25
aug
'19
Raadsvoorstel college van B&W: extra subsidieverlening van € 150.000,- aan Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout.
Geschreven door BON / College van B&W Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Raadsvoorstel college van B&W: extra subsidieverlening van € 150.000,- aan Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel gedaan waarbij men de gemeenteraad vraagt om in te stemmen met een extra subsidieverlening voor het jaar 2019 aan Noordwijk Marketing (VVV Noordwijkerhout maakt onderdeel vanuit) en het bedrag a.d. € 150.000,- éénmalig ter beschikking te stellen uit de Algemene Reserve...

Het raadsvoorstel zal behandeld gaan worden op de gemeenteraadsvergadering van 24 september 2019. 

Raadsvoorstel: Aanvullende subsidieaanvraag destinatiemarketing 2019.
Eind 2018 is besloten om een basissubsidiebijdrage te verstrekken aan Stichting Noordwijk Marketing en aan VVV Noordwijkerhout ten behoeve van de marketing en promotieactiviteiten en bezoekersinformatie voor voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout voor het jaar 2019. Inmiddels zijn beide organisaties opgegaan in één nieuwe destinatiemarketingorganisatie met een visie en strategie, waaronder een uitbreiding van taken. Voor deze nieuwe destinatiemarketing is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend die nu ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Aanleiding:
Per 1 juni 2019 fuseren de VVV Noordwijkerhout en Stichting Noordwijk Marketing tot een nieuwe organisatie: Stichting Destinatie Noordwijk en Noordwijkerhout (nieuwe handelsnaam Noordwijk Marketing). Voorafgaand aan de fusie is, in afstemming met tal van stakeholders en het Marketing Board van Noordwijk Marketing, een visie en strategie ontwikkeld op destinatiemarketing voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Hierin zijn vijf rollen en ambities benoemd voor de organisatie: als merkbewaker, als marketingdeskundige, als informatiemakelaar, als 24/7 inspiratiebron en als (kennis)partner.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
De organisatie wil de komende periode onder andere inzetten op het versterken van de identiteit van Noordwijk, (inter)nationale marketing voor wonen/werken/toerisme, eigentijdse VVV inspiratiepunten met een hoog dienstverleningsniveau en een pakket met tools om ondernemers te faciliteren in het informeren van gasten. Daarnaast is de organisatie een belangrijke trekker binnen het programma Gezonde & Energieke Regio van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek en zet hierbij onder andere in op het behalen van de badstatus voor Noordwijk.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
Om de komende jaren te kunnen inzetten op het versterken van de identiteit van Noordwijk, internationale marketing voor wonen/werken/toerisme, eigentijdse VVV inspiratiepunten met een hoog dienstverleningsniveau en een pakket met tools om ondernemers te faciliteren in het informeren van gasten is.

Voorgesteld besluit:
Instemmen met een extra subsidieverlening voor het jaar 2019 aan Noordwijk Marketing en het bedrag a.d. € 150.000,- éénmalig ter beschikking te stellen uit de Algemene Reserve een duidelijke en gedragen visie en strategie noodzakelijk. De gemeente Noordwijk en de destinatiemarketing organisatie werken als partners samen aan het volbrengen van deze taken. Vanaf de start van de ontwikkeling van visies die samenhang hebben met identiteit of dna van “nieuw Noordwijk’ ,werkt de gemeente Noordwijk samen met Noordwijk Marketing en inwoners en ondernemers.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
Dankzij de aanvullende subsidiebijdragen van de jaren 2017 en 2018 is de organisatie in staat gesteld een volwaardige rol te vervullen op het gebied van de leisure en de zakelijke marketingactiviteiten voor de voormalige gemeente Noordwijk. Er is wederom een VVV bezoekerspunt ingericht er is invulling gegeven aan de samenwerking met de Leidsche regio en de Bollenstreek.

Het team Noordwijk Marketing is inmiddels ook ingericht en uitgebreid om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, investeringen op het gebied van campagnes voor volgend jaar zijn inmiddels in gang gezet. Met andere woorden, de aanvullende bijdrage zoals die in 2017 en 2018 is gedaan is de feitelijke basis waar zonder uitbreiding van taken vanuit wordt gegaan.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De bijdrage betreft een opsomming van de aanvullende subsidiebijdrage van € 125.000,- zoals ook in de jaren 2017 en 2018 door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, aangevuld met een bijdrage van € 25.000, - ten behoeve van het proces rond de identiteit en merkbewaking van de nieuwe gemeente Noordwijk. Na onttrekking van dit bedrag bedraagt de stand van de algemene reserve € 3.960.273, -.