Datum: 22-01-2020 - 03:09
24
jul
'19
College informeert gemeenteraad: kosten voor herstel kapconstructie Pesthuis € 100.000,-.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College informeert gemeenteraad: kosten voor herstel kapconstructie Pesthuis € 100.000,-.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk heeft middels een brief van 16 juli, de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de komende periode voorbereidingen te treffen om eind dit jaar de kap van het Pesthuis op het Bavo-terrein in Noordwijkerhout te laten herstellen. Brief college: Op 2 juli ji. was er een RTG (rondetafelgesprek)...

over het Pesthuis en het plan van De Dierenhoeve en haar partners om te komen tot een educatief Centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderj, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom het Pesthuis. Tijdens deze RTG hebben wij aangegeven om, in afwachting van een definitief herstel, op korte termijn maatregelen te willen treffen om het Pesthuis tijdelijk in te pakken met krimpfolie om verder verval tegen te gaan.

Tijdens de RTG is ook gemeld dat de kosten voor herstel van de kapconstructie werden ingeschat op een bedrag van € 150.000 tot € 200.000. Diverse fracties maakten kenbaar dat een permanentere oplossing de voorkeur heeft en dat dit ook ten goede zou komen aan de waarde van het pand.

Voortschrijdend inzicht
Uit een onlangs verrichte bouwkundige inspectie blijkt dat de huidige staat van de dakconstructie beter is dan verwacht. Op basis van de bouwkundige inspectie hebben we laten beoordelen welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn om de kap te herstellen. Tevens is hiervoor een kostenraming gemaakt.

De voorgestelde aanpak is dat alle door zwam en houtrot aangetaste materialen uit het pand verwijderd worden waarna de kapconstructie wordt hersteld. De kosten hiervoor schatten wij op basis van deze nieuwe inzichten in op een bedrag van € 100.000 exclusief BTW. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan eerder vanuit is gegaan.

Vervolgstappen
Na het zomerreces zullen wij u een raadsvoorstel aanbieden over het Pesthuis en het plan van De Dierenhoeve en haar partners. Parallel aan het besluitvormingstraject starten wij alvast de voorbereidingen (uitwerken bestek en maatvoeringstekeningen, opstarten aanbesteding en vergunning aanvraag) voor het herstel van de kapconstructie van het Pesthuis.

Openbaar
Na een positief besluit van uw raad kunnen we ons dan direct richten op een duurzaam herstel. Daardoor wordt tijdelijk herstel overbodig en wordt waarde vermeerderend geïnvesteerd. Wij vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Burgemeester en Wethouder van gemeente Noordwijk.

Foto BON.