Datum: 06-12-2022 - 15:12
11
jul
'19

GOM presteert naar vermogen ‘We moeten het samen doen’. (jaarverslag 2018 + foto's GOM-locatie Gooweg)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2018 vijfentwintig herstructureringscontracten kunnen sluiten voor evenzovele locaties. Circa 10 hectare buitengebied in de Duin- en Bollenstreek is daardoor gemoderniseerd. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2018 maakte het bedrijf dit bekend. Mede doordat de aandeelhouders hebben ingestemd met een versnelling...

heeft GOM in 2018 herstructureringscontracten kunnen sluiten voor het slopen en bestemmingsplantechnisch verwijderen van enkele grote bedrijfsobjecten op landschappelijk markante locaties, waaronder het inmiddels voormalige complex van M&G aan de Torenlaan en een voormalig bedrijfscomplex aan de Loosterweg in Voorhout. (Redactie BON: zie foto's sloop Bloemenbollenbedrijf vd Poel aan de Gooweg in Noordwijkerhout)

Directeur Onno Zwart is daar blij mee: “Na jaren van opbouw, voorbereiding, verankering van beleid en het ontwikkelen van draagvlak is er nu ruimte voor het realiseren van de vele herstructureringskansen die zich aandienen”. Het zijn daarom in zijn ogen sleuteljaren voor de herstructurering. Jaren waarin het aankomt op verantwoord volhouden van het beleid dat met de Intergemeentelijke Structuurvisie in 2009, is ingezet. De omstandigheden daarvoor zijn gunstig. De economie draait goed, de woningmarkt piekt en de vraag naar herstructurering is volop aanwezig.

De grotere, toekomstgerichte bedrijven breiden hun posities uit en investeren in land en in ver- en nieuwbouw. De belangstelling bij stoppende of gestopte ondernemers om deel te nemen aan het herstructureringsprogramma van GOM is aanzienlijk. Belangrijk aandachtspunt voor het kunnen uitvoeren van de vele herstructureringsprojecten en voor de financiering daarvan, is de ontwikkeling van Greenportwoningen. Dit is afhankelijk van de planologische medewerking en toestemming door gemeenten en de bereidheid van grondeigenaren. Zoals in de ISG is vastgelegd, wordt voornamelijk ingezet op clusterlocaties.

Hoewel er in 2018 voorbereidende stappen zijn gezet, heeft dat nog niet geleid tot besluitvorming. Zwart: “We begrijpen de complexiteit van -en de belangen bij- planologische discussies en ruimtelijke-ordeningsbesluiten heel goed. Voor de continuïteit van onze werkzaamheden én om überhaupt te kunnen investeren in het moderniseren en mooier maken van (het buitengebied van) de Duin- en Bollenstreek, is het echter van groot belang dat er duidelijkheid komt over clusterlocaties. Dat helpt bovendien om het juiste toekomstperspectief voor het buitengebied te blijven zien”.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij draagt eraan bij dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door de ontwikkeling van nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied mogelijk te maken.

GOM is opgericht in 2010, met de Greenportgemeenten als aandeelhouder. Het beleidskader voor het werk dat GOM doet, is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (vastgesteld in 2009 en herbevestigd in 2016). De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Daaronder valt het vaststellen van de al genoemde ISG, bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw.

Klik hier voor het jaarverslag van 2018.

Foto's BON (GOM-locatie Gooweg in Noordwijkerhout, zie nieuwsitem)