Datum: 17-05-2022 - 19:32
16
okt
'19
Noordwijkse begroting 2020 biedt ruimte voor nieuw beleid in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk .
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Noordwijkse begroting 2020 biedt ruimte voor nieuw beleid.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft op 16 oktober de begroting 2020 toegestuurd aan de gemeenteraad. De begroting sluit met een positief resultaat van € 435.000. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hierdoor biedt de begroting ruimte voor nieuw beleid. “Het geheim van verandering is om je energie te richten, niet op het bevechten van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.” Daarmee begint het voorwoord in de begroting 2020....

Vanuit deze wijsheid van de oud-Griekse filosoof Socrates heeft het college de afgelopen maanden aan de programmabegroting 2020 gewerkt. Na een “beleidsarme” begroting 2019 is de gewenste verandering als “nieuwe gemeente” voor het eerst vertaald in dit belangrijkste sturingsdocument.

Naast de uitgaven die de gemeente doet om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren, is er nu ook ruimte voor nieuw beleid. Deze vrije keuzeruimte maakt verschillende impulsen om de gemeente vooruit te helpen mogelijk.

Nieuw beleid
Het college stelt een lokale Omgevingsvisie op. Ook zet het college in op de economische toekomst van Noordwijk, als aantrekkelijke bloemenbadplaats in een innovatieve greenport. Daarnaast zorgt het college voor effectieve, tastbare maatregelen, die gericht zijn op verduurzaming.

Het geeft een eerste invulling aan een integrale toegang voor inwoners met een hulp- en zorgbehoefte. In 2020 wordt geïnvesteerd in samenwerking, om veiligheidsissues breed aan te pakken. Ook maakt het college werk van de kernenaanpak en investeert het in de organisatieontwikkeling met het Nieuwe Noordwijkse Werken.

Beleidsruimte niet toereikend
De beschikbare beleidsruimte is niet toereikend om alle wensen voor nieuw beleid te realiseren. Deze wensen kwamen voort uit het coalitieakkoord, de inbreng van raadsfracties en uit de eerste kernenavonden. In totaal zouden deze bijna € 5 miljoen kosten. Het college heeft daaruit een evenwichtig pakket van beleid samengesteld, waarvan de kosten voor 2020 € 2.225.000 aan incidentele en structurele kosten bedragen.

Burgers niet extra belasten
Het college heeft ervoor gekozen om de burgers niet extra te belasten. Daarom is er alleen een inflatiecorrectie van 1,8% toegepast. Alleen bij de posten die kostendekkend moeten zijn, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing, is een hoger percentage toegepast.

Klik hier voor de programmabegroting 2020-2023 van de Gemeente Noordwijk.