Datum: 30-09-2023 - 05:34
16
jul
'19

College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt'.

Vanuit de gemeenteraad wordt regelmatig gevraagd naar informatie vanuit het project Het Zilt in de kern De Zilk. In een brief aan de raad beschrijft het college van B&W van de gemeente Noordwijk de huidige stand van zaken van het bouwplan het Zilt, de actualiteiten en geven men inzicht in de planning. Het geven van een impuls aan De Zilk was en is één van de prioriteiten van het college...

Met het oog op het leefbaar houden van De Zilk is de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd. Zo is het sportpark Wassenaar (voetbal en tennis) volledig vernieuwd, is het Trefcentrum De Duinpan gerenoveerd en zijn 10 woningen gerealiseerd op de locatie naast basisschool De Egelantier. Dankzij het draaien van de sportvelden is extra ruimte ontstaan voor ontwikkeling van het project Het Zilt. Deze ontwikkeling behelst de bouw van 130 woningen, commerciële ruimten en een GOED (Gezondheid onder één dak).

Benodigde planologische procedures(s)

Uitwerkingsplan Het Zilt
Vorig jaar is op basis van een stedenbouwkundig plan het Uitwerkingsplan Het Zilt in procedure gebracht. Deze is op 3 januari 2019 onherroepelijk geworden. Dit plan(deel) omvat 98 woningen (zie bijlage 1) Inmiddels is ook de omgevingsvergunning voor de eerste fase met 34 woningen onherroepelijk geworden.

Ontwerp Bestemmingsplan Het Zilt
Ook het voorontwerp bestemmingsplan Het Zilt is in 2018 in procedure gegaan. Hierin wordt het mogelijk gemaakt om 32 woningen, detailhandel en gezondheidszorg onder één dak (GOED) te realiseren. Op het voorontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ontvangen als ook inspraakreacties van overlegpartners. Naar aanleiding van onder meer deze zienswijzen en inspraakreacties is een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) opgesteld.

De resultaten van dit DPO zijn binnen en worden meegenomen in de Nota van Beantwoording. De volgende stap is dat wij als college het ontwerp bestemmingsplan aan u voorleggen om in procedure te brengen. Dit gebeurt na het zomerreces. Dat het ontwerp bestemmingsplan niet eerder in procedure is gebracht heeft te maken met de hydrologische bufferzone (zie 1). Deze bufferzone, loopt deels over het plangebied Het Zilt.

In het ontwerp bestemmingsplan moet nog een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de vereiste watercompensatie en maatregelen. Maatregelen in deze zone dienen genomen te zijn voordat met de bouw van de woningen, die in deze zone vallen, gestart kan worden. De compensatie van oppervlakte water is destijds al meegenomen bij het graven van de watergang langs het sportpark Van Nispen.

1 Wat is een hydrologische bufferzone?
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) vindt infiltratie en onttrekking van voorgezuiverd Rijnwater plaats. Ook wordt grondwater met een natuurlijke oorsprong gewonnen. Voor de winning is een Grondwaterwetvergunning beschikbaar. In 1995 en 1996 heeft Waternet de eerste stappen genomen met het grotendeels dempen van het Van Limburg Stirumkanaal en peilverhoging in het Oosterkanaal.

In een volgende stap wil Waternet de winning in het Oosterkanaal gefaseerd aanpassen. Dit alles is van invloed op de hydrologische situatie in het achterland, onder andere in Het Zilt in De Zilk. Om ervoor te zorgen dat de nieuwbouw 'droge voeten' houdt (ook als Waternet de winning in het Oosterkanaal aanpast c.q. veranderd) is in het bestemmingsplan een bufferzone opgenomen.

Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden zodat op een duurzame en verantwoorde manier de eventuele overvloed van water en kwel uit de duinen wordt afgevoerd en er geen vernatting optreedt buiten het duingebied.

Koop- en samenwerkingsovereenkomst
Het college heeft in september 2016 een koop- en samenwerkingsovereenkomst gesloten met Van Rhijn Projectontwikkeling om de grond aan hen te verkopen en een ontwikkeling mogelijk te maken. In deze koop- en samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over o.a. onderlinge verantwoordelijkheden, fasering en betalingsvoorwaarden. 

