Datum: 16-05-2022 - 21:23
24
sep
'19
College beantwoordt vervolgvragen D66-fractie over: Huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen D66-fractie over: Huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg.

Op 3 juli heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van 100 arbeidsmigranten in een bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout, waartegen door omwonenden bezwaren zijn ingebracht. Bij brief van 17 juli zijn de vragen door het college beantwoord. Deze beantwoording...

gaf aanleiding tot vervolgvragen van de fractie van D66, het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft deze nu ook beantwoord.

Op 9 augustus 2019 ontvingen wij, het college van B&W, aanvullende schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde namens de fractie van D66 Noordwijk. De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.

Vraag 1.
Op onze eerdere vraag: Wat de reden is dat er in Noordwijkerhout, dat al het op één na grootste aantal arbeidsmigranten van Nederland telt (klik hier voor meer informatie), naast de locatie aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en de te ontwikkelen locatie op de Molenweg in Noordwijkerhout, nu ook een locatie aan de Langevelderweg aangewezen wordt als huisvestingslocatie, geeft het college een ontwijkend antwoord met een verwijzing naar het initiatief van de betreffende eigenaar/aanvrager. 

De essentie van de vraag is echter waarom u van mening bent dat door medewerking aan deze aanvraag de kern Noordwijkerhout opnieuw kan c.q. moet worden belast terwijl het al een onevenredig deel arbeidsmigranten huisvest. Graag een helder antwoord op deze vraag.

Antwoord:
De bollenschuur aan de Langevelderweg 37c is gelegen in het buitengebied van de gemeente Noordwijk. De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de huisvesting van arbeidsmigranten die voor een korte (aantal maanden), dan we! een langere periode (aantal jaar) naar Nederland komen om te werken en daarna weer naar huis te gaan. De zogenoemde kortverblijvers en langverblijvers.

Zij willen of kunnen zich niet definitief vestigen binnen de gemeente en kunnen derhalve niet gehuisvest worden in woningen binnen het reguliere woningaanbod. Door de huisvesting van meerjarige arbeidsmigranten in een logiegebouw aan de Langevelderweg 37c, willen we juist de belasting uit de dorpskern voor een deel weg te halen. Arbeidsmigranten die zich in de gemeente vestigen, kunnen ook aanspraak maken op reguliere woonruimte, aangezien zij door gemeentes niet als aparte beleidscategorie worden aangemerkt.

Vraag 2.
Op onze eerdere vraag of het college ons het in artikel 3 van de van toepassing zijnde Beleidsregel genoemde verplichte communicatieplan beschikbaar kan stellen antwoordt het college: "Nee. Deze had bij de aanvraag voor de zogenoemde maatwerkprocedure moeten zitten. In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat deze nog wordt opgesteld, waarin aandacht zal zijn voor het voorkomen van overlastsituaties, huisregels en het betrekken van omwonenden bij het initiatief." 

In artikel 3 van de toepasselijke Beleidsregel wordt echter beschreven: "een communicatieplan wordt als onderdeel van de aanvraag verplicht gesteld". Waarom kiest u er desondanks voor om ook op dit punt (ongemotiveerd) van uw eigen beleidsregels af te wijken en heeft u de aanvrager niet (Iogischerwijze) verzocht om de aanvraag eerst volledig te maken voordat deze in behandeling wordt genomen?

Antwoord:
Het communicatieplan maakt onderdeel van de uitgangspunten (artikel 3) in de van toepassing zijnde beleidsregel, terwijl het platform het verzoek vooral toetst aan de regels die in artikel 5 staan van de 'beleidsregel omtrent huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Beleidsregel Ruimtelijke voorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek'. Dit is een vooral ruimtelijke afweging.

De uitgangspunten bieden onder meer houvast bij de ontwikkeling van doelen en andere gedachten of ideeën. Het is geen toetsingskader om wel of geen medewerking te verlenen aan de onderliggende aanvraag omgevingsvergunning. Daarnaast is door initiatiefnemer aangegeven dat het communicatieplan nog wordt aangeleverd in overleg met omwonenden. Ons college vertrouwt erop, en zal erop toezien dat deze alsnog met zorg, in overleg met de omwonenden wordt opgesteld.

Vraag 3.
Juist nu u in uw beantwoording vermeldt "dat u zich de gevoeligheid van het onderwerp realiseert" en constateert "dat de communicatie onvoldoende is geweest", is het ontbreken van het verplichte communicatieplan extra pijnlijk en onzorgvuldig. Deelt u deze constatering?

Antwoord:
Het college deelt de constatering dat de communicatie onvoldoende is geweest, maar is tevens van mening dat tegen de beslissing de normale rechtsmiddelen open staan en dat belanghebbende deze hierdoor niet zijn ontnomen.

Vraag 4.
Graag krijgen wij graag het op deze aanvraag betrekking hebbende unanieme advies van het Overlegplatform Greenport RO Duin- en Bollenstreek ter beschikking. Kunt u ons dit advies verstrekken?

Antwoord:
Het advies wordt u via de griffie van de gemeente Noordwijk toegezonden.

Vraag 5.
Kunt u ons toelichten en uitleggen waarom uw inspanningen om de eigen inwoners, starters en andere woningzoekenden aan een betaalbare woning te helpen zo ver achterblijven bij de
medewerking aan initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord:
De gemeente initieert of stimuleert projecten niet. Zij kan aangevraagde plannen alleen faciliteren. De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op meerjarige arbeidsmigranten die hier voor een korte, dan wel langere periode werkzaam zijn en niet de bedoeling of de mogelijkheid hebben zich hier te vestigen. Zij horen daarom niet gehuisvest te worden in woningen, maar in
logiesgebouwen.

Door deze arbeidsmigranten een alternatieve locatie te bieden, willen we deels de arbeidsmigranten uit de reguliere woningen ook te huisvesten, die dan weer beschikbaar komen voor de inwoners die zich wel in de gemeente willen vestigen, zoals onder andere starters. Door toegestane locaties te creëren kan er strenger worden gehandhaafd op de juiste bewoning in de dorpscentra.

Op basis van de uitwerking van de huidige woonvisies van de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout wordt mede door de uitvoering van de Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting en de Woningstichting Sint Antonius van Padua uitvoering gegeven aan de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voor de lage inkomenscategorieën, de
beschikbaarheid van woningen voor deze doelgroepen en voldoende doorstroming in de woningvoorraad.

Doelgroepen zoals Noordwijkse starters en Noordwijkse senioren worden, daar waar nodig, ondersteund en gefaciliteerd bij het vinden van geschikte woonruimte. Voor starters in de nieuwe gemeente Noordwijk is, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een starterslening voor een eerste koopwoning in de voormalige kernen van de nieuwe gemeente Noordwijk beschikbaar.

Tevens ontwikkelen de gemeente en de Noordwijkse Woningstichting een bouwplan voor tijdelijke woonunits bestemd voor Noordwijkse jongeren, starters en spoedzoekers. In ons coalitieakkoord is opgenomen dat nieuwe woningen op de koop- en huurmarkt financieel bereikbaar moeten zijn voor jongeren en starters.

Het moet zowel voor de starters als doorstromers in Noordwijk mogelijk zijn om in de eigen kernen van Noordwijk te blijven wonen. In de op te stellen nieuwe woonvisie, die eind van dit jaar voor het vrijgeven voor inspraak aan de raad wordt voorgelegd en begin 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden, wordt hieraan nadere uitwerking gegeven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
J.H.M. Hermans-Vloedbeld