Datum: 24-01-2020 - 13:09
  
12
jul
'19
College geeft antwoord op schriftelijke vragen van PUUR: succesvol bezwaar WOZ-aanslag in Noordwijk en Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door College van B&W / PUUR Noordwijk

College geeft antwoord op schriftelijke vragen van PUUR: succesvol bezwaar WOZ-aanslag.

Op 18 juni 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen namens de fractie van PUUR Noordwijk en middels een brief heeft het college daar nu antwoord opgegeven. In het onderdeel 'Aanleiding' van de brief van PUUR Noordwijk wordt gemeld dat na een toegekend bezwaar de gemeente niet overgaat tot het invoeren van de juiste gegevens...

in de Basis Administratie Gebouwen (BAG). In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden alle gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland vermeld. Belastingen taxeert jaarlijks alle woningen en niet-woningen in het kader van de WOZ. Voor deze waardebepaling wordt gebruik gemaakt van de objectgegevens zoals die staan vermeld in de BAG, maar van de WOZ-administratie van de gemeente.

Belangrijke objectkenmerken uit de WOZ administratie voor de waardebepaling van woningen zijn de (bruto) inhoud van een woning en de grondoppervlakte van het perceel waarop de woning staat. Deze twee kenmerken samen bepalen voor het grootste deel de waarde van een onroerende zaak. Andere waarde bepalende kenmerken zijn dakkapellen, serres, bergingen, garages e.d..

Vragen fractie PUUR en antwoorden van het college.

Vraag 1:
Hoeveel bezwaren tegen de WOZ aanslag zijn er in de afgelopen 5 jaar door inwoners ingediend in de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout?

Antwoord 1:


Vraag 2:
Op welke gronden hebben inwoners bezwaren ingediend?

Antwoord 2:
Inwoners en bedrijven hebben op diverse gronden bezwaren ingediend. De meest voorkomende grief is dat de waarde teveel is gestegen ten opzichte van de vorige WOZ-waarde. Verder komen de volgende grieven voor: waarde te hoog ten opzichte van vergelijkbare buurpanden, onderbouwende verkoopcijfers zijn niet juist, inhoud object is onjuist, er is sprake van een verkeerde objectafbakening.

Vraag 3:
Hoeveel bezwaren zijn er succesvol ingediend? Graag specificatie per aard van het bezwaar.

Antwoord 3:
Hieronder treft u per gemeente de aantallen bezwaren per gemeente, waarvan de waarde na bezwaar is verlaagd. Er worden bij Belastingen geen aantallen geregisterd per soort/aard van een bezwaar.


Vraag 4:
Wat waren de financiële consequenties van de toegekende bezwaren voor de gemeenten over de afgelopen 5 jaar?

Antwoord 4:
In 2016 zijn de gemeenten overgegaan naar een nieuw waarderingspakket. Daarom zijn van de jaren 2014 en 2015 geen financiële gegevens als gevolg van bezwaar aanwezig.


Vraag 5:
Welke acties onderneemt u om in de toekomst bezwaren te voorkomen? Met name die bezwaren die op gelijke gronden reeds in voorgaande jaren succesvol werden ingediend.

Antwoord 5:
Belastingen doet er alles aan om goed te waarderen en dus bezwaren te voorkomen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk controles worden toegepast en waar nodig het vier of zes ogen principe. Voor de toegekende bezwaren geldt dat deze voor het draaien van de definitieve aanslagen gecontroleerd worden op een juiste verwerking in de bestanden. Zoals is aangegeven, is de meest voorkomende grief de stijging van de WOZ -waarde.

Jaarlijks moet er echter worden gewaardeerd naar het prijsniveau op een nieuwe waardepeildatum en aan de hand van rond die datum gerealiseerde verkooptransacties en bij bedrijfspanden ook huurtransacties. Dat een WOZ-waarde op basis van gerealiseerde verkoop- of huurtransacties in enig jaar wordt verlaagd, wil niet zeggen dat de WOZ - waarde het jaar erop niet kan stijgen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op de onroerend goedmarkt.

Vraag 6:
Hoe voorkomt u dat onroerende goederen te hoog of te laag worden gewaardeerd?

Antwoord 6:
Door het uitvoeren van goede controles van alle informatie die Belastingen bereikt en een zo goed mogelijke verwerking van deze gegevens, te denken valt aan informatie vanuit het kadaster, informatie opvragen verkochte woningen bij nieuwe eigenaren en objectcontroles (jaarlijks wordt 20% van het bestand gecontroleerd op de zogenaamde uiterlijke objectkenmerken (staat van onderhoud, aantal dakkapellen, aanbouw, enz.).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld