Datum: 17-05-2022 - 18:52
02
okt
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen CDA: over klachten centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA-fractie over het leerlingenvervoer.

Uit de berichtgeving in de diverse media blijkt dat de nieuwe uitvoerder van leerlingenvervoer in de streek, Noot Personenvervoer, niet kan zorgen voor het juiste vervoer voor 200 kinderen. Voor 100 kinderen is er een oplossing, maar 100 andere kinderen worden met touringcars naar hun school gebracht. Daarmee voldoet Noot Personenvervoer niet aan de afspraak....

In het schrijven van 28-08 heeft het college hierop een toelichting gegeven. Voor het CDA bleef over dit onderwerp dan nog de volgende vragen open staan die het college van B&W van de gemeente Noordwijk nu heeft beantwoordt:

Vraag 1.
Waren er tijdens de aanbesteding signalen dat Noot Personenvervoer de beloofde dienst niet zou kunnen leveren? Zo ja, welke signalen waren dat en hoe is hier mee omgegaan?

Antwoord 1.
In het algemeen kenmerkt de overdracht van het leerlingenvervoer van de oorspronkelijke vervoerder naar een nieuwe vervoerder zich door een (tijdelijke) grotere druk op het personeelsbestand van de nieuwe vervoerder: de uitdaging bij de overdracht van de vervoersopgave is immers of de nieuwe vervoerder tijdig over voldoende gekwalificeerde chauffeurs weet te beschikken.

Bij deze aanbesteding is dit niet anders. De impact van het fenomeen is nu echter sterker dan normaal omdat het personeelstekort op de arbeidsmarkt als gevolg van de hoogconjunctuur relatief groot is. Bovendien had de oorspronkelijke vervoer zelf geen personeel beschikbaar om aan de nieuwe vervoerder over te dragen.

Vraag 2.
Volgens de berichtgeving werden de gemeentes begin augustus op de hoogte gesteld van het feit dat Noot Personenvervoer niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Heeft de gemeente Noordwijk (in samenspraak met andere gemeentes) overwogen om een andere vervoeren te benaderen om deze dienst wel te leveren. Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke vervoerder kan wel aan de aanbesteding voldoen?

Antwoord 2.
Met vervoerder Noot zijn contractuele verplichtingen aangegaan. Deze dienen door de vervoerder zelf te worden nagekomen. Met het oog hierop is de opdrachtnemer - in plaats van de opdrachtgever - verplicht derden in te schakelen indien hij zelf niet kan leveren. Gegeven het tekort aan voldoende gediplomeerde chauffeurs in de sector ligt dit momenteel gecompliceerd.

Vanwege het personeelstekort in de gehele sector kan een andere vervoerder dan Noot de vervoersopdracht - of delen daarvan - niet zonder meer overnemen. Vervoerder Noot heeft andere vervoerders in de regio daarvoor wel benaderd, maar dit heeft niet geleid tot overheveling van delen van de vervoersopdracht.

Vraag 3.
Totaal gaan het om 100 kinderen die niet het juiste vervoer krijgen. Voor Noordwijk zijn dat 7 kinderen die niet met een taxibusje kunnen worden opgehaald. Welke ophaalplek stopt de bus en hoe komen de kinderen op de aangewezen op haalplek?

Antwoord 3.
Naar aanleiding van uw vraag merken wij op dat de voertuigen in beginsel passend zijn. Ook de toepassing van opstapplaatsen is op grond van de verordening leerlingenvervoer toegestaan waarbij wij opmerken dat van ouders mag worden verwacht dat zij hun kinderen zelf bij de opstapplaats brengen. De voertuigen zijn momenteel echter groter dan gebruikelijk omdat dit minder chauffeurs vergt. Helaas brengt dit met zich mee dat de verblijfsduur in de bus tijdelijk toeneemt. Uiteraard
betreuren wij dit zeer.

Vraag 4.
Hoeveel leerlingen vanuit Noordwijk komen in aanmerking voor het leerlingenvervoer?

Antwoord 4.
In Noordwijk maken circa 125 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Momenteel worden 7 leerlingen uit Noordwijk vervoerd in relatief grote voertuigen.

Vraag 5.
Wij krijgen signalen dat niet alle kinderen die vervoer nodig hebben in het systeem stonden bij Noot Personenvervoer. Kloppen deze signalen en zo ja, kan het college aangeven om hoeveel kinderen het dan gaat?

Antwoord 5.
Het gaat hier niet zozeer om het voeren van een volledige administratie. De passagierslijst op de bus bleek niet te corresponderen met de schoollijst. Als gevolg hiervan is een leerling in de verkeerde bus ingestapt (maar gelukkig wel veilig thuisgekomen). De vervoerder is hier woensdag 16 september jl. direct op aangesproken.

Vraag 6.
Welke oplossing is gevonden voor de genoemde eerste 100 kinderen en waarom was deze oplossing niet mogelijk voor de tweede groep van de 200 kinderen?

Antwoord 6.
Voor het vervoer van 100 leerlingen heeft de vervoerder alsnog tijdig over chauffeurs kunnen beschikken. Voor de overige 100 leerlingen in de regio zijn tijdelijk grotere bussen ingezet. Voor Noordwijk gaat het als gezegd om 7 leerlingen. Wij hebben de vervoerder naar aanleiding hiervan formeel in gebreke gesteld en een boetebeding geactiveerd. De vervoerder stelt thans een plan van aanpak op dat op korte termijn moet leiden tot voldoende gekwalificeerd personeel.

Wij merken hier op dat opzegging van het contract lopende het schooljaar geen optie is omdat de vervoersuitdaging voor belanghebbenden daarmee eerder toeneemt dan afneemt, terwijl het aantal klachten momenteel beperkt is. Wij streven er daarom naar de knelpunten op zo kort mogelijke termijn met de huidige vervoerder op te lossen. Uiteraard zullen wij u raad hierover steeds blijven informeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.