Datum: 18-01-2022 - 17:35
22
sep
'19
NZLokaal dient motie 'gedoogbeschikking vakantieparken' in bij gemeente Noordwijk / Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

NZLokaal dient motie 'gedoogbeschikking vakantieparken' in.

De fractie van NZLokaal heeft bij de griffie van de Gemeente Noordwijk voor de derde keer deze week een motie ingediend, deze zullen behandeld gaan worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 september. De eerste twee moties gingen over de onderhandeling en besluitvorming rondom het Pesthuis (samen met Lijst Salman) en fietsgebruik strand (samen met CDA)...

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 24 september 2019:

Constaterende dat:
- Binnen de nieuw gevormde gemeente Noordwijk uiterlijk binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2019 alle regelgeving en beleid geharmoniseerd dient te zijn.
- De gemeenteraad van Noordwijkerhout op 28 april 2005 heeft besloten om de recreatieve bestemming van de recreatieparken Sollasi en Duinschooten niet te wijzigen, maar verder te kennen heeft gegeven te willen komen tot een ruimhartig gedoogbeleid voor bestaande bewoners en de verdere uitwerking heeft opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.
- Het college van Noordwijkerhout op 17 mei 2005 de “Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout” en de “criteria voor de verlening van een persoonsgebonden gedoogbeschikking” heeft vastgesteld.
- Op grond daarvan een aanvrager alleen in aanmerking kon komen voor een gedoogbeschikking, indien deze kon aantonen al op 1 september 2004 eigenaar te zijn van de recreatiewoning en deze woning voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 en de milieuwetgeving.
- De ruim 150 gedoogbeschikkingen, die zijn afgegeven vanaf juni 2006 voor het park Sollasi een geldigheidstermijn hebben van 20 jaar.
- Een gedoogbeschikking werd afgegeven per bungalow, doch persoonsgebonden geldig is voor de daarin wonende volwassen bewoners.
- Uit navraag (en telling) bij bewoners op park Sollasi door Stibed (Stichting Eigenaren en Bewoners Duinschoten/Sollasi) is gebleken, dat er op 1 januari 2018 nog voor slechts 58 bungalows een gedoogbeschikking geldig is.
- Er sprake is van een thans relatief hoge leeftijdsopbouw van de categorie “volwassen bewoners”, namelijk 71 jaar (meting/telling door Stibed).

Overwegende dat:
- De bewoners zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en dienen te worden aangemerkt als Noordwijkse ingezetenen
- Bij het aflopen van de eerdergenoemde 20 jaarstermijn de betrokken bewoners een leeftijd zullen hebben bereikt van gemiddeld 75 to 80 jaar en deze hun woning zouden moeten verlaten
- Een eventueel handhavings- en uitzettingsbeleid na afloop van deze termijn zal leiden tot veel sociaal leed bij betrokkenen, maar ook overbelasting bij de betrokken woningbouwverenigingen en sociale diensten
- De aantallen nu nog geldige gedoogbeschikkingen van het park Duinschooten op dit moment niet bekend zijn, maar te verwachten is, dat deze een soortgelijke ontwikkeling zullen hebben doorgemaakt als op park Sollasi
- Bij voortzetting van de trend vanaf 2006 tot 2018 er over een aantal jaren nog sprake zal zijn van hooguit enkele tientallen beschikkingen voor de parken Sollasi en Duinschoten
- Veel problematiek kan worden voorkomen door de persoonlijke gedoogbeschikkingen door te laten lopen na afloop van de 20 jaarstermijn, doch evenwel totdat er sprake is van overlijden of verhuizing
- Door het persoonsgebonden karakter van de beschikkingen er geen sprake zal zijn van precedentwerking

Roept het college op:
- De thans nog geldige “Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout” uiterlijk 1 januari 2020, althans zo spoedig mogelijk, te herijken en te harmoniseren voor de gehele gemeente Noordwijk.
- In deze nieuwe beleidsvisie een ruimhartig beleid op te nemen voor de inmiddels oudere tot zeer oude bewoners en aflopende gedoogbeschikkingen door te laten lopen tot overlijden of verhuizing van de laatste hoofdbewoner.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie fractie NZLokaal

F
oto BON.