Datum: 04-07-2020 - 14:05
27
sep
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over: Noodfonds niet beschikbaar voor Noordwijkerhouters en Zilkers.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over: Noodfonds niet beschikbaar voor Noordwijkerhouters en Zilkers.

Op 5 september ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, van de fractie van het CDA de volgende vragen ex artikel 39 Reglement van Orde over het noodfonds Noordwijk. Voor een inwoner van Noordwijkerhout is een beroep gedaan op het noodfonds. Dit beroep is afgewezen, omdat het noodfonds alleen bedoeld is voor inwoners van Noordwijk....

Algemeen
Het minimabeleid, alsmede het noodfonds Noordwijk en de Doe Mee regelingen zijn eind 2017 aangeboden aan de Raad van Noordwijkerhout in het kader van de harmonisatie van de regelingen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit om de transitie naar de nieuwe gemeente Noordwijk soepel te laten verlopen.

De Raadscommissie in Noordwijkerhout heeft besloten dat dit onderwerp niet geschikt was voor harmonisatie en heeft dit overgelaten aan de Raad van de nieuwe gemeente. De stukken met betrekking tot het minimabeleid zijn aangeboden aan uw Raad en bedoeling is dat op zeer korte termijn besluitvorming plaatsvindt.

Vragen CDA-fractie en beantwoording van het college:

Vraag 1.
Waarom kunnen inwoners van Noordwijkerhout niet in aanmerking komen voor het noodfonds?

Antwoord:
De portefeuillehouder heeft in het voorjaar aan de ambtelijke Organisatie gevraagd om aanvragen in het kader van de Doe Mee regelingen en het noodfonds van alle inwoners van Noordwijk in
behandeling te nemen, dus ook van inwoners van de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Omdat niet bekend is welke casus u bedoelt, kan niet worden bekeken op grond waarvan deze concrete aanvraag is afgewezen.

Vraag 2.
En kunnen dan burgers van De Zilk wel in aanmerking komen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3.
Kunnen zowel private personen, bedrijven, veren/gingen, als publiek rechtelijke organisaties daar een beroep op doen?

Antwoord:
Onderstaand vindt u een link naar de regels omtrent het noodfonds Noordwijk. Het fonds is alleen voor private personen bestemd. https://www.noordwijk.nl/lnwoners ondernemers/Zorg werk en inkomen/Werk en inkomen/Noodfonds

Vraag 4.
Wat zijn, in het algemeen, de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering uit het noodfonds?

Antwoord:
Zie het antwoord onder 3.

Vraag 5.
Hoe groot is het noodfonds, hoe wordt het gevuld en hoeveel is daar van uitgekeerd in de loop van de jaren?

Antwoord:
Het startbedrag van het noodfonds was in 2017 11.141,--. Tot op heden is 10.669,14 uitgekeerd. Omdat ten tijde van het inwerkingtreding van het noodfonds nog niet duidelijk was of het minimabeleid ongewijzigd voortgezet zou worden en de financiering van alle minimaregelingen binnen de reguliere begroting opgevangen zou kunnen worden, in de deelverordening is uitgegaan van het leeg laten lopen van het fonds.

Vraag 6.
Hoeveel jaar is er al een noodfonds en hoeveel mensen of instituties hebben daar een beroep op gedaan?

Antwoord:
Het lokaal noodfonds Noordwijk bestaat sinds 2017. Er hebben tot op heden in totaal 19 personen een beroep op gedaan.

Vraag 7.
Waar kunnen we in de jaarrekening 2018 van Noordwijk het bedrag van het noodfonds vinden?

Antwoord:
Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totaalbedrag op de gemeentebegroting voor minimabeleid.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.