15
aug
'19
Fractie D66 stelt schriftelijke vragen aan college over: Gevolgen stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66

Fractie D66 stelt schriftelijke vragen aan college over: Gevolgen stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Noordwijk.

Fractie D66: Onlangs heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt om (bouw)projecten te realiseren op basis van een verwachting van toekomstige positieve effecten van compensatiemaatregelen ten aanzien van stikstofdispositie. Gevolg is dat in vele gemeenten...

(bouw)projecten komen stil te liggen en onherroepelijke goedkeuring van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, onzeker wordt. Blijkens een publicatie in het magazine Binnenlands Bestuur heeft de VNG onder gemeenten een enquête uitgevoerd om te inventariseren welke gemeenten en projecten worden getroffen door bedoelde uitspraak van de Raad van State.

Vragen fractie D66 aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk:

1. Heeft de gemeente Noordwijk gevolg gegeven aan c.q. geparticipeerd in het onderzoek van de VNG naar de consequenties van de PAS-uitspraak?

2. Zo ja, welke bevindingen zijn door u gerapporteerd?

3. Zo nee, kunt u dan toelichten waarom niet?

4. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is kunt u dan toch aangeven welke (bouw)projecten in Noordwijk naar alle waarschijnlijkheid getroffen zullen worden c.q. vertraging zullen gaan ondervinden?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich