Datum: 06-06-2020 - 02:10
02
aug
'19
College geeft antwoord op schriftelijke vragen van PvdA: Zorgcowboys strijken steeds grotere winsten op.
Geschreven door College van B&W / PvdA

College geeft antwoord op schriftelijke vragen van PvdA: Zorgcowboys strijken steeds grotere winsten op.

Op 18 juli 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen namens de fractie van PvdA en middels een brief heeft het college daar nu antwoord opgegeven. De vragen hebben betrekking op de uitzending van het KRO-NCRV-programma Pointer en het artikel 'Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg' op de website van Follow the Money....

Hieronder treft u de antwoorden aan van het college op de vragen van de PvdA-fractie. Alvorens op de vragen in te gaan is het goed te vermelden dat de inkoop van hulp en ondersteuning in onze gemeente door de volgende partijen wordt uitgevoerd:
* Maatwerkvoorzieningen Wmo: SD Bollenstreek
* Jeugdwet: TWO Jeugdhulp Holland Rijnland

Voor de beantwoording van de vragen heeft het college dan ook informatie opgevraagd bij de ISD Bollenstreek en de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Omdat de ISD Bollenstreek in zijn informatieverstrekking expliciet is ingezoomd op de vragen hebben wij in de beantwoording er voor gekozen om als basis uit te gaan van antwoorden van de SD Bollenstreek met zo nodig een korte aanvulling vanuit de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Daarnaast is een memo van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland bijgevoegd, waarin nader op het onderwerp wordt ingegaan.

Terwijl meer en moer gemeenten financieel in het nauw komen en de uitvoer van de Wmo en jeugdzorg in gevaar komt, strijken zorgcowboys steeds grotere winsten op. Tot weI 60%, volgens het KRO-NCR V-programma Pointer en de onderzoekers van webs/to Follow the Money. Deze uitzending roept bij de PvdA de volgende vragen op:

Vraag 1:
Heeft het college kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?

Antwoord:
Wij hebben kennis genomen van de uitzending van het KRO-NCRV-programma Pointer en het artikel 'Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg' op de website van Follow the Money.

Vraag 2:
Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Noordwijk zorgaanbieders contracteert, die winsten halen van meer dan 10%?

Antwoord:
lSD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek koopt samen met de gemeente Katwijk de maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding in via het inkoopmodel "bestuurlijk aanbesteden" bij organisaties die voldoen aan de contractuele voorwaarden. Voor de kostprijs van de maatwerkvoorziening is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële kostprijs 2015 van toepassing. De AMvB bepaalt nader hoe een reële kostprijs voor een voorziening moet worden vastgesteld.

De ISD Bollenstreek heeft samen met de reeds gecontracteerde zorgaanbieders het traject doorlopen om tot deze reële prijs te komen. Uitgangspunt is dat een aanbieder met de reële kostprijs kwalitatief goede hulp en ondersteuning kan leveren. Het is niet contractueel verboden om winst te maken, bijvoorbeeld door een effectieve bedrijfsvoering.

Maar, zoals de reportage van Follow the Money/Pointer aangeeft, kunnen grotere winstpercentages wel tot de vraag leiden of er nog steeds sprake is van kwalitatief goede zorg wanneer een substantieel deel van het tarief niet aangewend is voor het bieden van hulp en ondersteuning aan klanten en/of voor de inzet van geschikt personeel. Dit moet nader worden onderzocht. 

Een kanttekening is wel dat Follow the Money/Pointer voor hun onderzoek gebruik hebben gemaakt van de gegevens van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Zorgaanbieders die verplicht zijn een jaarlijkse verantwoording af te leggen zijn: zorginstellingen (in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)), jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis-instellingen, Gecertificeerde instellingen en Regionale Ambulancevoorzieningen.

Sommige aanbieders leveren ook hulp en ondersteuning in het kader van de Wmo waardoor deze gegevens opgenomen zijn in de verantwoording en dus ook in het onderzoek van Follow the Money/Pointer. Het onderzoek van Pointer/Follow the Money gaat dus grotendeels over Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdzorg en beperkter over de Wmo.

Een deel van de door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieders valt buiten de scope van het onderzoek van Follow the Money/Pointer. TWO Jeugdhulp Holland Rijnland Voor de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geldt ook dat zij jeugdhulp via het inkoopmodel "bestuurlijk aanbesteden" inkopen.

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geeft verder aan dat de oorzaken van hoge winsten divers kunnen zijn, waardoor niet zonder meer kan worden gesteld dat 10% onacceptabel is. Vanuit de TWO zijn afwijkingen boven of onder de 4-5 % wel aanleiding voor verdere analyse en gesprek.

Vraag 3:
Wat waren de respectievelijke bedragen die de door de gemeente Noordwijk gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?

Antwoord:
ISD Bollenstreek
De aanbieders die voorkomen op de lijst van Follow the Money/Pointer hebben in 2017 gezamenlijk € 133.900,- gefactureerd bij de ISD Bollenstreek voor de jaarlijkse begeleiding van 31 klanten. De inkomsten van deze aanbieders vormen circa 1,67% op de totale uitgaven van de Wmo begeleiding Zin in natura (ZIN) voor de Bollenstreek-gemeenten. 

