Vraag 5:
Uit wat, en waarom, bleek dat het hele plangebied / project Het Zilt niet volgens het (moeder)bestemmingsplan De Zilk kon worden uitgevoerd. En wanneer werd dat precies duidelijk?

Antwoord 5:
Bij het opstellen van het Uitwerkingsplan kwam dit naar voren. Tijdens de ìnformatieraad in april 2018 bent u hierover geïnformeerd. In het voorstel was het volgende opgenomen 'Het plan wijkt op drie punten af van de uitwerkingsregels zoals deze zijn opgenomen in het geldende bestemmingsplan De Zilk (2013). 

a) Ter plaatse van de aanduiding verkeer" dient bij de uitwerking van het plan rekening te worden gehouden met het doortrekken van de wegenstructuur van de Breeland. Gebleken is dat de ontsluiting aan de noordkant van de ontwikkeling niet past binnen de uitwerkìngsregels.

b) In de uitwerkingsregels was detailhandel en consumentenverzorgende dienstverlening tot een maximum van 600 m2 opgenomen. Dit wordt nu 850 m2.

c) Een GOED was niet opgenomen in de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan. Het door de ontwikkelaar ingediende plan en door de gemeenteraad vastgestelde Beeldkwaliteit plan sluiten niet op elkaar aan. Daarom wordt voor deze twee locaties een apart bestemmingsplan in procedure gebracht". Wij hebben vervolgens op 10 april 2018 de bewoners met een brief op de hoogte gesteld.

Vraag 6:
Uit de getoonde bouwplanning valt op te maken dat de bouw van de sociale huurappartementen zal starten 2e kwartaal 2020. Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft recentelijk aan PUUR aangegeven dat de bouw van de sociale huurappartementen, vanwege gedeelde liftfaciliteiten, onlosmakelijk verbonden is met de realisatie van het supermarkt/ GOED/ appartementengebouw. Geldt dat nog steeds? En indien niet, welke consequenties brengt dat met zich mee?

Antwoord 6:
Conform het Bouwbesluit zal bij de realisatie van het appartementen gebouw liftfaciliteiten aanwezig zijn. Het trappenhuis (mci. lift) wordt gezamenlijk gebruikt (app. Padua en app. boven supermarkt). Echter zal het trappenhuis gelijkertijd met de realisatie van de huurappartementen plaatsvinden. De appartementen boven de supermarkt zullen dan in een later stadium aangesloten worden.

Vraag 7:
Onder de kop Detailhandel en GOED valt duidelijk en helder te lezen dat reeds in het begin van 2019 bekend was dat de ondernemer die invulling zou gaan geven aan een supermarkt en daaraan gekoppelde GOED hiervan afzag. Waarom, en door wie, is besloten deze belangrijke informatie niet direct te delen met de inwoners van De Zilk?

Antwoord 8:
De gemeente heeft met de ontwikkelaar een koop- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de realisatie van 130 woningen, een supermarkt en GOED. Zoals ook onder de kop Detailhandel en GOED is beschreven heeft de ontwikkelaar aangegeven de overeenkomst na te komen.

Vraag 8:
Het Zilt ligt pal naast een groot en belangrijk Natura 2000 gebied. Het originele bouwproject Het Zilt bevat nu nog twee delen waarvoor een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. De actualiteit omtrent het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt niet in uw brief genoemd. Betekent dit dat u er van overtuigd bent dat u het PAS wèl als basis voor toestemming voor activiteiten mag gebruiken?

Antwoord 8:
Het stedenbouwkundig bureau heeft op 10 juli 2019 desgevraagd aangegeven dat er vanwege de stikstofdepositie die het plan genereert op nabijgelegen Natura2000 -gebied, een vergunning Wet natuurbescherming is aangevraagd en is afgegeven. In de uitspraak omtrent het PAS is aangegeven dat de uitspraak geen invloed heeft op onherroepelijke vergunningen.

De voorwaarden uit de vergunning zouden worden opgenomen in de regels van het bestemmingsplan, om zo te onderbouwen dat negatieve effecten zijn uitgesloten. Nadere informatie maakt duidelijk dat de bovenstaande werkwijze echter niet meer mogelijk omdat de ook de vergunning Wet natuurbescherming werd verleend op basis van het PAS. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto Van Rhijn Bouw BV