Datum: 16-08-2022 - 06:05
19
jul
'19
College reageert op motie NZLokaal over 'Voorzieningenniveau in De Zilk'.
Geschreven door Redactie BON

College reageert op motie NZLokaal over 'Voorzieningenniveau in De Zilk'.

Op 9 april 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk een motie, ingediend door de fractie van NZLokaal met de titel 'Voorzieningenniveau in De Zilk', die door de gemeenteraad op 19 maart 2019 werd aangenomen. In een brief geeft het college de gemeenteraad nu aan hoe zij de constateringen, overwegingen en oproep uit de motie gaan uitvoeren...

Beantwoording van motie door het college:

Constaterende dat:
- De Zilk als kern van de gemeente Noordwijk met een oppervlakte van bijna 600 hectare op dit moment huisvesting biedt aan bijna 2300 inwoners;
- Er momenteel gestart wordt met woningbouw op 't Zilt met 130 woningen, waarvan 30% sociaal en na realisatie er sprake zal zijn van 1085 woningen;
- Het plan ook voorziet in de realisatie van een supermarkt en een G.O.E.D. (gezondheidsvoorzieningen onder één dak)
- Het aantal leerlingen op basisschool de Egelantier de laatste jaren sterk is afgenomen van 241 in 2010/2011 naar 158 in 2018/2019.

Overwegende dat:

- In de collegebrief "Wat willen we bereiken in 100 dagen?" in speerpunt 2 is aangegeven, dat een taskforce is samengesteld om te komen tot een Deltaplan Woningbouw, waarbij onder meer de vraag naar kansrijke locaties dient te worden beantwoord.
- Er (grote) zorgen zijn over het minimaal handhaven van het huidige voorzieningenniveau in De Zilk op termijn.
- Er ook zorgen zijn over het kunnen huisvesten van voldoende starters en jonge gezinnen met kinderen, met name uit de eigen kern.
- Alleen bij een forse uitbreiding van de woningvoorraad met voldoende woningen voor starters en jongeren er sprake zal kunnen zijn van handhaving en zo mogelijk substantiële uitbreiding van het voorzieningenniveau.

Oproep uit de motie aan het college en beantwoording:

Oproep 1.
Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voorplanvorming in aansluiting op de bestaande kern van De Zilk en de resultaten van dit onderzoek te betrekken in het op te stellen Deltaplan Woningbouw. 

Antwoord:
De Zilk beschikt op dit moment met 2275 inwoners en 950 huishoudens over een passend voorzieningenniveau in relatie tot dit aantal inwoners. Momenteel zijn er in De Zilk een basisschool, sportvoorzieningen (voetbal en tennis), trefcentrum De Duinpan, een speeltuin, kinderopvang, een warme bakker, een kleinschalige supermarkt en een rijdende winkel aanwezig.

Daarnaast zijn basisvoorzieningen zoals een tandarts en huisarts aanwezig. Er is een busverbinding en de treinverbinding in Hillegom is binnen redelijke afstand van de kern De Zilk gelegen. Tevens kunnen de inwoners van de Zilk gebruik maken van de regiotaxi. 

In verband met de nieuwe gemeente die is ontstaan per 1 januari jl. én de afspraken in het coalitieakkoord wordt een nieuwe woonvisie voor de gemeente Noordwijk opgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een woonbehoefteonderzoek, die de basis vormt voor deze woonvisie. Het woonbehoefteonderzoek wordt uitgevoerd voor alle kernen van Noordwijk. De raad wordt meerdere malen betrokken tijdens het traject over het woonbehoefte-onderzoek en de woonvisie.

Ook de samenleving en de partners van de gemeente hebben een belangrijke rol in het lopende traject. Als uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat er een grotere woningbehoefte is voor De Zilk, zal dit indien passend binnen de ruimtelijke mogelijkheden conform de planologische procedures worden voorbereid, waarbij het voorzieningenniveau in relatie tot de woningbehoefte nader wordt onderzocht. 

Meer informatie over het woonvisietraject kunt u vinden in de Raadsbrief met het plan van aanpak voor de woonvisie van 2 april jl. en in de Presentatie Woningbehoefte onderzoek zoals toegelicht tijdens de Themabijeenkomst aan uw raad van 7 mei jl. 

De oproep uit de motie voor een onderzoek naar mogelijke woningbouwplannen in de kern De Zilk, sluit aan en heeft overtuigend raakvlak met de vragen die ook zijn en nog worden gesteld uit naam van het woonbehoefteonderzoek. Het college zal dan ook uitvoering geven aan de motie in het kader van de woningbehoefteonderzoek in relatie tot het voorzieningenniveau, zodat de resultaten integraal onderdeel zijn van de nieuwe woonvisie die begin 2020 aan uw raad wordt aangeboden ter vaststelling.

Oproep 2. In te zetten op een uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk.

Oproep 3. Daartoe ook in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

Oproep 4. De Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid.

Antwoord:
Afhankelijk van de uitkomsten van de woonvisie worden de oproepen 2 t/m 4 nader beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Noordwijk

F
oto BON.