Onder de organisaties die voorkomen op de lijst van instellingen met hoge winsten, wordt ook de Maregroep genoemd. De reactie van de directeur van de Maregroep aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin-, en Bollenstreek (GR KDB) hebben wij als bijlage aan deze brief toegevoegd.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
Naar aanleiding van de in de media gepubliceerde lijst van zorginstellingen met hoge winsten is door de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland een drietal organisaties die ook werkzaam zijn in Holland Rijnland om een schriftelijke verklaring gevraagd. Gezamenlijk hebben deze aanbieders voor Noordwijk een bedrag van € 762.925,- gefactureerd.

Vraag 4.
Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?

Antwoord:
De ISD Bollenstreek en de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland werken met een Open House model voor het contracteren van (zorg) aanbieders. Dit betekent ook dat er naast de op de lijst genoemde instellingen nog zeer veel andere zorgaanbieders zijn gecontracteerd.

SD Bollenstreek:
De ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk hebben in 2017 ruim 60 aanbieders gecontracteerd. De gemeentelijke uitgaven van Bollenstreek-gemeenten ten aanzien van Wmo-begeleiding ZIN bedroegen over 2017 ruim 8 miljoen en voor Wmo hulp bij het huishouden ZIN ruim 5 miljoen (Bron: jaarverslag ISD Bollenstreek). Gezien de zakelijke betrekkingen die de ISD Bollenstreek heeft met aanbieders is het niet mogelijk om bedrijfsgevoelige informatie over aanbieders openbaar vrij te geven.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
Op de website - https://jeugdhulphollandrijnland.nl/aanbieders-jeugdzorci/ - staan alle gecontracteerde aanbieders van jeugdzorg in Holland Rijnland.

Vraag 5.
Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Noordwijks gemeenschapsgeld?

Antwoord:
Voorop staat dat kwetsbare inwoners de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben en dat er op verantwoorde wijze wordt omgegaan met gemeenschapsgelden. Het onderzoek van Follow The Money/Pointer geeft inzicht in enkele voorbeelden van mogelijke misstanden c.q. fraude in de zorg. Een onderwerp dat de laatste tijd (terecht) veel aandacht krijgt. Tegelijkertijd moet er voorzichtig worden omgegaan met conclusies die getrokken worden op basis van een bepaald winstpercentage.

Niet alle aanbieders met een hoog winstpercentage zijn per definitie 'zorgcowboys'. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het artikel op de website van Follow The Money dat 77 aanbieders uit de oorspronkelijke lijst zijn verwijderd omdat de winst op een of ander manier toch verklaarbaar bleek te zijn. In het kader van goed opdrachtgeverschap moet er een goede balans zijn tussen controle en vertrouwen.

Van belang is dat er naast een controle op de productieverantwoording en/of jaarverslag een dialoog wordt aangegaan met aanbieders over hun financiële situatie en dat aanbieders op een transparante en realistische wijze uitleg kunnen geven over hun kosten en baten.

ISD Bollenstreek
In de evaluatiegesprekken die de ISD Bollenstreek in het kader van contractmanagement voert met aanbieders, inclusief de aanbieders die op de lijst voorkomen, zal er aandacht worden besteed aan dit onderwerp. De uitkomsten hiervan kunnen gebruikt worden om de vervolgacties te bepalen, variërend van 'zachte' maatregelen zoals de aanbieder de gelegenheid bieden om verbeteringen door te voeren tot 'harde' maatregelen zoals het opleggen van een dwangsom tot beëindiging van het contract.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft de aanbieders van Jeugdhulp die hogere winsten hebben behaald om een schriftelijke reactie gevraagd. Op basis van de beantwoording zal een gesprek plaatsvinden. De wijze waarop aanbieders worden gemonitord door de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland staat in bijgevoegde memo.

Vraag 6:
Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?

Antwoord:
ISD Bollenstreek
Binnen de ISD Bollenstreek wordt het financieel toezicht op de volgende manieren uitgevoerd: Controle op de levering door steekproefsgewijs na te gaan of er zorg geleverd is en/of de klant tevreden is over de geleverde zorg. Hiervoor wordt een wekelijkse belactie uitgevoerd door een medewerker van de ISD Bollenstreek. De belactie wordt ondersteund door de accountant in het kader van Wmo rechtmatigheid.
* Het beoordelen van de jaarlijkse productieverantwoording van aanbieders.
* Controle op de facturatie op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg (tot en met 2019 met behulp van de CAK-lijsten).

In verband met de invoering van de Wet abonnementstarief WMO 2015 zijn aanbieders vanaf 1 januari 2020 niet meer verplicht gegevens over de daadwerkelijk geleverde zorg aan te leveren bij het OAK. De komende maanden zal de ISD Bollenstreek zich intern beraden op de controle van de facturatie na 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld