Datum: 16-05-2022 - 20:14
03
jul
'19
CDA stelt schriftelijke vragen aan college over klachten centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron: D66

Na het CDA stelt ook D66 schriftelijke vragen aan college over verbouwplannen bollenschuur Langevelderweg.

De fractie van het CDA stelde al eerder schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk, met betrekking tot de bestemmingswijziging en verbouwplannen van de bollenschuur aan de Langevelderweg 37c voor huisvesting van 100 arbeidsmigranten. Op deze vragen is nog geen antwoord gegeven door het college, vandaag zijn door de fractie van D66....

ook schriftelijke vragen gesteld aan het college over dit onderwerp.

Schriftelijke vragen D66:
Voor een bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de huisvesting van 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Het college is voornemens medewerking te verlenen. Omwonenden hebben bezwaren ingebracht.

Vragen
1. Wat de reden is dat er in Noordwijkerhout, dat al het op één na grootste aantal arbeidsmigranten van Nederland telt (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/zoveel-poolse-migranten-vestigden-zich-in-jouw-gemeente), naast de locatie aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en de te ontwikkelen locatie op de Molenweg in Noordwijkerhout, nu ook een locatie aan de Langevelderweg aangewezen wordt als huisvestingslocatie?

2. Op grond van welke overwegingen heeft het college besloten juist nu en op deze locatie medewerking te verlenen aan deze gevraagde omgevingsvergunning?

In de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Beleidsregel Ruimtelijke voorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek (https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lisse/CVDR609907/CVDR609907_1.html) worden in artikel 3 de te hanteren uitgangspunten geformuleerd.

3. Kan het college aangeven hoe het aantal van 100 arbeidsmigranten zich verhoudt tot de bepaling in artikel 5.3 waarin staat: “In karakteristieke of monumentale (voormalige) agrarische bebouwing mogen maximaal 30 arbeidsmigranten worden gehuisvest, waarbij er ook moet worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit.”

4. Welke overwegingen hebben geleid tot het maken van deze uitzondering?

5. Kan het college ons het in artikel 3 van de Beleidsregel genoemde verplichte communicatieplan beschikbaar stellen?

6. Indien dit communicatieplan niet beschikbaar is, wat is daarvan de reden?

Een initiatief in het werkingsgebied GOM moet volgens de Beleidsregel een onderbouwing voor de Ladder van duurzame verstedelijking bevatten.

7. Kunt u ons deze onderbouwing van dit initiatief voor de Ladder van duurzame verstedelijking verstrekken?

Volgens de vastgestelde Beleidsregel is de verhuurder is verantwoordelijk voor de relatie met omwonenden. De verhuurder zorgt er dan ook voor dat er geen onaanvaardbare overlast ontstaat voor omwonenden.

8. Kan het college toezeggen dat afspraken hieromtrent afdwingbaar worden opgesteld?

9. Kan het college toezeggen omwonenden daar actief bij te ondersteunen?

De Beleidsregel stelt voor vrijkomende agrarische gebouwen onder meer de volgende eis:
De landschappelijke inpassing van bijbehorende functies (zoals parkeren, buiten ruimte enz.) in het buitengebied moet op een verantwoorde manier plaatsvinden. De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied mag niet worden aangetast, conform het huidige ruimtelijke Provinciale beleid en het Landschapsperspectief uit de ISG2016.

10. Op welke wijze wordt in dit geval aan deze eis gevolg gegeven?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich.