Datum: 06-06-2020 - 04:22
14
aug
'19
Gemeente Noordwijk gaat ook oneigenlijk gebruik bollengrond aanpakken.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk gaat oneigenlijk gebruik bollengrond aanpakken.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Noordwijk: Na een lange periode van voorbereiding en overleg van de Greenportgemeenten, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en Omgevingsdienst West Holland (ODWH) gaat streekbreed oneigenlijk gebruik van bollengrond worden aangepakt. Dit als uitvloeisel van de economische en landschappelijke vitaliseringsopgave waaraan...

de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek zich hebben gecommitteerd, onder andere in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016. De realisering van deze handhaafopgave voltrekt zich in fases waarvan de eersten inmiddels zijn afgerond (inventarisaties en ontwikkeling van een gemeenschappelijk uitvoeringskader). Dit heeft als consequentie dat de middelen die moeten worden vrijgemaakt voor de nu aanbrekende fase, moeten worden aangemerkt als een autonome toename c.q. voortzetting van bestaand beleid.

Een eerste aanzet voor die handhaafopgave werd gegeven met het begin 2009 vaststellen van de in Holland Rijnland-verband vervaardigde Regionale StructuurVisie. Deze kreeg nog datzelfde jaar eer regionale deeluitwerking met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Eén van de uitgangspunten van deze visie was het regio-breed bewerkstelligen van een actieve handhaving van bollengerelateerde bestemmingen.

Dit bestuurlijk uitgangspunt kreeg geen verdere actieve invulling, maar de urgentie ervan is met nadruk herbevestigd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016. Deze intergemeentelijke structuurvisie betrof een evaluatie en integrale herziening van de eerdere intergemeentelijke structuurvisie uit 2009.

Na de herbevestiging van de noodzaak en urgentie om gezamenlijk de handhaafopgave op te pakken bij de vaststelling van de lSG2016, zijn over de daarbij te hanteren kaders tussen de Greenportgemeenten onderlinge afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de notitie 'Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving ISO/RO' (hierna 'de Notitie'). In het Bestuurlijk RO overleg Greenport en in het Overlegplatform Greenport RO is met deze notitie ingestemd.

De gemeenten binnen het ISG-gebied hebben vervolgens inventarisaties uitgevoerd en thans breekt de fase aan waarin overeenkomstig de gemaakte afspraken moet worden gestart met het daadwerkelijk handhaven van strijdige situaties. De HLT-gemeenten hebben daartoe een projectgroep ingericht (met een iets bredere opgave dan voor deze fase is afgesproken). Ook Katwijk heeft de actie opgepakt.

Nu is het aan Noordwijk om deze actie op te pakken.
Dit zal geschieden door opdrachtverlening aan de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Deze dienst zal gedurende een periode van vier jaar de in onze gemeente geconstateerde situaties gaan handhaven overeenkomstig de kaders die in het 'Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving ISG/RO" zijn aangegeven. 

Het project is van een dusdanige omvang dat er komende jaren extra budget beschikbaar moet komen om alle werkzaamheden volgens planning te kunnen uitvoeren. Om die reden wordt in de begroting 2020-2023 voor dit doel over een periode van vier jaar jaarlijks een bedrag € 177.498,- vrijgemaakt (totaal € 709.992,-). Het jaarlijks benodigde bedrag voor 2020-2023 is als autonome toename meegenomen in de Kadernota 2019 en zal in de begroting 2020 worden verwerkt.

Wat betreft die omvang van het project kan worden gemeld dat uit de inventarisaties die in de beide voormalige gemeenten (Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk) zijn verricht circa 120 locaties naar voren zijn gekomen met afwijkend grondgebruik.

Het betreft percelen waarop ruimtelijk gezien de functie bollenteelt redelijkerwijs kan plaatsvinden en waar om die reden in principe zou moeten worden gehandhaafd. Voor zover blijkt dat er redelijkerwijs geen teelt kan plaatsvinden, zullen in combinatie met de compensatieregeling bollengrond van het GOM de eventuele mogelijkheden tot legalisering worden onderzocht.

Als bekend, wordt in het kader van die compensatieregeling een bedrag van € 40,- per m2 voor eerste klas bollengrond gehanteerd. In de ook door ons college geaccordeerde Notitie wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er gronden kunnen zijn die objectief gezien niet meer voor de bollenteelt geschikt zijn zoals bijvoorbeeld bij overhoeken en gronden tussen een woning en de bouwstraat welke als tuin in gebruik zijn genomen.

In dat soort situaties kan die prijs van € 40,- per m2 onredelijk zijn. Op basis van het genoemde 'Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving ISG/RO' kan de GOM onder bepaalde omstandigheden van de vaste prijs van € 40,- m2 afwijken.

Tot slot bevat het project een grote verscheidenheid aan situaties. Zowel grote oppervlaktes die op afwijkende wijze bedrijfsmatig worden gebruikt als kleinere oppervlaktes die recreatief/huishoudelijk worden gebruikt. Ieder heeft zo zijn belang bij het kunnen voortzetten van dat gebruik. Maar in weerwil van die belangen zal elke situatie zonder dit onderscheid gaan worden opgepakt. Waar aan de orde zal zo nodig met bestuurlijke dwangmiddelen het afwijkende gebruik worden beëindigd.

Bijlage: Voorstel legalisatie vraagstuk/benaderingswijze handhaving ISG/RO 2017.