Datum: 02-06-2020 - 10:48
16
jul
'19
College van B&W met vervolgbericht 'Wat hebben we bereikt in 100 dagen' in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door B&W van de Gemeente Noordwijk

College van B&W met vervolgbericht 'Wat hebben we bereikt in 100 dagen'.

Begin 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk een tijdelijk en actiegericht programma gevoerd: het '100 dagenprogramma'. Op 16 april 2019 is door de gemeenteraad teruggeblikt op deze periode. Het college heeft toen in die vergadering toegezegd de gemeenteraad te informeren over de vervolgstappen op de speerpunten die langer doorlopen dan de periode van 100 dagen...

Conform de toezegging heeft het college middels een vervolgbericht de gemeenteraad hier vóór het zomerreces over een verder toelichting gegeven. Daarbij ziet het college een belangrijke koppeling met hun Collegeagenda, waar meerdere speerpunten inmiddels een plaats hebben gekregen om de komende jaren (verder) aan te werken. De overige speerpunten zal, geeft het college aan, herkenbaar verwerken in de programmabegroting.

Wat hadden we bereikt in 100 dagen? 
Binnen het 100 dagenprogramma zijn 21 kleine en grote resultaten voor de samenleving bereikt:
1. Tien concrete resultaten, waar de samenleving direct profijt van heeft.
2. Op zes prominente dossiers een belangrijke en betekenisvolle stap, die de basis biedt voor succesvol vervolg.
3. Vijf interne projectresultaten, die ons verder brengen op weg naar een moderne, proactieve en dienstbare Organisatie.

In dit vervolgbericht concentreren wij ons op de zes 'prominente dossiers'. Welke vervolgstappen zijn daarop inmiddels gezet?

Woonvisie en woonbehoefteonderzoek.
Op 7 mei j.I. is tijdens een themabijeenkomst de procesaanpak en het participatietraject voor het opstellen van de Woonvisie met uw raad besproken. Rondom het woonbehoefteonderzoek zijn we, naast een cijfermatig onderzoek, begin juni tijdens twee inloopbijeenkomsten in gesprek gegaan met onze inwoners. Ook hebben we een beknopte woonbehoefte enquête uitgezet. Ruim 110 inwoners gingen tijdens deze inloopbijeenkomsten in gesprek over hun woonbehoeften. Meer dan 800 inwoners vulde de woonbehoefte enquête in. De resultaten van het woonbehoefteonderzoek zijn voor de zomer 2019 gereed.

Uw raad wordt na de zomer geïnformeerd over de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek en betrokken bij de op te stellen woonvisie. Na de zomer organiseert de gemeente op basis van het woonbehoefteonderzoek een marktkennerspanel, met woningcorporaties, makelaars, deskundigen en andere kenners van de woningmarkt. De bovenstaande input worden gebruikt voor het opstellen van een concept woonvisie met uitvoeringsprogramma. De concept woonvisie wordt met participatie van de samenleving, stakeholders, stichting huurdersbelangen en de partners van de gemeente begin 2020 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Deltaplan woningbouw
Bij brief van 21 juni jl. is uw raad op de hoogte gesteld over de voortgang en verwachtingen rondom het onderwerp Deltaplan voor de woningbouw en de inzichten met betrekking tot de oplossing voor de financiële verplichtingen en bouwclaims van Bronsgeest. Momenteel wordt ambtelijk en bestuurlijk nog gewerkt aan een politiek duurzame oplossing voor deze vraagstukken. Ons college spreekt de verwachting uit dat we uw raad deze maand (juli) kunnen informeren over hoe we deze oplossingen, inclusief de aanzet voor de praktische uitwerking hiervan, zien.

Kadernota parkeren
Op basis van het Plan van Aanpak dat in de 1e 100 dagen is opgesteld, werken onze ambtenaren thans de nieuwe Kadernota Parkeren uit. Parallel werken zij ook een aantal onderdelen verder uit die nodig zijn om nota te effectueren, onder andere het actualiseren van de Nota Parkeernormen voor zowel auto als fiets. Voor beide documenten is de planning om deze voor het einde van dit jaar (2019) vast te stellen.

Parkeren Noordwijk aan Zee
Na het zomerreces vindt een terugkoppeling plaats aan de gemeenteraad van de resultaten van de haalbaarheidsanalyse van parkeervarianten met aansluitend bespreking hiervan. De planning was om deze terugkoppeling vóór het zomerreces te laten plaatsvinden. Recente ontwikkelingen zijn evenwel van grote invloed op de haalbaarheid van enkele varianten. Wij willen deze ontwikkelingen en de consequenties hiervan meenemen in de terugkoppeling. Om die reden vindt deze plaats na het zomerreces.

Vergelijking bestemmingsplannen
Het uitvoeren van een vergelijking van bestemmingsplannen is een van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Inmiddels heeft een selectie plaatsgevonden van bureaus voor deze specifieke opdracht en er is een offertetraject doorlopen waaruit een ter zake kundig bureau is geselecteerd dat de vergelijking kan uitvoeren. De eerste stap daartoe is opstellen van een plan van aanpak met kostenraming waarover na de zomer collegebesluitvorming kan plaatsvinden. Na de besluitvorming zal gestart worden met het uitvoeren van het planologisch-juridisch vergelijk van de toegekende bouwrechten.

Retaillab en winkelleegstand
In het kader van het project Retaillab hebben er inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden met partijen die er belang bij hebben om de aantrekkelijkheid van de winkelcentra binnen de gemeente te vergroten. Doel van dit project is om, samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren, tot nieuwe retailinitiatieven in de praktijk te komen. Dit kan mogelijk ook oplossingen bieden voor de huidige winkelleegstand.

Tijdens de bijeenkomsten is onderzocht waar er kansen liggen om de winkelgebieden van Noordwijk-binnen, Noordwijk aan Zee en Noordwijkerhout aantrekkelijker te maken. Ook zijn korte en lange termijn ideeën voor de Noordwijkse winkelgebieden verzameld die in aanmerking kunnen komen voor een proef. Momenteel worden er teams opgericht om per winkelgebied de best uitvoerbare ideeën uit te werken. Voor Noordwijkerhout wordt het Retail lab daarbij in samenhang met de Centrumvisie Noordwijkerhout opgepakt.

Wij hopen hiermee aan onze toezegging aan de gemeenteraad gestand te hebben gedaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Noordwijk
J.H.M. Hermans-Vloedbeld