Van Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelt namelijk het gebied en maken het bouw- en woonrijp. De gemeente is verantwoordelijk voor het planologisch mogelijk maken van het plangebied en moet goedkeuring geven aan de civieltechnische uitwerking door de ontwikkelaar uit het programma van eisen van de gemeente.

Fasering
Op 22 maart 2018 is een addendum op de overeenkomst vastgesteld. Hierin is een aantal wijzigingen, waarvan een aanscherping in duurzaamheidsambities en een wijziging in fasering opgenomen. De wijziging in het addendum over de fasering is ingegeven door benodigde planologische procedures. In de oorspronkelijke fasering werd gestart met de realisatie van 16 appartementen, de supermarkt, 20 huurappartementen en 6 twee-onder-een-kapwoningen. 

Echter bleek het niet mogelijk om het hele plangebied volgens het (moeder)bestemmingsplan De Zilk uit te werken. Een groot deel van de ontwikkeling valt binnen de 'uit te werken woonbestemming' en is vastgelegd in het uitwerkingsplan Het Zilt. Het deel waar de detailhandel is geprojecteerd, de openbare ruimte langs de Zilkerduinweg en het noordelijke deel van de grondgebonden woningen kan enkel mogelijk gemaakt worden door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. 

Derhalve is Van Rhijn Bouw begonnen met de bouw van de eerder genoemde 34 woningen die vallen binnen het onherroepelijke uitwerkingsplan. Tijdens het laatste gesprek van wethouder de Jong met de ontwikkelaar is afgesproken begin tweede kwartaal van 2020 te starten met de bouw van de sociale huurappartementen.

Planning 
* Start bouw 22 eengezinswoningen en 12 2-onder-1 kapwoningen > juli 2019 (zie foto heiwerk)
* Ontwerp bestemmingsplan in procedure > oktober 2019
* Oplevering 1e 34 woningen > 1e kwartaal 2020
* Start bouw sociale huurappartementen (20) > 2e kwartaal 2020

Sociale huurappartementen
De afgelopen periode heeft frequent overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de woningbouwcorporatie Antonius van Padua over ontwerp, technische invulling programma van eisen, etc. Ook wordt gewerkt aan de maatregelen in het kader van de geluidseisen (relatie nabijgelegen N206).

Detailhandel en GOED
In de koop- en samenwerkingsovereenkomst (2016) met de ontwikkelaar is de verkoop geregeld van de gronden die in eigendom zijn van de gemeente aan de ontwikkelaar met als doel dal hij voor eigen rekening en risico een bouwplan kan realiseren bestaande uit een supermarkt, een GOED en maximaal 130 woningen waarvan 30% sociale woningen. 

Voor de realisatie van de supermarkt en het GOED zijn er in de periode voorafgaand aan de koop- en samenwerkingsovereenkomst gesprekken gevoerd met een ondernemer. Laatstgenoemde zou invulling aan een supermarkt en GOED kunnen en willen geven. In het licht daarvan heeft de ontwikkelaar met deze ondernemer een overeenkomst afgesloten. 

Begin dit jaar hebben de ontwikkelaar en ondernemer een gesprek gehad met wethouder De Jong. De ondernemer heeft aangegeven geen exploitant meer te willen zijn van de nieuw te realiseren supermarkt en GOED in Het Zilt. De ontwikkelaar heeft aangegeven de overeenkomst (met de gemeente) na te leven en gaat op zoek naar een andere exploitant. 

Zoals eerder aan de gemeenteraad is aangegeven kan de gemeente ondernemers niet verplichten om zich te vestigen. Wij blijven echter bij het besluit om een ruimtelijke reservering voor zowel de supermarkt als het GOED in het Zilt mogelijk te maken, rekening houdend met de huidige provinciale regelgeving.

Communicatie
Om geïnteresseerden te informeren hebben wij een nieuwsbrief Het Zilt. De ontwikkelaar zorgt bij actuele uitvoeringshandelingen voor verspreiding van informatie via een huis-aan-huis brief bij de aan het plangebied grenzende woningen. Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.

Foto Van Rhijn Bouw BV