08
jul
'19
CultuurHistorisch Genootschap pleit voor brede herwaardering op lintbebouwing in Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek

CultuurHistorisch Genootschap pleit voor brede herwaardering op lintbebouwing in Duin- en Bollenstreek.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft een brief gestuurd aan de verschillende colleges en gemeenteraden van de Bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk (Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk), Lisse en Teylingen, waarin men een pleidooi houdt voor een brede herwaardering op lintbebouwing in de Duin- en Bollenstreek....

Geachte dames en heren,

Inleiding:
Het CHG bespeurt in gemeenteraden in de regio en in de media ongenoegen over plannen tot vrijgave van kavels met GOM-woningen in landschappelijk kwetsbare gebieden. Het gaat met name om voorgenomen bebouwing in het buitengebied, op relatief kleine locaties langs binnenwegen en authentieke weggetjes. Ook het CHG heeft zich in deze discussie gemengd met een reactie op de voorgenomen bouw van een GOM-woning aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk.

Onduidelijkheid:
In het Pact van Teylingen is er veel aandacht en waardering voor de openheid van het landschap, voor het positieve effect daarvan op de bollenteelt, de natuur, het toerisme en het recreatief medegebruik door onze inwoners. Bij lintbebouwing vormen de open doorzichten een belangrijke factor in de beleefbaarheid van het landschap.

Dat is ook een van de kernpunten in de huidige lSG (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek). Niet duidelijk is op welke wijze gemeenten c.q. GOM structureel invulling geven aan ISG-regels en afspraken nakomen omtrent het bouwen van GOM-woningen.

ls er wel sprake van een uniforme structurele aanpak? ls er sprake van een gezamenlijk uitvoeringsbeleid of zijn de voorvallen van de laatste tijd maar incidenten? Om 600 geplande GOM-woningen te realiseren proberen gemeenten nu, aangrenzend aan bestaande bebouwing, locaties te vinden voor geclusterde GOM-woningen.

In het buitengebied echter lijkt - oneerbiedig gezegd - meer sprake van een soort hap-snap beleid. Vooral bij kleine percelen lijkt het "u vraagt wij (gemeenten/GOM) draaien'.

Grenzen bereikt:
Met name over het buitengebied maken wij ons zorgen. De ISG staat voor ons niet ter discussie. Met waardering spreken wij over de uitvoering van de hoofdtaken tot dus ver. Echter, er lijken grenzen te zijn bereikt. Vooral voor het buitengebied is niet duidelijk welke landschapsvisie achter de plannen schuil gaat.

In algemene termen is die er wel, maar bij kleine bouwplannen - een enkele woning - wordt deze op de achtergrond geschoven, omdat het maar om een enkele locatie gaat als onderdeel van een groter landschappelijk gebied en om de ISG-winkel draaiende te houden.

Gaat het over meerdere bouwplannen over langere tijd, dan treedt een gewenning aan landschapsvervuiling op ten koste van de kwaliteit van het gebied. Het is daarbij verontrustend dat gemeenten en GOM soms naar elkaar wijzen als de vraag wordt gesteld wie verantwoordelijk is.

Voorstel: herwaardering landschapsperspectiefkaart ISG.
Wij stellen een brede herwaardering voor van de landschapsperspectiefkaart. Breed in de zin van regionaal en een herwaardering tot in detail: waar kunnen geen (GOM) woningen komen en welke zichtlijnen zijn onaantastbaar. Geen visie en pijlen, maar harde afspraken, ingetekend op de ISG landschapsperspectiefkaart en vastgelegd in de bestemmingsplannen van het buitengebied. 

Het CHG is graag bereid de waardering van de gebieden uit zijn online cultuur-historische Atlas in te brengen. Zolang een nieuwe landschapsperspectiefkaart voor de regio niet is geaccordeerd door de gemeenten, roepen wij de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op grote terughoudendheid te betrachten bij nieuwe vergunningverlening voor GOM-woningen in het buitengebied en lopende procedures stop te zetten. 

Hiermee kan zekerheid worden bereikt en een halt worden toegeroepen aan verdere speculatie en tijdrovende procedures.

Bestuur CultuurHistorisch Genootschap (CHG)