Datum: 04-07-2020 - 14:54
19
sep
'19
Fractie D66 stelt schriftelijke vragen aan college over: Gevolgen stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66

College beantwoordt vragen D66-fractie over: Gevolgen stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Noordwijk.

Op 15 augustus 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de D66-fractie schriftelijke vragen inzake de gevolgen van het stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De daardoor ontstane problematiek, die overigens in heel Nederland speelt, is bijzonder actueel en heeft de nadrukkelijke aandacht van het college. De aanleiding is dat de Raad van State....

onlangs in een uitspraak heeft bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt om (bouw)projecten te realiseren op basis van een verwachting van toekomstige positieve effecten van compensatiemaatregelen ten aanzien van stikstofdispositie.

Gevolg is dat in vele gemeenten (bouw)projecten komen stil te liggen en onherroepelijke goedkeuring van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, onzeker wordt. Blijkens een publicatie in het magazine Binnenlands Bestuur heeft de VNG onder gemeenten een enquête uitgevoerd om te inventariseren welke gemeenten en projecten worden getroffen door bedoelde uitspraak van de Raad van State.

Vragen D66-fractie en antwoorden van het college.

Vraag 1.
Heeft de gemeente Noordwijk gevolg gegeven aan c.q. geparticipeerd in het onderzoek van de VNG naar de consequenties van de PAS-uitspraak?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2.
Zo ja, welke bevindingen zijn door u gerapporteerd?

Antwoord:
Tijdens het kamerdebat op 20 juni over dit onderwerp is toegezegd om de gevolgen van de uitspraak voor de diverse projecten beter in beeld te brengen. Vanuit de bevoegde gezagen (lees provincies) is B1J12 (het PAS-bureau) gevraagd deze inschatting te verzorgen. Wij hebben het bureau geactualiseerde gegevens verstrekt verdeeld over de volgende categorieën:
* Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020 : 25 (totaal)
* Geplande bedrijventerreinen 201 9-2020 : 5 (totaal)
* Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020 : 3 (totaal)
* Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020 :13 (totaal)

Vraag 3.
Zo nee, kunt u dan toelichten waarom niet?

Antwoord:
N.v.t.

Vraag 4.
Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is kunt u dan toch aangeven welke (bouw)projecten in Noordwijk naar alle waarschijnlijkheid getroffen zullen worden c.q. vertraging zullen gaan ondervinden?

Antwoord:
N.v.t.

Rondetafelgesprek 17 september met presentatie Omgevingsdienst West-Holland.
Om de gemeenteraad over dit onderwerp bij te praten verzorgde op dinsdag 17 september, tijdens een Rondetafelgesprek-bijeenkomst, de Omgevingsdienst West-Holland een presentatie over dit onderwerp. Vanuit de bouwtaken die de dienst voor de gemeente Noordwijk uitvoert, zijn deze medewerkers als geen ander doordrongen van de impact van de nu ontstane situatie voor alle partijen die bij de nu stilgelegde procedures zijn betrokken.

Zij participeren samen met medewerkers van andere omgevingsdiensten, enkele grotere gemeenten, de provincie en het ministerie in een speciaal voor deze problematiek ingesteld overleg. Daar volgen zij niet alleen de actualiteit, maar leveren ook input voor de oplossingsrichtingen waaraan bij het ministerie en de provincie wordt gewerkt.

Verder vond recent een eerste periodiek overleg plaats tussen deze dienst en vertegenwoordigers van de gemeente en van de twee woningbouwcorporaties in onze gemeente. In dat overleg is expliciet stilgestaan bij de gevolgen van de problematiek voor de projecten die bij deze corporaties op stapel staan.

In een druk bezette raadszaal op dinsdagavond in Noordwijk hoopte de aanwezigen iets meer te horen over mogelijke oplossingen, maar die kreeg men niet omdat de gemeente ook nog wacht op een oplossing vanuit het rijk. In heel Nederland zijn 18.000 projecten de dupe en de gemeente Noordwijk gaat het op dit moment om 49 projecten (zie antwoord vraag 2).

Naast de bouw van de nieuwe sportaccommodaties voor SJC in Noordwijk en VVSB in Noordwijkerhout, wordt o.a. ook de reconstructie van de Parallel Boulevard in Noordwijk getroffen die het grondwaterprobleem bij de kust moet oplossen. De aanleg van het zonnepark langs de N206 en de bouwprojecten Het Zilt, Offem Zuid, Northgo en Sonnevanck zijn (soms gedeeltelijk) evenzeer in de wacht gezet.