Datum: 18-04-2021 - 01:47

03
jul
'19
College gemeente Noordwijk geeft antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks: over gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen.
Geschreven door College van B&W / Lijst Salman

College geeft antwoord op schriftelijke vragen Lijst Salman: reanimatie cursussen in het voortgezet onderwijs.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft antwoord gegeven op de gestelde schriftelijke vragen van Lijst Salman op 23 mei 2019, over de introductie van reanimatiecursussen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Noordwijk. De inleidende tekst en de gestelde vragen luiden als volgt: Op maandag 20 mei 2019 werd bekend dat het Rode Kruis onder andere reanimatie cursussen...

wil voor alle middelbare scholieren. Er is een handtekeningenactie gestart om het voorstel op de politieke agenda te krijgen. Op dit moment weten veel (jonge) mensen niet hoe zij iemand moeten reanimeren of hoe zij een AED moeten gebruiken. Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis en overlijden ongeveer 13.000 van deze mensen hieraan.

Om dit grote aantal mensen te helpen moet er de komende jaren meer geïnvesteerd worden in reanimatie cursussen en beschikbare AED's in de publieke ruimte. Het zou een mooi initiatief zijn als het Noordwijkse onderwijs hierin voorop zou lopen en er een generatie opgroeit van Noordwijkse jongeren die al/en weten hoe zij moeten reanimeren.

Als scholen eenmaal de kennis hebben opgedaan, kunnen zij dit op langere termijn uitrollen en het bijvoorbeeld tijdens de vakken Lichamelijke Opvoeding of Verzorging organiseren. Het leren van reanimeren heeft niet enkel een zorgaspect, maar stimuleert ook een bepaalde vorm van burgerschap binnen het onderwijs.

Vraag 1.
Staat het college achter het uitgangspunt van het Rode Kruis om reanimatie cursussen voor alle middelbare scholieren te organiseren?

Antwoord vraag 1:
Wij hebben het voortgezet onderwijs benaderd en gevraagd of zij bereid is het betreffende aanbod op te nemen in het curriculum. Die bereidwilligheid is er. Wij nemen dit aanbod c.q. het faciliteren daarvan mee in onze beleidsharmonisatie van het lokaal onderwijsbeleid.

Vraag 2: 
Is het college bereid om hier eventueel financiële middelen aan bij te dragen ter ondersteuning? Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Antwoord vraag 2:
Wij leggen de harmonisatie van het lokaal onderwijsbeleid inclusief financiële gevolgen in het voorjaar van 2020 voor aan uw raad. Dit geeft het onderwijs ook tijd te anticiperen op introductie van aanbod in hun curriculum. Wij merken hierbij op dat dit onderwerp ook in het coalitieakkoord staat: wij werken hieraan graag mee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld