Datum: 05-07-2020 - 15:46
28
sep
'19
College geeft antwoord op schriftelijke vragen van PvdA: Zorgcowboys strijken steeds grotere winsten op.
Geschreven door College van B&W / PvdA

College geeft antwoord op vervolgvraag van PvdA over: Zorgcowboys strijken steeds grotere winsten op.

Op 26 augustus 2019 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, een schriftelijke vraag ingevolge artikel 39 Reglement van Orde van de fractie van de PvdA. De vraag is aanvullend op de eerdere schriftelijke vragen over 'Zorgcowboys'....

Aanleiding: Op 1 augustus hebben wij, fractie PvdA, van het college antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen over 'Zorgcowboys'. Hoewel deze antwoorden erop wijzen dat er wel degelijk aandacht is voor het voorkomen van excessieve winsten van zorgaanbieders, zien wij in de beantwoording toch een aantal losse eindjes waar wij als PvdA graag meer aandacht voor willen vragen.

Vraag
Kunt u toezeggen dat er voortaan in de jaarrekening van zowel de ISD, TWO Jeugdhulp als de Maregroep een paragraaf wordt opgenomen waaruit blijkt op welke wijze de controle op excessieve winsten van zorgaanbieders is uitgevoerd en welk resultaat dit heeft opgeleverd?

Antwoord:
Uit de vraag van de fractie van de PvdA maken wij op dat er vooral zorgen zijn, dat er geen hoge winsten worden gemaakt ten koste van de zorgverlening. De SD, TWO jeugdhulp en MareGroep onderschrijven deze zorg, maar zetten wel kanttekeningen bij de geschetste oplossingsrichting.

Hieronder volgen de verzamelde reacties:

ISD Bollenstreek:
"De financiële controle is op dit moment voornamelijk gericht op de levering van de zorg. Uiteraard kunnen wij hierover rapporteren in het jaarverslag. De financiële situatie van de zorgaanbieder komt aan bod tijdens de evaluatiegesprekken, maar wij hebben geen contractafspraken over hoeveel winst zorgaanbieders mogen maken. Dit maakt het lastig om te rapporteren over de controle op 'excessieve' winsten en welke resultaten dit heeft opgeleverd."

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland:
"De jaarrekening van de TWO Jeugdhulp is eerder gereed dan de jaarrekeningen van de zorgaanbieders waardoor een analyse van de jaarrekeningen van de zorgaanbieders niet mogelijk is
vanwege de volgtijdelijkheid. De TWO Jeugdhulp volgt de gecontracteerde aanbieders en jaarlijks wordt een deel van de aanbieders doorgelicht op financiën en bedrijfsvoering.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat diverse aanbieders van jeugdhulp hun inkomsten ook uit meerdere financieringsstromen halen zoals de Zfw, Wlz, Wmo en subsidies. De resultaten van deze analyses worden gedeeld met de portefeuillehouders.

Deze analyses gaan verder dan een focus op instellingen met hoge winsten; zicht op instellingen met een negatief resultaat is zeker zo relevant in verband met een stabiel en dekkend zorglandschap.

De analyses zoals die nu worden gedaan en worden gedeeld met de portefeuillehouders geven een beter en genuanceerde beeld dan een focus op een hoge winsten. Het voortzetten van deze methodiek heeft dan ook de voorkeur van de TWO Jeugdhulp."

MareGroep:
"De financiële situatie van de MareGroep wordt door onze accountants gecontroleerd: zowel halverwege het jaar via een interim-controle, alsmede de jaarlijkse controle van de jaarrekening.

Daarbij hoort ook een check op de AOIB; de administratieve Organisatie en de Interne Beheersing, kortom een check op alle processen, waarbij wordt gekeken naar borgingen, verdeling van
verantwoordelijkheden, mandateringsregelingen en de uitvoering daarvan etc. 

Wij vragen, en krijgen tot op heden ook, een goedkeurende verklaring van deze accountants. Een separate managementletter geeft daarbij aan waar eventuele aandachtspunten zijn en verbeteringen haalbaar lijken. Daarnaast worden eventuele risico's beschreven, bijvoorbeeld daar waar risico's op fraude zouden kunnen ontstaan.

Deze jaarrekening wordt vervolgens ook door de Raad van Commissarissen gecontroleerd en goedgekeurd, als ook in de GrKDB rekening in DB en AB van de GrKDB, om uiteindelijk in de Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA) nogmaals de revue te passeren.

Eveneens presenteren wij ook nog ieder kwartaal onze cijfers in DB en RvC. Veel sloten op de deur dus. Daarmee lijkt het onnodig om nog eens extra/separaat te benadrukken en op te nemen hoe die controle plaatsvindt."

Concluderend:
Na de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money/Pointer hebben de lSD Bollenstreek en TWO Jeugdhulp Holland Rijnland reacties gevraagd van en gesproken met de aanbieders, die op de lijst als "zorgcowboy" werden vermeld. Hierbij zijn er geen onregelmatigheden aan het licht gekomen. 

Natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht is voor hoge winsten in de zorg, echter moeten we er wel voor waken dat we niet in een excessieve controle-reflex schieten, met allerlei onwenselijke bureaucratische effecten tot gevolg. 

Nu is gebleken dat in de huidige systematiek van inkoop van zorg reeds voldoende borging is ingebouwd om de "stresstest" van Follow the Money/Pointer te kunnen doorstaan, lijkt er geen noodzaak voor nog een extra slot op de deur.

In combinatie met de verdere kanttekeningen die de ISD, TWO jeugdhulp en MareGroep hebben gemaakt, zijn wij dan ook voorstander om de huidige methodiek van controle te handhaven en niet nog verder uit te breiden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.