12
jul
'19
College geeft antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks over: WiFi-tracking vervolgvragen.
Geschreven door College van B&W / GroenLinks Noordwijk

College geeft antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks over: WiFi-tracking vervolgvragen.

Op 11 juni 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fractie GroenLinks Noordwijk schriftelijke vragen betreffende WiFi-tracking vervolgvragen. Aanleiding: In de gemeente Noordwijk wordt 24 uur per dag door het commerciële bedrijf RMC/CityTraffic vastgelegd waar en hoe lang inwoners en bezoekers zich in een door RMC/CityTraffic met volgsystemen ingericht gebied bevinden....

Zonder dat daarvoor aan inwoners en bezoekers om toestemming wordt gevraagd. Deze data worden in opdracht van Noordwijk Marketing ongecontroleerd en ongevraagd verzameld. en gebruikt door bovengenoemd bedrijf RMC/CityTraffic. Dit gebeurt met een stevige subsidie van de gemeente Noordwijk. 

De opdrachtgever Noordwijk Marketing zegt met dit volgen van de bewegingen van bezoekers en inwoners ‘de service te verbeteren’. Waarbij het onduidelijke blijft welke service daarmee aan de inwoners wordt geleverd, en waarom deze ‘dienstverlening’ een, ongevraagde, aantasting van de privacy zou rechtvaardigen.

Aan een aantal belangrijk elementen van dienstverlening wordt nadrukkelijk voorbijgegaan: vooraf aan de inwoners en bezoekers om toestemming vragen om hen te traceren en volgen, en in de gebieden waar inwoners en bezoekers worden getraceerd en gevolgd duidelijk aangeven dat dit gebeurt.

De bewering van RMC/CityTraffic en Noordwijk Marketing dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar uitspraak van 30 november jl. nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Noordwijk plaatsvindt is door de AP als een schending van de privacy gekwalificeerd.

RMC/CityTraffic heeft op de uitspraak van de AP weliswaar gereageerd met de claim dat het systeem ‘nu zo is aangepast dat de privacy niet wordt aangetast’, doch dit is louter een goed voorbeeld van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. Er is geen onafhankelijk onderzoek naar, laat staan onafhankelijk bewijs voor, bovengenoemde claim van RMC/CityTraffic.

In antwoord op onze vraag van december 2018 om, minimaal totdat uit onafhankelijk onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens zou blijken dat de werkwijze en het systeem volledig aan de regels van de AP voldoet, de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en wifitracking op te schorten.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad laten weten dat wifitracking in Noordwijk onder de verantwoordelijkheid valt van Noordwijk Marketing en dat het college met die organisatie contact op zal nemen.

Vragen GroenLinks en antwoorden college van B&W.
Het college is van mening dat hier geen sprake is van WiFi-tracking maar van WiFi-tellingen (passantentellingen). Er worden geen personen gevolgd. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 in haar vergadering tot subsidie besloten mede op basis van een positief advies van de Adviescommissie Ondernemersfonds Noordwijk.

Vraag 1: 
In welke straten in de gemeente Noordwijk en op welke toevoerwegen naar de gemeente is er sprake van wifitracking door RMC/CityTraffic?

Antwoord 1:
De gemeente is in deze geen opdrachtgever. Verwezen wordt naar de beantwoording van deze vraag door Noordwijk Marketing, kaart zie hieronder. (meer info klik hier)


Vraag 2:
Hoe worden bezoekers in de desbetreffende gebieden actief geïnformeerd, zodat zij weten dat zij zich in een gebied begeven en bevinden waar zij door RMC/CityTraffic worden gevolgd?

Antwoord 2:
Zie antwoord bij vraag 1.

Vraag 3:
Hoe worden inwoners actief geïnformeerd dat zij in het trackinggebied in hun eigen huis, dan wel zodra zij hun huis verlaten, via wifitracking door RMC/CityTraffic worden gevolgd?

Antwoord 3:
Zie antwoord bij vraag 1.

Vraag 4:
Hoe wordt aan inwoners en bezoekers actief om toestemming gevraagd voordat zij door RMC/CityTraffic kunnen worden gevolgd?

Antwoord 4:
Zie antwoord bij vraag 1.

Vraag 5:
Is het college van B en W inmiddels bereid om, minimaal totdat eventueel uit onafhankelijk onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou blijken dat de werkwijze en het systeem volledig aan de regels van de AP voldoen, de privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en wifitracking door RMC/CityTraffic op te schorten dan wel te beëindigen?

Antwoord 5:
De gemeente is geen opdrachtgever hierin en kan derhalve de wifitracking door RMC/City Traffic niet opschorten dan wel beëindigen.

Vraag 6:
Heeft de gemeente vergunning verleend aan Noordwijk Marketing, dan wel RMC/CityTraffic, voor het plaatsen van de apparatuur voor tracking door RMC/CityTraffic?

Antwoord 6:
De gemeente heeft geen vergunning verleend. Dat is in dit geval ook niet nodig.

Vraag 7:
Zo ja, is het college van B en W bereid gehoor te geven aan de uitspraak van de AP en die vergunning daarmee met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel in te trekken?

Antwoord 7:
N.v.t., zie antwoord vraag 6.

Vraag 8:
Zo nee, indien er geen vergunning is verleend, is het college van B en W bereid om Noordwijk Marketing te sommeren om met onmiddellijke ingang het wifitracken door RMC/CityTraffic op te laten schorten, dan wel te beëindigen?

Antwoord 8:
Nee. Een vergunning is niet nodig, zie antwoord vraag 6.

Vraag 9:
Is het college van B en W bereid de raad op de hoogte te stellen van de mogelijke (financiële) gevolgen van het niet naleven van de uitspraak van de AP in geval van een handhavingsverzoek?

Antwoord 9:
De financiële gevolgen voor de gemeente zijn nihil. Noordwijk Marketing is opdrachtgever

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld