Datum: 04-07-2020 - 14:08
20
sep
'19
Lijst Salman en NZLokaal dienen motie in inzake onderhandeling en besluitvorming rondom het Pesthuis in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Lijst Salman en NZLokaal dienen motie in inzake onderhandeling en besluitvorming rondom het Pesthuis.

Onlangs meldde BON dat het college van B&W van de gemeente Noordwijk een raadsvoorstel heeft  voorgesteld aan de gemeenteraad om het initiatief van De Dierenhoeve en haar partners, om te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom ‘t Pesthuis, te ondersteunen...

De gemeenteraad wordt in het voorstel gevraagd om in de gemeenteraadsvergadering van 24 september in te stemmen met een (budgettair neutrale) actualisatie van de particuliere grondexploitatie waardoor op korte termijn conserverende maatregelen genomen kunnen worden aan ’t Pesthuis door het dak te renoveren.

Na aanleiding van dit voorstel dient Lijst Salman en NZLokaal een motie in waarin men vraagt dat het college toeziet op een goede overdracht van het Pesthuis aan andere partijen, waaronder de Dierenhoeve. Strekking van de motie is in ieder geval, dat de raad een vinger aan de pols zal moeten houden tijdens het verdere proces van onderhandeling en besluitvorming; aldus de indieners.

Motie Lijst Salman en NZLokaal:

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 24-09-2019,

Constaterende dat:
- Het Pesthuis in 2015 door de gemeente voor € 285.000 is aangekocht van Rivierduinen.
- De raad is toegezegd, dat er naast de aankoopsom in de toekomst geen extra beroep meer zou worden gedaan op de gemeentelijke financiën.
- Het Pesthuis in 2011 vanwege de hoge cultuurhistorische waarde werd aangewezen als gemeentelijk monument.
- Er op voorhand dringende noodzaak bestaat tot het nemen van conserverende maatregelen aan het dak van het Pesthuis. 

Overwegende dat:
- Er nog nadere afspraken gemaakt dienen te worden tussen de koper en/of nieuwe zorgpartijen en de gemeente, bijvoorbeeld door middel van een tripartite overeenkomst (gemeente / koper en nieuwe zorgpartijen).
- Het de raad nog niet definitief bekend is wie de koper/eigenaar wordt van het Pesthuis met de onderliggende gronden.
- Het noodzakelijk is, dat vóór het vaststellen van de verkoopprijs en ondertekening van de koopovereenkomst taxatie plaats zal vinden van het pand en de onderliggende gronden.
- De gemeenschap belang heeft bij een overeenkomst met de nieuwe zorgpartijen op basis van passende afspraken en reële prijzen.
- De raad overigens erkent, dat de gemeenschap baat heeft bij en het immateriële belang inziet van een toekomstbestendige en duurzame voorziening in en rond het Pesthuis.
- Inzicht dient te worden verkregen in de jaarlijkse kosten van en/of rond de raad van advies, bestuur, directie, management, onderhoud en overhead. 

Draagt het college op:
- Verder in overleg te treden met koper en nieuwe zorgpartijen voor nadere uitwerking van een of meerdere concept-overeenkomst(en), ter zake van de verkoop / het 1e recht van koop / verhuur en gebruik; desgewenst vervat in een tripartite overeenkomst.
- Bij de onderhandeling met betrokken partijen een verkoopprijs na te streven ter grootte van de oorspronkelijke aankoopprijs van € 285.000 plus door de gemeente gemaakte / te maken kosten.
- Genoemde overeenkomst(en) ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
- Te bedingen, dat de gemeente bij de eerstvolgende toekomstige verkoop van Het Pesthuis en bij een wijziging of beëindiging van het samenwerkingsverband met de zorgpartijen het recht verkrijgt van eerste (terug-)koop van het Pesthuis en de onderliggende gronden.
- Een en ander tegen een alsdan te verrichten reële taxatie van het Pesthuis en de onderliggende gronden. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Indieners, Kim van Eeden, Lijst Salman Noordwijk en Jaap de Moor, NZLokaal.

Foto BON.