Datum: 25-01-2022 - 14:31

09
aug
'19
D66 stelt vervolgvragen aan college over: Huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

D66 stelt vervolgvragen aan college over: Huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg.

Op 3 juli heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van 100 arbeidsmigranten in een bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout, waartegen door omwonenden bezwaren zijn ingebracht. Bij brief van 17 juli zijn de vragen door het college beantwoord. Deze beantwoording...

geeft aanleiding tot vervolgvragen.

Vragen:
1. Op onze eerdere vraag: Wat de reden is dat er in Noordwijkerhout, dat al het op één na grootste aantal arbeidsmigranten van Nederland telt (info klik hier), naast de locatie aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en de te ontwikkelen locatie op de Molenweg in Noordwijkerhout.

Nu ook een locatie aan de Langevelderweg aangewezen wordt als huisvestingslocatie, geeft het college een ontwijkend antwoord met een verwijzing naar het initiatief van de betreffende eigenaar/aanvrager. De essentie van de vraag is echter waarom u van mening bent dat door medewerking aan deze aanvraag de kern Noordwijkerhout opnieuw kan c.q. moet worden belast terwijl het al een onevenredig deel arbeidsmigranten huisvest. Graag een helder antwoord op deze vraag.  

2. Op onze eerdere vraag of het college ons het in artikel 3 van de van toepassing zijnde Beleidsregel genoemde verplichte communicatieplan beschikbaar kan stellen antwoordt het college: “Nee. Deze had bij de aanvraag voor de zogenoemde maatwerkprocedure moeten zitten. In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat deze nog wordt opgesteld, waarin aandacht zal zijn voor het voorkomen van overlastsituaties, huisregels en het betrekken van omwonenden bij het initiatief.”

In artikel 3 van de toepasselijke Beleidsregel wordt echter beschreven: “een communicatieplan wordt als onderdeel van de aanvraag verplicht gesteld”. Waarom kiest u er desondanks voor om ook op dit punt (ongemotiveerd) van uw eigen beleidsregels af te wijken en heeft u de aanvrager niet (logischerwijze) verzocht om de aanvraag eerst volledig te maken voordat deze in behandeling wordt genomen?

3. Juist nu u in uw beantwoording vermeldt “dat u zich de gevoeligheid van het onderwerp realiseert” en constateert “dat de communicatie onvoldoende is geweest”, is het ontbreken van het verplichte communicatieplan extra pijnlijk en onzorgvuldig. Deelt u deze constatering?

4. Graag krijgen wij graag het op deze aanvraag betrekking hebbende unanieme advies van het Overlegplatform Greenport RO Duin- en Bollenstreek ter beschikking. Kunt u ons dit advies verstrekken?

5. Kunt u ons toelichten en uitleggen waarom uw inspanningen om de eigen inwoners, starters en andere woningzoekenden aan een betaalbare woning te helpen zo ver achterblijven bij de medewerking aan initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich.